مقاله


کد مقاله : 13971217178089

عنوان مقاله : ارزیابی توسعه پایدارشهری و امنیت اجتماعی با استفاده از مدل ردّ پای اکولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 13 شهرتهران)

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 123

فایل های مقاله : 828 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه سادات سجادی s.sajadi34@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 عباس ارغان Abbas.arghan@yahoo.com دانشیار دکترا
3 زینب کرکه آبادی z.karkehabadi@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

استفاده از مدل ارزیابی ردپای اکولوژیکی در لايه¬های توسعه پایدارشهری جهت تحلیل توسعه امنیت اجتماعی در جوامع شهری یکی از راهکارهای جدید در عرصه مطالعات شهری بوده که در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی از طريق مدل ردپاي اکولوژیک به¬منظور تعيين ميزان زمين موردنياز شهروندان و با بررسی جغرافیایي مناطق شهری به این تحلیل می¬رسیم که تا چه¬حد فضای بوم¬شناسی و سامانه¬های زیستی منطقه مذکور، قادر به پاسخگویی و حمایت تمامی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی ساکنان خود می¬باشد و یا ناپايداري شهري فقط معطوف به مسائل اقتصادي و مصرف مواد، انرژي و خدمات نبوده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که جای¬پای اکولوژیکی منطقه 13شهرداری تهران معادل 6/2هكتار، به¬ازاي هر نفر در سال مي¬باشد. توزيع اين مقدار در پنج گروه اصلي شامل: مواد غذايي32/0، مسكن 25/0، حمل و نقل 39/0، كالاهاي مصرفي 13/0 و خدمات 52/1 می¬باشد. نتايج اين تحقيق مؤيد اين مطلب است که منطقه13 برای برآوردن نیازهای زیستی و پایداری خویش متکی به¬خود نبوده و نیازمند دیگر مناطق تهران می¬باشد. از سوی دیگر، الگوهای توسعه منطقه بنابر محاسبات صورت گرفته از طریق ضرایب جینی و آنتروپی نسبی شانون تا حدودی پراکنده بوده و نابرابری و عدم¬تعادل در توزیع جمعیت در نواحی شهری آن را نشان می¬دهد. همچنین، ارقام به¬دست آمده از شاخص¬های موران و گری بیانگر این هستند که الگوی رشد شهری تهران متمايل به¬پراكندگی بوده و به الگوی توزیع تصادفی نزدیک¬تر است. همچنین نتایج بررسی توسط مدل هلدرن نیز نشان می¬دهد 11 درصد از رشد فیزیکی منطقه13 در اثر رشد افقی و 89 درصد در نتیجه رشد جمعیت بوده که با استفاده از مدل¬های فوق در مقاله حاضر، به بررسی شرایط منطقه 13 شهرداری تهران براساس مدل¬های مختلف ارائه شده، می¬پردازیم.