مقاله


کد مقاله : 13971217178080

عنوان مقاله : ارائه الگوی ترکیبی زیست¬پذیری کلانشهر تهران بر اساس شاخص¬های زیرساختی

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 114

فایل های مقاله : 753 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید علی موسوی نور s.a.moosavi1995@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حمید رضا وارثی H.varesi@geo.ui.ac.ir استاد دکترا
3 جمال محمدی j.mohammadi@geo.ui.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

رشد شهرنشینی و تمایل جمعیت¬های انسانی به محیط¬های شهری، بستر با اهمیّت¬شدن مفهوم زیست¬پذیری شهری را بیش از پیش فراهم ساخته است. زیست¬پذیری شهری یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار شهری و همچون سکه دو رو دارد که یک¬روی آن معیشت است و روی دومش پایداری بوم¬شناختی است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه الگوی ترکیبی زیست¬پذیری کلانشهر تهران براساس شاخص¬های زیرساختی تدوین شده است. روش پژوهش، توصیفی¬ـ¬تحلیلی و از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات به¬صورت کتابخانه¬ای ـ پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته؛ 485 نفر از شهروندان ساکن کلان شهر تهران به¬روش نمونه¬گیری احتمالی و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از معادلات ساختاری و آزمون¬های آماری در نرم¬افزارهای Smart PLS, Spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش، در بین 13 شاخص زیست¬پذیری مورد سنجش در مناطق 22 گانه کلانشهر تهران، حاکی از آن است که شاخص امکانات و خدمات زیرساختی بالاترین امتیاز و شاخص پیوستگی و تعلق مکانی پائین¬ترین امتیار را دارند. در بین ابعاد سه¬گانه زیست¬پذیری، بالاترین نمره متعلق به بُعد اقتصادی است. یافته¬های دیگر پژوهش نشان داد در بین مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 1، 3 و 2 حائز بالاترین نمره و در مقابل منطقه 20، در پائین¬ترین رتبه از نظر شاخص¬های زیست¬پذیری قرار دارد. بررسی آمار توصیفی مربوط به نمره نهایی و نیز ابعاد زیست¬پذیری در مناطق 22گانه نشانگر این بود که نمره میانگین زیست¬پذیری کلانشهر تهران، برابر با 041/3 شده است، که در سطح پایین قرار دارد.