مقاله


کد مقاله : 13971119177461

عنوان مقاله : ارزیابی تطبیقی از ویژگی های فضای کالبدی شهر در بروز رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: شهرک کارشناسان و شهرک کوثر در اردبیل)

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 310

فایل های مقاله : 637 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی فتحی fathi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

وندالیسم تخریب آگاهانه، ارادی و خود خواسته اموال، تاسیسات و متعلقات عمومی شهر است. شهرهای امروزی به موازات افزايش و گسترش جمعيت و فضاهای کالبدی با انواع مشکلات و آسيب‎های شهری روبرو هستند که در مجموع، این اجتماعات را از لحاظ سلامت محيط و احساس امنيت تهديد می‎کنند که از جمله این مسائل، رفتارهای وندالیستی در سطح شهر می‎باشد. با توجه به اين شرايط ضرورت توجه به اين که معضل اجتماعی گريبانگير فضاهای عمومی شهرهای کشور شده است، از اهميتی ويژه برخوردار است. متعاقب موضوع فضاهای عمومی شهر اردبیل که در معرض رفت و آمد افراد جوان قرار دارند نيز با چنين مسائل و مشکلاتی روبرو هستند. هدف اصلی از این تحقیق شناخت ویژگیهای فضای کالبدی در بروز رفتارهای وندالیستی در دو شهرک مورد مطالعه شهر اردبیل می‎باشد. این تحقيق از نوع کاربردی و روش تحليل داده‎ها، توصيفی- تحليلی است. مرحله اول تحقیق شامل گزینش شاخص‎ها و جمع‎آوری داده‎های کالبدی و فیزیکی دو شهرک مورد مطالعه موثر در ایجاد و گسترش پدیده وندالیسم از جمله نوع کاربری اراضی شهری، تراکم جمعیت، میزان دسترسی به تاسیسات قابل تخریب و میزان خلوت و باز بودن فضاهای شهری است، می‎باشد. مرحله دوم نیز شامل تجزيه وتحليل داده‎های جمع‎آوری شده و تهیه نقشه‎ها و همپوشانی آنها از طریق نرم¬افزارGIS به¬منظور شناسائی مناطق مستعد برای ایجاد این آسیب اجتماعی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‎ها و بررسی پهنه‎بندی این دو شهرک از لحاظ میزان تاثیرپذیری از پدیده وندالیسم نشان می‎دهد که میزان آسیب‎پذیری شهرک کوثر بیشتر از شهرک کارشناسان می‎باشد. چراکه میزان فضاهای باز و خلوت با کاربری زمین¬های بایر شهری و فضای سبز در شهرک کوثر بیشتر است. همچنین تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرک کارشناسان بالاتر از شهرک کوثر می‎باشد. از عوامل مهم دیگر می‎توان به وجود مجتمع تفریحی و توریستی شورابیل در شهرک کوثر اشاره کرد که شرایط مناسبی برای وقوع این پدیده ایجاد کرده است.