مقاله


کد مقاله : 13971217178088

عنوان مقاله : تاثیر ژئومورفولوژی در مکان¬یابی دفن زباله¬های شهری شهر نخل تقی با استفاده از GIS

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 339

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرضیه موغلی mmoghali@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می¬باشد. با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی لندفیل¬ها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. در این تحقیق با هدف تعیین مکان مناسب دفن پسماند شهری شهر نخل تقی با استفاده از قابلیت¬های ابزار GIS اجرا شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی از جمله روش¬های نوینی است که امروزه برای انجام مطالعات مکان¬یابی مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این مطالعه معیارها و ضوابط انتخاب مکان¬های مناسب برای دفن بهداشتی پسماندها مانند خصوصیات زمین¬شناسی، راههای دسترسی، شیب، گسل¬ها، نقشه کاربری اراضی، فاصله از مراکز شهری و روستایی و... استفاده شده است. سپس بر اساس لایه¬های اطلاعاتی نقشه¬های عوامل موثر در مکان¬یابی محل دفن شهر نخل تقی تهیه و ارزش¬گذاری شدند و با تحلیل نقشه نهایی محل دفن پسماند شهر نخل تقی متوجه شدیم که در مکان¬یابی محل دفن به اصول و ضوابط مکان¬یابی توجه نشده است و محل فعلی دفن در پهنه نامناسب قرار دارد.