مقاله


کد مقاله : 13971217178084

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل الگوی فرارفت رطوبتی بارش¬های فراگیر ایران

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 339

فایل های مقاله : 6/09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یونس خسروی khosravi@znu.ac.ir استادیار دکترا
2 مهدی دوستکامیان s.mehdi67@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 اله مراد طاهریان morad.taheriyan69@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

انتقال بخارآب در جو، وابستگی مستقیمی به¬شرایط گردش جوی دارد و با تغییرات گردش جو در طی سال میزان و مسیر انتقال رطوبت نیز تغییر می¬یابد. یکی از مؤلفه‌های گردش جوی مؤثر در وزش و انتقال رطوبت، مراکز پرفشار هستند که در صورت قرارگیری بر روی سطح آب و منابع تأمین رطوبتی می¬تواند موجب وزش رطوبتی در سطح گسترده¬ای شوند. بااین‌حال نقش سامانه¬های کم‌فشار و سیکلون¬ها در وزش و شار رطوبت اگرچه به‌اندازه سامانه¬های پرفشار نیست، ولی نقش به¬سزایی نیز در انتقال و نحوه وزش رطوبتی دارند. هدف از این پژوهش، بررسی و مطالعه وزش رطوبتی بارش‌های ایران می¬باشد. برای این منظور داده¬های فشار، رطوبت ویژه، مؤلفه مداری و نصف‌النهاری سطوح 1000، 850، 700 و 500 هکتوپاسکال از پایگاه داده NCEP/NCAR وابسته به سازمان جو و اقیانوس¬شناسی ایالات‌متحده امریکا استخراج موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وزش رطوبتی بارش‌های ایران ناشی از الگوی وزش رطوبتی کم‌فشار دو هسته‌ای سودان و شرق مدیترانه- پرفشار اروپا، الگوی وزش رطوبتی کم‌فشار چندهسته‌ای ایران مرکزی، شرق مدیترانه و جنوب¬شرق عربستان، الگوی وزش رطوبتی پرفشار شمال غرب اروپا-کم‌فشار خلیج¬فارس، الگوی وزش رطوبتی پرفشار سیبری و قزاقستان- کم‌فشار جنوب شرق ایران و کم‌فشار مدیترانه بوده است. در مجموع نتایج نشان داد که دریای عرب در تراز پایین و دریای مدیترانه در تراز بالا بیشترین نقش را در وزش رطوبتی بارش‌های ایران داشته‌اند.