مقاله


کد مقاله : 13971217178071

عنوان مقاله : واکاوی رابطه الگوهای همدید با میزان ذرات معلق آلاینده فراگیر در استان تهران

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 366

فایل های مقاله : 2/1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا حجازی زاده hejazizadeh@yahoo.com استاد دکترا
2 فرشاد پژوهش farshad.pazhooh@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 صنم کوهی sanamkoohi@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 فرزانه جعفری farzaneh.jafari1992@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش، ابتدا داده¬های غلظت آلاینده¬ها از شرکت کنترل کیفیت هوای استان تهران اخذ گردید. سپس برای پیمایش قائم جو با استفاده از نرم¬افزار RAOB و داده¬های جو بالای ایستگاه مهرآباد نمودار ترمودینامیکی (SKEW-T) ترسیم گردید. جهت بررسی گردشهای جوی با استفاده از پایگاه داده¬های مرکز میان مقیاس اروپا (ECMWF) نقشه¬های مربوطه در نرم¬افزار Grads ترسیم شد. در این پژوهش، نخست روند فصلی و تعداد روزهای آلوده فراگیر در بازه زمانی1390- 1396 استخراج و بررسی گردید. یافته¬ها بیانگر روند کاهشی در غلظت آلاینده¬هایی همچون SO2، CO، O3، 2.5 PM و روند افزایشی غلظت10 PM و NO2 در طی بازه زمانی مورد مطالعه می¬باشد؛ سپس با تعیین روزهای با آلودگی بسیار شدید و فراگیر، به تفسیر همدید نمونه¬های منتخب برای هر فصل پرداخته شد. در فصول زمستان و بهار با نفوذ سامانه پرفشار سرد مهاجر بر روی نیمه شمالی ایران در سطح زمین و در سطوح میانی وردسپهر کشیده شدن پشته¬ای از روی سرزمین عربستان و عراق و منطبق بر پرفشار سطح زمین، شرایط حاکم در زمان رخداد آلودگی¬های شدید و فراگیر بوده است. در فصول تابستان و پاییز نیز شبیه هم با استقرار پرفشار در روی خزر و نوار شمالی کشور و گسترش کم فشار پاکستان تا نواحی جنوبی البرز و در سطوح میانی وردسپهر با نفوذ ناوه کم¬عمق وابسته به کم ارتفاع شمال روسیه بر روی منطقه پژوهش با ایجاد شرایط باد آرام و کاهش عمق لایه مرزی شرایط مناسبی برای افزایش پتانسیل آلودگی هوای استان تهران فراهم آورده است.