مقاله


کد مقاله : 13971112167320

عنوان مقاله : واکاوی عوامل موثر بر تحقق¬پذیری مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 436

فایل های مقاله : 521 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رحيم سرور sarvarh83@gmail.com استاد دکترا
2 مجیدرضا آشتیانی عراقی majid@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 مجید اکبری akbari.majid191@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

فرایند جهانی شدن، به افزایش مناطق کلان شهری جهان شتاب بیشتری بخشیده و مشکلات جدیدی بر مشکلات موجودشان افزوده است. گستردگی و پیچیدگی مجموعه مراکز زیست و فعالیت و نواحی هم بسته¬ای که نبض آنها با کلان شهر در یک نقطه می¬زند، مدیریت کلان شهری را در سطح فراتر از نهادهای منفک و یکایک شهرداری¬ها ضروری می¬سازد. به موازات مشکلات و تهدیدها در منطقه کلان شهری، چالش اصلی مدیریت کلان شهرها استفاده از امکانات و فرصت¬های بسیاری است که در بطن آنها وجود دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل موثر بر تحقق¬پذیری مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر تهران انجام شده است. این نوشتار از نظر عمق مطالعه کاربردی-توسعه¬ای و از لحاظ ماهیت و روش مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی می¬باشد. روش پژوهش ترکیبی از نوع پیمایشی و اسنادی است و گردآوری اطلاعات و داده¬ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماری آن را دو گروه مدیران شهری، متخصصین و خبرگان شهری تهران تشکیل می¬دهند. با تکیه بر روش تحلیل عاملی تعداد 5 عامل از 27 شاخص مورد مطالعه احصاء گردید که همگي داراي مقادير ویژه بالای یک می¬باشد و جمعاً 501/68 درصد از واريانس را تبیین می¬کنند. همچنین نتایج به¬دست آمده نشانگر این است که مولفه¬های بسترهای قانونی با ضریب همبستگی 805/0، ضعف زیرساخت¬های اطلاعاتی برای مدیریت یکپارچه شهری 801/0، همپوشانی وظایف سازمانی در ارگان¬های مختلف مربوط به مدیریت شهری 782/0، عدم تدقیق جایگاه نظام مدیریت شهری نزد سازمان¬های ذی¬مدخل همسطح 784/0 و تعدد نگرش و دیدگاههای سیاسی با ضریب 777/0 موثرترین و تاثیرگذارترین عوامل در تحقق¬پذیری مدیریت یکپارچه کلانشهر تهران از دیدگاه مدیران شهری و کارشناسان شناسایی شدند.