مقاله


کد مقاله : 13971112167327

عنوان مقاله : نقش عوامل محیطی و کالبدی در ارتقاء امنیت فضاهای شهری مورد مطالعه: منطقه 8 شهرداری تهران

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 191

فایل های مقاله : 404 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نفیسه مرصوصی MARSUSI@GMAIL.COM دانشیار دکترا
2 سارینا عظیمی AZIMIS@GMAIL.COM دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

توجه به¬مقوله امنیت از بُعد غیرانتظامی آن، پدیده¬ای جدید محسوب می‌شود و قاعدتاً کمبود تحقیقات و مطالعات در این زمینه امری بدیهی است. ریشه برخی از جرایم و وجود احساس ناامنی را باید در عدم توجه برنامه¬ریزان و مدیران شهری جستجو کرد. مسئله بزرگ در زمینۀ ایجاد امنیت و پیشگیری از رویدادهای بحرانی و جرم¬خیز این است که آیا شهرهای بزرگ، چنین شرایطی را فراهم کرده¬اند؟ هدف این پژوهش شناخت نقش عوامل مختلف محیطی و کالبدی و تأثیرگذاری آن‌ها بر امنیت است. روش تحقیق ترکیبی از روش‌های توصیفی ـ تحلیلی است. این مقاله در پی پاسخ به این سوال‌ها است: 1. آیا درهم آمیختگی عوامل محیطی و کالبدی در فضاهای شهری بر میزان امنیت آن موثر است؟ و2. آیا ترکیب و توزیع کاربری¬های شهری پیرامون فضاهای عمومی موجود در محدودۀ مورد مطالعه بر افزایش امنیت شهری موثر است؟ محدوده مورد مطالعه منطقه 8 شهرداری تهران است. اطلاعات موردنیاز به دو روش کتابخانه‌ای و روش میدانی به¬دست آمده و تحلیل از داده¬ها از طریق نرم¬افزارهای SPSS و Minitabs وGIS انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان امنیت محله‌ها همانند تفاوت‌های محیطی و کالبدی در آن‌ها، متفاوت است. همچنین محله¬های 13¬گانه منطقه 8 تهران از نظر میزان امنیت و تک¬تک مولفه‌های پژوهش رتبه‌بندی شدند. امنیت در آن دسته از فضاهای عمومی که از بدنه یا محدوده¬های پیرامونی با ویژگی کاربری¬های ترکیبی و متنوع اراضی شهری برخوردار بودند، در مقایسه با سایر فضاهای مشابه که فاقد ویژگی تنوع و ترکیب کاربری اراضی شهری بودند متفاوت بود.