مقاله


کد مقاله : 13971217178081

عنوان مقاله : عوامل محیطی موثر بر وقوع جرائم شهری (جرم سرقت) مطالعه موردی: منطقه 1 و 7 شهر قم

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 112

فایل های مقاله : 457 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن کاملی kameli.m@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید باقر حسینی bagheri.s@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

معمولاً در هر شهری، مکانی وجود دارد که ما از آن به¬عنوان محلات خطرناک یاد می¬کنیم و در این مناطق جرائم به سادگی اتفاق می¬افتد و وقتی مجبور به گذر از این خیابان¬ها یا محلات هستیم فقط می¬خواهیم سریع عبور کرده و همیشه علل پیدایش چنین اماکنی در شهرها برای همگان جای سئوال دارد. در واقع اگر افراد مکانی را برای زندگی انتخاب می¬نمایند، حتماً اولین مسئله¬ای که ذهنشان را به¬خود مشغول می¬کند وجود امنیت است، چرا که امنیت یک شاخصه مهم برای بالا بردن کیفیت زندگی اجتماعی محسوب می¬شود و یکی از عواملی که امنیت را در فضا بوجود می¬آورد عوامل محیطی شکل¬دهنده به آن فضا است. به¬همین واسطه هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم سرقت می¬باشد. محدوده مورد مطالعه شهر قم بوده و مناطق 1 و 7 این شهر به صورت موردی بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی¬ـ تحلیلی بر پایه پیمایش است و از فن پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه ساکنین منطقه یک شهر قم شاخصه نگهبان محله با میانگین4.21 می¬تواند در کاهش جرم سرقت بیشترین تاثیر را داشته و میزان تراکم جمعیت کمترین اثر را خواهد داشت، از طرف دیگر ساکنین منطقه هفت افزایش کیفیت درب و پنجره¬ها را با میانگین4.46عامل اصلی در کاهش جرم و گویه تامین امکانات و تاسیسات برای عملکرد بهتر محله از جانب شهرداری را دارای کمترین تاثیر می¬دانند. هم¬چنین بین توجه شهرداری¬ها با ضریب همبستگی48/0 همانند حفاظت فیزیکی محله با ضریب29/0و کاهش جرم سرقت در مناطق 1 و 7 ارتباط مستقیمی وجود دارد به¬طوری¬که هرچه حفاظت فیزیکی و تامین امکانات، تاسیسات و زیرساخت¬های شهری بیشتر باشد میزان جرم سرقت در این مناطق کاهش پیدا خواهد نمود.