• صفحه اصلی
  • بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری(نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397051510181163704 بازدید : 4166 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی