مقاله


کد مقاله : 13971217178075

عنوان مقاله : تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 227

فایل های مقاله : 1.14 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه افضلی نیا Farzaneh.afzali@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسین محمدی hmmohammadi@ut.ac.ir استاد دکترا
3 منوچهر فرج زاده Farajzam@modares.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

مواجهه با گرما و تنش گرمایی که اغلب افراد طی فعالیت¬های روزانه یا فعالیت در محیط کار با آن مواجه می¬شوند، بر روی فعالیت¬های فیزیکی انسان تاثیر به¬سزایی خواهد داشت. هدف از این مطالعه، بحث و بررسی اثرات تنش گرمایی در مناطق 22گانه بر شهروندان تهرانی می¬باشد. برای این منظور از داده¬های پرسشنامه¬ای بهره گرفته شده است. اين پژوهش، از نوع توصيفي بوده و به¬شكل ميداني انجام می¬گیرد. همچنین براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه با توجه به حجم نمونه و با کمک فرمول کوکران بر روی 385 نمونه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬های پرسشنامه¬ای از نرم¬افزار SPSS و نرم¬افزار MATLAB استفاده شده است. بررسی یافته¬های توصیفی نشان داد که 60 درصد از پاسخگویان را زن و 40 درصد آنها را مرد تشکیل می¬دهند. از آنجایی که وزن، تقریباً با تنش گرمایی ارتباط مستقیم دارد، می¬توان تنوع طبقاتی وزن را جهت تحلیل عوامل و واکنش¬های ذهنی تنش گرمایی شهروندان تهرانی تقریباً مناسب ارزیابی کرد. براین اساس 7/32 درصد آنها دارای وزنی بین 55 تا 65 و 09/29 درصد آن¬ها وزنی بالاتراز 75 کیلوگرم دارند. به¬منظور بررسی و تحلیل نقش تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی از تحلیل عاملی و تحلیل خوشه¬ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که براساس تحلیل عاملی، تنش گرمایی برآرامش روح و روان، عامل خستگی و گرمازدگی و کاهش فعالیت و افزایش تعرق بدن، گرفتگی عضلات، بیماری¬های ریوی و قلبی بیشترین تاثیر را دارد. این در حالی است که براساس تحلیل خوشه¬ای به ترتیب، بیشتر بر بیماری¬های قلبی ریوی و گرفتگی عضلانی، آرامش روح و روان و عامل خستگی، سرگیجه، گرمازدگی و کاهش فعالیت و افزایش تعرق بدن تاثیر گذاشته است. بررسی حاکی از اثرات تنش گرمایی بر جنسیت، نوع شغل، تاهل، تجرد، مرد و زن بیانگر این است که تنش گرمایی با جنسیت، شغل و سن ارتباط معنی¬داری داشته است در حالی که تاهل، تجرد و وزن، تاثیری بر تنش گرمایی ندارد.