مقاله


کد مقاله : 13971119177459

عنوان مقاله : شاخص های کالبدی شهر یزد

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 350

فایل های مقاله : 330 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهنام مغانی moqani@gmail.com استادیار دکترا
2 زهرا خدامان khodaman@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژه¬ا¬ی ایفا می¬کند. در این میان، نقش مدیریت شهری در برنامه¬ریزی مناطق تاریخی شهرها بسیار تعیین¬کننده است. ازاين¬رو، با توجه به اهميت مسئله مقاله حاضر به بررسي و تحليل عملکرد مديريت شهري در توسعه کالبدي -فيزيکي مناطق شهریزد مي¬پردازد. پژوهش حاضر از نظر اهداف در زمره تحقیقات کاربردی بوده و روش پژوهش نیز، توصیفی- تحلیلی می¬باشد. جهت جمع¬آوری داده¬ها ازروش کتابخانه-ای، اسنادی (استفاده از آمار،اطلاعات و نقشه سازمان¬ها) و پیمایشی استفاده شده است. از مدل آنتروپی شانون جهت وزن¬دهی شاخص¬های تحقیق و از مدل واسپس جهت رتبه¬بندی شده است. يافته¬هاي اين پژوهش با توجه به بررسی سه منطقه شهر مبين آن است که مناطق شهر یزد به دلیل وجود بافت¬های تاریخی و فرسوده از لحاظ شاخص کالبدی ضعیف می¬باشد، که در این تحقیق به رتبه¬بندی و مقایسه هر سه منطقه با توجه با شاخص کالبدی و علل آنها و راهکارهای پیشنهادی پرداخته شده است. بررسی¬ها نشان می¬دهد منطقه 3 به دلیل ابنیه بافت فرسوده وتاریخی کمتری که دارد، رتبه نخست را دارا می¬باشد. منطقه دو و یک در رتبه¬های بعدی قرار می¬گیرند.