مقاله


کد مقاله : 13971119177458

عنوان مقاله : اثرات توان گردشگری در گسترش زیرساخت ها و ایجاد شهر خلاق مطالعه موردی: شهر کرمانشاه

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 352

فایل های مقاله : 672 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن شاطریان shaterian@kashanu.ac.ir دانشیار دکترا
2 رسول حیدری سورشجانی rasol_heidary@yahoo.com استادیار دکترا
3 ژیلا ورفی نژاد zhila.varfinezhad@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

گردشگری به¬عنوان صنعتی پاک و پویا شناخته شده است که در صورت توسعه منافع زیادی از جمله افزایش عدالت اجتماعی و افزایش اشتغال برای جامعه درپی خواهد داشت و در صورت وجود زیرساخت¬های شهری توسعه بیشتری خواهد یافت. رقابت شدید میان شهرها به¬عنوان مقاصد گردشگری، شهرها را ناگزیر به¬یافتن راهکارهایی جهت متمایز شدن از سایر شهرها و مقاصد گردشگری کرده است. شهر خلاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه شهر سازی است و نقش اساسی در رشد و توسعه شهر دارد. ظهور و فراگیر شدن ایده¬ی شهرخلاق شاهدی بر این ادعاست و می¬توان گفت که توسعه گردشگری یکی از راه های مطمئن برای رسیدن به شهرهای خلاق است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیرات پتانسیل¬¬های گردشگری در گسترش زیرساخت¬ها و شکل¬گیری شهر خلاق در شهر کرمانشاه می¬باشد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و ابزار اصلی گردآوری داده¬ها پرسشنامه می¬باشد. جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین شهر کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 پرسشنامه تعیین گردیده است که جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از روش معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم¬افزار Amos استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که پتانسیل¬های گردشگری در گسترش زیرساخت¬ها و شکل¬گیری گردشگری خلاق و خلاقیت در شهر کرمانشاه مؤثر می¬باشند، زیرا سطح معنی¬داری (p value) برای هر دو مسیر کمتر از 05/0 بوده است.