مقاله


کد مقاله : 13971217178091

عنوان مقاله : مکان¬یابی ساخت پناه¬گاههای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 366

فایل های مقاله : 733 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی سعیدی asaidi40@gmail.com دانشیار دکترا
2 مجتبی داودی davodim@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 حسن حسینی اميني amini1388@yahoo.com مربی دکترا

چکیده مقاله

امروزه پدافند غیرعامل اهمیت زیادی در زمینه نظامی و مدیریت شهری دارد؛ چراکه با پیاده¬سازی اقدامات پیشگیرانه طبق دستورالعمل¬های آن می¬توان تا حد زیادی از خسارات وارد آمده از حمله دشمن کاست. یکی از اقدامات مهم در این زمینه ساخت پناه¬گاه¬ در سطح شهر به¬منظور کاهش تلفات انسانی در زمان بحران است. ساخت پناه¬گاه دارای ملاحظات و قوائدیست که یکی از این ملاحظات، مکان ساخت پناه¬گاه¬هاست که در نقاطی از شهر واقع شوند که بیشترین افراد ممکن قادر باشند در زمان مناسب به آنجا برسند. در این پژوهش، مکان¬یابی پناه¬گاه شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و با استفاده از الگوریتم¬های تصمیم¬گیری چندمعیاره انجام شده است. ابتدا از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن¬دهی معیارها استفاده شد، سپس نقشه¬های معیار تولید شده با استفاده از توابع منطق فازی، فازی¬سازی و در انتها، نقاط به الگوریتم TOPSIS وارد شده تا ارزیابی و اولویت¬بندی شوند. در این پژوهش، 39 لایه اطلاعاتی شهر زاهدان گردآوری و در 15 معیار دسته¬بندی شد. معیار «فاصله از مراکز حساس و مهم» و «فاصله از مراکز با عملکرد پشتیبانی» به ترتیب با 23 و 13 درصد بیشترین وزن؛ و «فاصله از حریم راه¬آهن» و «شیب زمین» به ترتیب با 1 و 1 درصد کمترین وزن را دارند. پس از اجرای زنجیره پردازشی روی معیارها، لایه خروجی تولید شد و نقشه نهایی مکان¬یابی پناهگاه شهری ایجاد شد. نتایج نشان می¬دهد که اکثر مناطق شرق و شمال و تا حدودی مرکز شهر برای احداث پناه¬گاه نامناسب هستند، چراکه چندین عامل منفی مانند بافت فرسوده¬ی شهر، مراکز خطرناک و صنعتی، گسل، آب¬های سطحی، آب¬های زیرزمینی و بخشی از خطوط انتقال فشار قوی برق همگی در شرق و شمال شهر متمرکز شده و باعث تشدید یکدیگر شده¬¬اند و باعث شده تنها منطقه غرب و جنوب شهر (و چند منطقه کوچک در شرق و جنوب¬شرقی شهر) برای احداث پناه¬گاه مناسب تشخیص داده شوند.