• صفحه اصلی
  • نقش احداث و بهره برداری از سد و شبكه های آبياری در ساماندهی نظام فضايی سكونتگاه های روستايی، مورد: سد مخزنی علويان در نواحی مراغه و بناب (آذربايجان شرقی/ ايران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971201177716 بازدید : 1999 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی