• صفحه اصلی
  • حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد: منطقه آبیاری کرخه(خوزستان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970511113528153630 بازدید : 2561 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی