مدير مسئول

دکتر حسن کامران دانشیار
دکترا
دانشگاه تهران

سردبیر

دکتر عباس سعیدی دانش آموخته
abbsaidi@gmail.com دکترا
دانشگاه كاسل / دانشگاه شهید بهشتی

هیئت تحریریه

دکتر رحيم سرور دانش آموخته
sarvarh83@gmail.com دکترا
علوم و تحقیقات
دکتر زهرا حجازي زاده دانش آموخته
hedjazizadeh@yahoo.com دکترا
دانشگاه خوارزمي
دکتر شهريار خالدي دانش آموخته
shahriar_khaledi6@yahoo.com دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد تقی رهنمایی دانش آموخته
mtrahnama1944@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران
دکتر علیرضا استعلاجی دانش آموخته
al_estelaji@yahoo.com دکترا
یادگار امام ره
دکتر محمد حسین رامشت دانش آموخته
mh.raamesht@gmail.com دکترا
دانشگاه اصفهان
دکتر عباس بخشنده نصرت دانش آموخته
bakhshandehnosrat@edalat.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمي
دکتر محمود احمدی دانش آموخته
44ahmadi@gmail.com دکترا
شهید بهشتی