مقاله


کد مقاله : 13971217178076

عنوان مقاله : ارزیابی طرح¬های توسعه شهری از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: پیاده¬راه¬سازی خیابان سلمان فارسی اهواز

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 131

فایل های مقاله : 636 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی شماعی shamaiali@yahoo.com دانشیار دکترا
2 سعید یوسفی zusefis@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

یکی از راهبردهای مشارکت و نظارت مردم بر طرح¬های توسعه شهری ارزیابی این طرح¬ها از دیدگاه شهروندان است. یکی از طرح¬های مهم توسعه شهری که در درون خود یا پیرامون خود چندین پروژه توسعه شهری را ایجاد می¬کند پیاده¬راه¬سازی است. این طرح¬ها در پی کاهش سلطه تدریجی سواره بر فضاها و معابر شهری و برنامه‌ریزی و طراحی شهری انسان محور براساس نیازهای انسان پیاده به¬منظور ارتقاء ارزش‌ها و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی فضاهای شهری شکل می¬گیرد. این طرح¬ها با هدف افزایش کیفیت فضاهای شهری و مسائل زیست‌محیطی و ارتقای فضاهای اجتماعی، اقتصادی، ادراکی و غیره می¬باشد. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از طرح پیاده¬راه¬سازی خیابان سلمان فارسی اهواز از ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست¬محیطی است. نگاهی گذرا به شهر اهواز و اکثر کلان¬شهرهای کشور که فضاهای باز شهری و پیاده¬راه¬های آن از نظر پاسخگویی به نیازهای شهروندان در وضع مطلوبی به¬سر نمی¬برند، مؤید ضرورت و اهمیت این پژوهش است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و پیماشی از طریق داده¬ها و اطلاعات اسنادی و میدانی انجام گرفته است. جامعه نمونه، شامل کسبه و ساکنین خیابان سلمان فارسی و عابرین می‌باشند. روش نمونه¬گیری به¬صورت تصادفی بوده و حجم نمونه 100 نفر درنظر گرفته شده است. با استفاده از نرم¬افزار آماری spss و بکارگیری آزمون¬های پارامتریک و ناپارامتریک Ttest،،chi-square،Correlation, Friedman به تحلیل پرسشنامه اقدام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شهروندان از پیاده¬راه¬سازی مسیر رضایتمند هستند که به ترتیب بیشترین رضایتمندی شهروندان در بُعد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت، زیست¬محیطی است. به¬طورکلی با توجه به وضعیت خیابان سلمان فارسی قبل از اجرای طرح پیاده¬راه¬سازی که به صورت خیابانی متراکم با ترافیک بالای سواره بوده است اجرای طرح پیاده¬راه و فضاهای باز عمومی از ضروریات کلان شهرها است.