مقاله


کد مقاله : 13971119177462

عنوان مقاله : تبيين تنش هاي سياسي - اجتماعي ناشي از آب در خراسان جنوبي مورد: منطقه اسفدن و افين

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 125

فایل های مقاله : 1.38 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید عباس احمدی abbas_ahmadi@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 اسدالله رمضانی ramezani@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

آب يکي از زيرساختهاي اصلي توسعه در بخش¬هاي مختلف اقتصادي اجتماعي کشورها محسوب مي¬شود. روند افزايش جمعيت و نياز به آب براي تامين غذاي بشر، محدوديت ذاتي منابع آب به خصوص در مناطق خشک و نيمه خشک، بهره¬برداري بي¬رويه از منابع آبي و فقدان مديريت صحيح سبب شده است کمبود آب به¬تدريج بحران¬ها و چالش¬هاي مختلفي را بوجود آورد. به¬عنوان نمونه در سال¬هاي اخير تنش بر سر آب رودخانه افين در منطقه قاينات خراسان جنوبي افزايش پيدا کرده است که در اين تحقيق بررسي می¬شود. اين تحقيق از نوع مطالعات موردي است که اطلاعات و داده¬هاي آن علاوه بر منابع کتابخانه¬اي و الکترونيکي، از طريق اسناد و مدارک مرتبط، مصاحبه با کارشناسان، مسئولين و نيز افراد بومي به¬دست آمده است. نتايج حاصله نشان مي¬دهد افزايش سطح زير کشت باغات در منطقه و افزايش جمعيت از يک طرف، و کاهش منابع آبي به دليل خشکسالي¬هاي اخير و استفاده¬هاي نادرست و بي¬رويه از سوي ديگر، باعث کاهش سهم هر فرد از آب¬هاي قابل مصرف و افزايش تقاضا براي آب و بروز اختلافات در منطقه شده است.