مقاله


کد مقاله : 13971120177467

عنوان مقاله : بررسی رابطه متقابل بین پارامترهای موثر در مکان یابی سایت های پرواز تفریحی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 115

فایل های مقاله : 2.68 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر گندمکار aagandomkar@gmail.com استاد دکترا
2 نوشین قاسمی ghasemin@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 فاطمه دانشور daneshvarf@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هر سایت پروازی متأثر از عوامل جغرافیایی اقلیمی و توپوگرافی منطقه قابل بهره¬برداری خواهد بود. هدف از این پژوهش شناخت استانداردهای سایت¬های پرواز تفریحی، بررسی عوامل تأثیرگذار و تاثیرپذیر در پروازهای تفریحی، شناسایی مکان¬های مناسب سایت پرواز تفریحی در استان اصفهان می¬باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق، به¬منظور مکان¬یابی سایت¬های پرواز تفریحی در استان اصفهان، ابزار و تکنیک¬های دیمیتل، بولین و نرم¬افزار GIS است. نتایج نشان می‌دهد مهمترین عامل‌ها به ترتیب، جهت شیب زمین، شیب زمین و توپوگرافی می‌باشد که هرسه پارامترهای فیزیکی می‌باشند و در رتبه بعد سرعت باد غالب و جهت وزش باد می‌باشد. سرعت باد غالب جهت وزش باد غالب، جهت شیب زمین توپوگرافی، شیب زمین و حریم هوایی جزء پارامترهای تاثیرگذار می‌باشد نقشه مکان¬های مناسب برای سایت پرواز تفریحی در استان اصفهان نشان می‌دهد پراکندگی سایت‌های مناسب در مناطق غربی بیشتر است.