مقاله


کد مقاله : 13971119177463

عنوان مقاله : واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی یک مطالعه موردی در شهر گرگان

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 127

فایل های مقاله : 701 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن اميني amini1388@yahoo.com مربی دکترا
2 حسین موسی زاده MUSAZADEH@GMAIL.COM دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 شیما کریمی KARIMIS@GMAIL.COM دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 امید تبریزی tabrizio@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
5 سمیرا قیاسی ghiasis@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه با استفاده از برنامه¬های جامع مدیریت بحران و با اجرای طرح¬های کاربردی پدافند غیرعامل قبل، می¬توان شدت گستردگی خسارات و تلفات ناشی از این¬گونه خطرات را به¬میزان قابل ملاحظه¬ای کاهش داد. از مهمترین این تمهیدات به¬کارگیری اصول پدافند غیرعامل جهت کاهش خطرپذیری است، همچنین به¬کار بستن این تدابیر می¬تواند جهت کاهش خطرپذیری در برابر خطرات طبیعی و انسان¬ساز مفید واقع شود. از طرفی سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسان¬ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگین متحمل شده است. از این¬رو و با توجه به اهمیت تحقیق، هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی آسیب¬پذیری تأسیسات شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر گرگان است که بدین¬منظور از روش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایش میدانی و متعاقب آن پهنه¬بندی و همپوشانی لایه¬های اطلاعاتی (IndexOverlay) در نرم¬افزار تحلیل فضایی GIS استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از 5 معیار دسترسی به راه، تراکم جمعیتی، پراکندگی مراکز پلیس 10+، تراکم ساختمانی و توزیع فضایی تأسیسات حیاتی و حساس شهر گرگان و پهنه¬بندی آنها و در نهایت، با استفاده از همپوشانی لایه¬های تهیه شده، مشخص گردید که قسمت شمال¬غربی شهر گرگان به دلیل تمرکز بالای تأسیسات حیاتی نظیر شرکت توزیع برق استان، شرکت پخش ملی فراورده¬های نفتی و شرکت آب¬منطقه¬ای از آسیب¬پذیری بیشتری برخوردار است که نیازمند تدابیر برنامه¬ریزی شده بیشتری در چارچوب پدافند غیرعامل می¬باشد.