مقاله


کد مقاله : 13971217178086

عنوان مقاله : بررسی و ارتباط سنجی روند سری¬های دمایی و روزهای همراه با گردوغبار استان همدان

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 174

فایل های مقاله : 399 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر گندمکار aagandomkar@gmail.com استاد دکترا
2 فاطمه دانشور daneshvarf@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 راضیه فنایی fanaeer@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
4 حسین کاردان kardanh@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
5 مریم السادات احدی نژاد ahadinezhadm@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
6 نجمه رضایی rezaeen@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

گردوغبار همواره به¬عنوان یکی از مهمترین مخاطرات محیطی مطرح بوده و پیامدهای زیست¬محیطی نامطلوبی را بر جای می¬گذارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی روند روزهای همراه با گردوغبار و سری های دمایی استان همدان و تأثیر سری¬های دمایی بر تعداد روزهای همراه با گردوغبار شکل گرفته است. در این زمینه از آمار تعداد روزهای همراه با گردوغبار، متوسط دما، دمای حداقل و دمای حداکثر ایستگاههای همدان، همدان نوژه و ملایر طی دوره آماری 2012-1992 استفاده شد. ابتدا سنجش بهنجاری داده¬های مورد مطالعه توسط آزمون اندرسون دارلینگ بررسی و ماه¬های نرمال و غیرنرمال جدا شدند؛ سپس جهت ماه¬های غیرنرمال از آزمون من-کندال و جهت ماه¬های نرمال از آزمون t و روش کمترین مربعات استفاده شد. در نهایت، توسط آزمون¬های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ارتباط سنجی¬ها انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد سری¬های دمایی در ماه¬هایی که رونددار بوده¬اند از روند افزایشی برخوردار بوده¬اند. تعداد روزهای همراه با گردوغبار نیز در ماه¬های سرد سال روند کاهشی و در ماه¬های گرم سال روند افزایشی داشته است. طبق مدل پیش¬بینی انجام شده روند رخداد این پدیده در آینده نیز افزایشی خواهد بود.