مقاله


کد مقاله : 13971112167318

عنوان مقاله : توان¬سنجی توسعه پایدار کالبدی- فضایی در ناحیة ابهر (استان زنجان)

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 141

فایل های مقاله : 981 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس سعیدی abbsaidi@gmail.com استاد دکترا
2 بیژن رحمانی bizhan@gmail.com دانشیار دکترا
3 عبدالرضا رحمانی فضلی ar_rahmanifazli@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
4 فرهاد عزیزپور azizpourf@yahoo.com دانشیار دکترا
5 ابوالفضل مرادی abolfazl@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

فعالیت¬ها و روابط فضایی، متناسب با بستر ساختاری آن، زمینه‌ساز پویش و تحول اجتماعی- اقتصادی است. به¬سخن دیگر، مجموعة ساختارها، اعم از محیطی- کالبدی و اجتماعی- اقتصادی، بستری متناسب برای به ثمر نشستن توسعه را میسر می‌سازد؛ در همین راستا، در صورت جهت‌گیری مبتنی بر برنامه‌ریزی هدفمند و همسو با اصول توسعه پایدار، توسعة پایدار کالبدی- فضایی امکان‌پذیر می¬گردد. در این ارتباط، کوشش شده است تا با بررسی ابعاد مختلف ساختاری- کاکردی ناحیة مورد بررسی بدین پرسش پاسخ داده شود که آیا عرصة کالبدی- فضایی موجود می‌تواند بستر مناسبی برای پویایی و پایداری ناحیه به¬شمار آید و اگرنه، با چه تمهیدات و کدام قالب می‌توان این مهم را میسر ساخت.