• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه¬ای و راهبردهای بهینه تحقق آن مطالعه موردی: شهرستان مینودشت
    محمد رضا پورمحمدي رسول قربانی علي  طوراني
    تحقیق حاضر، درصدد تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه¬ای و راهبردهای بهینه تحقق آن در شهرستان مینودشت می-باشد. اولین گام در این تحقیق، شناسایی عوامل موثر در توسعه یکپارچه ناحیه¬ای با تاکید بر پیوندهای روستایی¬ـ شهری در شهرستان مینودشت است که در این راستا از روش دلفی چکیده کامل
    تحقیق حاضر، درصدد تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه¬ای و راهبردهای بهینه تحقق آن در شهرستان مینودشت می-باشد. اولین گام در این تحقیق، شناسایی عوامل موثر در توسعه یکپارچه ناحیه¬ای با تاکید بر پیوندهای روستایی¬ـ شهری در شهرستان مینودشت است که در این راستا از روش دلفی و ماتریس اثرات متقاطع (نرم¬افزار میک¬مک) استفاده شد. بدین ترتیب 28 عامل به¬عنوان عوامل کلیدی پیش¬ران شناخته شدند. گام دوم تبیین آینده¬های باورکردنی و محتمل و ساخت سناریو است. در این مرحله ابتدا آینده¬های باورکردنی براساس عوامل پیش¬ران کلیدی، تبیین شد و از درون این آینده¬ها، آینده¬های محتمل مشخص گردید و سپس احتمال تحقق¬پذیری هر یک از وضعیت¬های باورکردنی فوق را در قالب طیف پنج گزینه¬ای لیکرت (از خیلی¬کم تا خیلی¬زیاد) مورد سنجش قرار گرفت. بر این اساس، وضعیت¬هایی که امتیاز آنها از حد میانگین(x=3) بیشتر بود به¬عنوان حالات محتمل یا به¬عبارتی آینده¬های محتمل شناخته شدند که مبنای نگاشت سناریو مطلوب قرار گرفتند. براساس یافته¬های این بخش، محوریت سناریو، توسعه فعالیت¬های گردشگری می¬باشد. جهت انتخاب راهبردهای برتر از مدل سوات و مدل تحلیل سلسه¬مراتبی استفاده شد. یافته¬های این بخش هم نشان¬می¬دهد راهبردهای تهاجمی بهینه¬ترین راهبرد هستند. همچنین مدل تحلیل سلسه¬مراتبی نشان داد که راهبرد برتر در این میان راهبردهای تهاجمی ارائه شده، مبتنی بر ترکیب و توسعه گونه¬های گردشگری دارای پتانسیل در ناحیه به صورت یک پکیج گردشگری و معرفی و ارائه جاذبه¬ها، امکانات، برنامه¬ها از طریق ظرفیت¬های فضای مجازی می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - سنجش توسعه روستایی با بهره¬گیری از منطق فازی مطالعه مورد: دهستان¬های استان بوشهر
    یعقوب زارعی دکتر علیرضا  استعلاجی
    تحقیق حاضر، درصدد تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه¬ای و راهبردهای بهینه تحقق آن در شهرستان مینودشت پژوهش حاضر که با هدف سنجش توسعه روستایی در دهستان¬های استان بوشهر انجام گردیده، یک پژوهش کاربردی است که با بهره¬گیری از روش¬های تصمیم¬گیری چندشاخصه فازی صورت¬گرفت چکیده کامل
    تحقیق حاضر، درصدد تبیین سناریوی مطلوب توسعه یکپارچه ناحیه¬ای و راهبردهای بهینه تحقق آن در شهرستان مینودشت پژوهش حاضر که با هدف سنجش توسعه روستایی در دهستان¬های استان بوشهر انجام گردیده، یک پژوهش کاربردی است که با بهره¬گیری از روش¬های تصمیم¬گیری چندشاخصه فازی صورت¬گرفته است. روش تحقیق توصیفی¬ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه¬ایی و ابزار جمع¬آوری با توجه به اهداف پژوهش مبتنی بر داده¬ها و اطلاعات جداول و فرم¬های رایج آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن (بویژه سالنامه¬ آماری سال1390 استان بوشهر) بوده است. جامعه آماری پژوهش کل دهستان¬های استان بوشهر است که جهت سنجش سطح توسعه آن¬ها، 84 مولفه در قالب شاخص¬های توسعه¬ها از آمارنامه رسمی استان بوشهر استخراج و با استفاده از تکنیک¬ وایکور فازی بررسی شده است. تحلیل یافته¬های پژوهش ضمن ترسیم یک فضای منطقه¬ایی نابرابر در مناطق روستایی استان بوشهر و تخصیص ناعادلانه امکانات و خدمات روستایی، نشان داد که در مجموع شاخص¬ها، دهستان¬های حومه (بوشهر)، عسلویه، زیراه و پشتکوه بالاترین میزان توسعه، و دهستان¬های انارستان، بردخون، لیراوی میانی و آبدان پایین¬ترین میزان توسعه روستایی را دارند. در پایان نیز، جهت رفع عدم تعادل منطقه¬ای در استان بوشهر و برقراری عدالت اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان¬های استان، پیشنهادهای کاربردی ارائه شد و اولویت¬های توسعه به تفکیک دهستان تعیین گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در مهاجرت¬های روستایی- شهری ناحیه نورعلی بیگ ساوه
    مصطفي طالشی محبوبه شبنما
    در نواحی¬ روستایی با بروز محدودیت¬های ساختاری ـ عملکردی مبتنی بر فعالیت¬های ¬اقتصادي و اجتماعی روستانشینان براي به کسب فرصت¬هاي ¬بهتر اقتصادی و رفاه زندگی به سکونتگاههای ¬شهري مهاجرت نمایند. پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نقش¬آفرینی عوامل¬اجتماعی و اقتصادی در مهاجرت روستا ب چکیده کامل
    در نواحی¬ روستایی با بروز محدودیت¬های ساختاری ـ عملکردی مبتنی بر فعالیت¬های ¬اقتصادي و اجتماعی روستانشینان براي به کسب فرصت¬هاي ¬بهتر اقتصادی و رفاه زندگی به سکونتگاههای ¬شهري مهاجرت نمایند. پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نقش¬آفرینی عوامل¬اجتماعی و اقتصادی در مهاجرت روستا به شهر، به¬لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف¬گذاری کاربردی است. جامعه¬آماری پژوهش 373 خانوار ساکن روستاهای ناحیه نورعلی¬بیگ می¬باشند که از طریق نمونه¬گیری ¬به روش خوشه¬ای منظم و با بهره¬گیری از ماتریس دوبُعدی فاصله، موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی و جدول مورگان (جامعه نمونه در 16سکونتگاه روستایی) انتخاب شدند. باعنایت با به¬کارگیری تحلیل¬های کمی پایه از آزمون برازش داده¬های گردآوری شده و ابزار پرسشنامه، به تعیین روایی از طریق قضاوت جامعه خبرگان؛ و تعیین پایائی ابزار اندازه¬گیری با روش آلفای¬کرونباخ اقدام شد که مقدار آلفا (با آزمون 30 نمونه اولیه) برای شاخص اقتصادی برابر با 732/0 و برای شاخص اجتماعی- فرهنگی 900/0 به¬دست آمد. تجزیه و تحلیل داده¬های آماری با بهره¬گیری از سامانه¬های آماری و آزمون‌های کالموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن متغیرها، آزمون دوجمله¬ای به¬منظور تعیین اهمیت هریک از گویه¬ها و آزمون تحلیل واریانس فریدمن به¬منظور اولویت¬بندی عوامل، بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از یافته¬های¬ پژوهش بیانگر آن است که؛ از بین گویه¬های شاخص¬اقتصادی موثر بر مهاجرت روستاییان، بیشترین شاخص اقتصادی اختصاص به اشتغال و کمترین آن به مربوط به شاخص مکانیزاسیون بخش کشاورزی داشته است. در شاخص اجتماعی- فرهنگی مهمترین عامل در مهاجرفرستی سکونت مناسب و نیاز به پیشرفت و کسب جایگاه اجتماعی و پایین¬ترین آن کمبود امکانات بهداشتی و درمانی است. در نهایت، برای تعدیل میزان مهاجرفرستی در ناحیه مورد پژوهش بایستی با تقویت مزیت نسبی اقتصاد روستایی و برقراری مناسبات و پیوند نظام سکونتگاهی با شهر ساوه در مقیاس محلی ـ منطقه¬ایی مقدمات بنیان الگوی شبکه سکونتگاهی برای پایداری سکونتگاههای روستایی ـ شهری پایه¬ریزی شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - جغرافیای اقتصادی جدید و تبیین نابرابری ناحیه‌ای در ایران
    حسن افراخته
    ایران استعداد زیادی جهت شکل¬گیری نابرابری ناحیه دارد. بین سطوح توسعه¬‌یافتگی استان¬ها به¬طورکلی و به¬ویژه بین واحدهای مرکزی و مرزی کشور، نابرابری¬های شدیدی وجود داشته و دارد؛ در 15 سال اخیر، شاخص توسعه همه استان¬ها به¬طور نسبی بهبود یافته است، اما استان¬های با بالاتری چکیده کامل
    ایران استعداد زیادی جهت شکل¬گیری نابرابری ناحیه دارد. بین سطوح توسعه¬‌یافتگی استان¬ها به¬طورکلی و به¬ویژه بین واحدهای مرکزی و مرزی کشور، نابرابری¬های شدیدی وجود داشته و دارد؛ در 15 سال اخیر، شاخص توسعه همه استان¬ها به¬طور نسبی بهبود یافته است، اما استان¬های با بالاترین درجه توسعه¬یافتگی و کمترین درجه توسعه¬یافتگی بدون تغییر باقی¬مانده ¬است. هدف اصلی مقاله حاضر، آن است که ضمن بیان نابرابری¬های موجود در سطوح ناحیه¬ای، عوامل ایجاد و تداوم آن را از دید جغرافیای اقتصادی جدید مورد بررسی قرار دهد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق، استان¬های کشور به¬عنوان نواحی جغرافیایی است، اما برای نمایش عوامل محلی مؤثر در واگرایی ناحیه¬ای، سیستان و بلوچستان به¬عنوان ناحیه کم توفیق مورد بررسی قرار گرفته است. داده¬های موردنیاز تحقیق از طریق بررسی محلی و برخی منابع جمع¬آوری شده است. ضریب تغییرپذیری جهت درک نابرابری ناحیه¬ای ایران مورد استفاده قرار گرفته است. برای استخراج عوامل محلی مؤثر در توسعه نیافتگی سیستان و بلوچستان، نظرات 50 نفر کارشناسان محلی به روش لیکرت تجزیه و تحلیل شده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که دو عامل در نابرابری ناحیه¬ای کشور مؤثر است. نخست، تبعیت از دیدگاه جغرافیای اقتصادی مرسوم مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیکی و نولیبرالی، و غفلت از نگاه جغرافیای اقتصادی جدید در برنامه¬ریزی ناحیه¬ای؛ و دوم، فقدان نهادهای تولیدگرا که نقش مهمی در نابرابری ناحیه¬ای و تداوم آن در ایران دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه: شهرستان شوشتر
    سعید امان پور سعید  ملکی محسن احدنژاد روشتی سمیرا مرادی مفرد
    توسعة گردشگري در نواحي شهری از مؤلفه¬هاي گوناگوني تأثير مي¬پذيرد كه از جمله مي¬توان به كيفيت محيطي اين نواحي كه در رضايتمندي ساكنان محلي و گردشگران مؤثر است، اشاره كرد. بنابراین بررسی شاخص¬های کیفیت محیطی مقاصد گردشگری می¬تواند توان¬ها، نیازها و ضعف¬های موجود در این م چکیده کامل
    توسعة گردشگري در نواحي شهری از مؤلفه¬هاي گوناگوني تأثير مي¬پذيرد كه از جمله مي¬توان به كيفيت محيطي اين نواحي كه در رضايتمندي ساكنان محلي و گردشگران مؤثر است، اشاره كرد. بنابراین بررسی شاخص¬های کیفیت محیطی مقاصد گردشگری می¬تواند توان¬ها، نیازها و ضعف¬های موجود در این محیط¬ها را بر اساس میزان رضایتمندی یا آزردگی از محیط شهرها را مشخص نماید و متضمن پایداری این محلات گردد زیرا گردشگران با توجه به ماهیت گردشگری، به دنبال تفریح و گذران اوقات¬فراغت توام با لذت می¬باشند. برای این منظور، عمدتاً بدنبال یافتن مقصدهایی هستند که از بالاترین سطح کیفیت محیطی برخوردار باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان نقش کیفیت محیطی مقاصد گردشگری شهرستان شوشتر می¬باشد. از نظر هدف نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی ـ تحلیلی است. به¬منظور گردآوري داده¬هاي موردنياز از دو روش اسنادي و ميداني (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. همچنین ابزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از روش¬های آماری توصیفی و استنباطی در محیط Excell و استفاده از نرم¬افزار Spss می¬باشد. جامعه آماری پژوهش دو گروه گردشگران و خانوارهای شهری شوشتر می¬باشد. نتایج آزمون T تک نمونه¬ای نشان می¬دهد که برخی از شاخص¬های کیفیت محیط شهرستان شوشتر از دیدگاه هر دو جامعه نمونه پژوهش بالاتر از حد متوسط بوده و در این میان بیشترین میانگین متعلق به کیفیت عملکردی-ساختاری(562/3)، کیفیت زیست¬محیطی(281/3)، جاذبه¬های گردشگری (191/3) و امنیت و آسایش (114/3) بوده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که بیشترین همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین شاخص توسعه پایدار و کیفیت عملکردی ـ ساختاری با ضریب 537/0 و با سطح اطمینان 99/0 وجود دارد. علاوه بر این آزمون فریدمن نشان داد، پایین بودن سطح ابعاد کیفیت محیطی منطقه مورد مطالعه به میزان کمتر از حد متوسط در ابعاد، جاذبه¬های گردشگری، امنیت آسایش، محیط اجتماعی و بصری و بالاتر از حد متوسط در بعد کیفیت عملکردی ـ ساختاری وکیفیت زیست¬محیطی می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مقایسه میزان گرایش ناسیونالیستی و وطن پرستی میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران
    جواد حسن زاده افشین کرمی زهرا پیشگاهی فرد
    میهن دوستی و وطن¬پرستی مفاهیم کهنی هستند که ریشه در احساس تعلق به مکان دارند. هر انسانی نسبت به مکانی که در آن زاده شده یا مدت مدیدی در آن مکان زندگی کرده ورشد و نمو داشته است، احساس تعلق می¬کند. در عین حال ناسیونالیسم یا ملی¬گرایی مفهومی سیاسی و نوین است. مفهومی که ب چکیده کامل
    میهن دوستی و وطن¬پرستی مفاهیم کهنی هستند که ریشه در احساس تعلق به مکان دارند. هر انسانی نسبت به مکانی که در آن زاده شده یا مدت مدیدی در آن مکان زندگی کرده ورشد و نمو داشته است، احساس تعلق می¬کند. در عین حال ناسیونالیسم یا ملی¬گرایی مفهومی سیاسی و نوین است. مفهومی که به باور بسیاری از اندیشمندان ریشه آن را از قرن هجدهم به بعد باید جست. شکل¬گیری ناسیونالیسم وابسته به مفهوم نوین ملت است. این پژوهش در پی آن است که با توجه به رواج احساسات وطن¬پرستانه و ملی¬گرایانه در میان اقشار مختلف جامعه و به¬ویژه جامعه دانشگاهی کشور، میزان این احساسات را در میان دانشجویان دانشگاه تهران سنجیده و میزان این گرایشات را در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران مقایسه کند و به رابطه¬ای میان این احساسات و جنسیت دانشجویان پی ببرد. بدین¬منظور از دو روش کتابخانه¬ای و میدانی جهت جمع¬آوری اطلاعات و داده¬های موردنیاز استفاده شده است و تحلیل داده¬های حاصل از کار میدانی (روش پرسشنامه¬ای)، توسط نرم¬افزار SPSS صورت پذیرفته است. نتایج نشان¬دهنده آن است که این احساسات در میان دختران دانشجو رواج بیشتری دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - عملكرد تعاوني‌های توسعۀ كشاورزي در اشتغال زنان و توليد محصولات كشاورزي روستاهاي شهرستان ساوجبلاغ (استان البرز)
    الهام فلاحتکار نصرالله مولائی هشجین محمدباسط قرشی اکبر معتمدی مهر
    تعاوني‌های توليد کشاورزي، رهيافتي مناسب براي دستيابي به توسعة اقتصادي و اجتماعي و تحقق عدالت اجتماعي به¬شمار می‌روند. این شرکت‌ها از منظر بازتوزيع منافع حاصله از رشد بخش كشاورزي، افزایش فرصت‌های شغلی، توسعه مشاركت مردمي، توجه به زنان روستا، پايين¬آوردن ريسك سرمايه‌گذاري چکیده کامل
    تعاوني‌های توليد کشاورزي، رهيافتي مناسب براي دستيابي به توسعة اقتصادي و اجتماعي و تحقق عدالت اجتماعي به¬شمار می‌روند. این شرکت‌ها از منظر بازتوزيع منافع حاصله از رشد بخش كشاورزي، افزایش فرصت‌های شغلی، توسعه مشاركت مردمي، توجه به زنان روستا، پايين¬آوردن ريسك سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، كاهش هزينه‌های توليد و...، ابزار مناسبي براي بهبود وضعيت كشاورزي هستند. بر این اساس آنچه که در پژوهش حاضر، به¬عنوان هدف اصلی پژوهش درنظر گرفته شد، تبیین عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی در توسعۀ اشتغال زنان روستا بود که به صورت مطالعه موردی در 28 روستای برخوردار از شرکت تعاونی در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز انجام پذیرفت؛ برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری شامل «روستاییان عضو تعاونی و مدیران تعاونی» به تعداد 708 نفر بود. حجم نمونه‌ها برای نظرسنجی با ابزار پرسشنامه براساس روش کوکران، 250 نمونه برآورد شد. نتایج تحلیل‌های به¬دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی 6 گویه مرتبط با تأسیس شرکت‌های تعاونی کشاورزی در این روستاها بین سال‌های 60 تا 95 نشان داد که میانگین وزنی اغلب گویه‌ها کمتر از حد متوسط بوده و این نشان می‌دهد که نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در گسترش وضع اشتغال زنان خیلی محسوس و پررنگ نبوده است. اگرچه نتایج آزمون خی دو، فرضیه تحقیق را تأیید کرده است اما نباید فراموش کرد که اثرات شرکت تعاونی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش مهاجرت زنان روستا، در حد کم بوده و می‌بایست برای بهبود عملکرد شرکت‌های تعاونی و بالا بردن جایگاه زنان، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS) مورد: شهر قزوین
    حسین هاشمی محمدتقی  رضویان ژیلا سجادی
    با درنظرگرفتن شرایط و ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر شهر، پیاده¬سازی موفق راهبرد توسعه شهر، بیش از هر عاملی منوط به فراهم بودن، توافق و مشارکت بازیگران کلیدی و مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد سازمان مناسب اجرایی، است. برنامه¬های راهبردی مستلزم روی¬آوردن به خر چکیده کامل
    با درنظرگرفتن شرایط و ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر شهر، پیاده¬سازی موفق راهبرد توسعه شهر، بیش از هر عاملی منوط به فراهم بودن، توافق و مشارکت بازیگران کلیدی و مدیریت یکپارچه شهری و ایجاد سازمان مناسب اجرایی، است. برنامه¬های راهبردی مستلزم روی¬آوردن به خرد جمعی، مشارکت عمومی و شیوه¬های دموکراتیک است. این رویکرد همه ذینفعان و کنشگران توسعه در سطوح محلی و بین¬المللی را برای همکاری با یکدیگر در راستای پروراندن یک استراتژی توسعه برای یک شهر یا منطقه شهری خاص فرامی¬خواند. پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهرقزوین انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی ـ کمی بوده و گردآوری داده¬های موردنیاز به¬صورت اسنادی و میدانی بوده است. در روش اسنادی چارچوب نظری مدیریت و برنامه¬ریزی شهری، عوامل تفرق مدیریتی و عوامل موثر در پیاده¬سازی موفق راهبرد توسعه شهر تشریح شده و درنهایت، نقش مدیریت شهری در موفقیت رویکرد راهبرد توسعه شهری و از طریق سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر ناکارآمدی و عدم موفقیت راهبرد توسعه شهر تحلیل شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهر قزوین تشکیل می¬دهند. روش جمع¬آوری داده¬ها مبتنی بر روش پیمایش میدانی، پرسشنامه، و کتابخانه¬ای می¬باشد. داده¬های حاصل در نرم-افزار SPSS پیاده شده و با استفاده از آزمون¬های میانگین، واریانس، انحراف معیار و مدل تحلیل مسیر، تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در مجموع 23 عامل از بین 29 عاملی که تاثیر آنها در ناکارآمدی و عدم موفقیت راهبرد توسعه شهر موردسنجش قرار گرفته بودند، از همبستگی 50 تا 92 درصدبرخوردار هستند و تاکید روشنی بر این نکته دارند که، تفرق مدیریتی موجود در ساختار مدیریت شهری، موجب نا کارآمدی و عدم موفقیت رویکرد “راهبرد توسعه شهر” است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تأثیر فضاهای بی‌دفاع بر احساس امنیت شهروندان مورد مطالعه: محله بازار تهران
    حسین فرهادی خواه احمد پوراحمد محمود آروین سیدخلیل سید علیپور
    از جمله تبعات فضاهای بی¬دفاع در شهرها، کاهش امنیت و مهم¬تر از آن کاهش احساس امنیت در بین شهروندان می¬باشد، لذا، بررسی این فضاها و ارزیابی اثرات آنان بر احساس امنیت شهروندان ضروری است. در همین راستا، هدف از این تحقیق نیز بررسی تأثیر فضاهای بی¬دفاع بر احساس امینت شهروندان چکیده کامل
    از جمله تبعات فضاهای بی¬دفاع در شهرها، کاهش امنیت و مهم¬تر از آن کاهش احساس امنیت در بین شهروندان می¬باشد، لذا، بررسی این فضاها و ارزیابی اثرات آنان بر احساس امنیت شهروندان ضروری است. در همین راستا، هدف از این تحقیق نیز بررسی تأثیر فضاهای بی¬دفاع بر احساس امینت شهروندان در محله بازار تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اسنادی – میدان (پرسشنامه¬ای) می¬باشد. برای بررسی فضاهای بی دفاع از سه شاخص (فیزیکی، اجتماعی و اجتماعی – فیزیکی) و احساس امنیت سه شاخص (احساس امنیت لسانی، فیزیکی و بصری) استفاده شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، با توجه به جامعه آماری (23696نفر)، 384 به¬دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها نیز از دو نرم¬افزار SPSS و SMART – PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین شاخص فیزیکی و اجتماعی با احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین شاخص اجتماعی – فیزیکی با احساس امنیت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین شاخص اجتماعی (ازدحام، خلوتی و...) بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت شهروندان دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تاثیر عوامل تاریخی بر نظام مدیریت نوین روستایی در ناحیه طالقان
    فرهاد عزیزپور معصومه رفیعی
    مساله مدیریت در واقع یکی از گفتمان¬های مهم در حیطه سیاستگزاری و برون¬رفت از مشکلات وضع موجود روستاها است. از این حیث، نگاهی تاریخی به ریشه¬ها و بنیان¬های عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بسیار حائز اهمیت است. این مقاله نیز، درپی واکاوی عوامل تاریخی است که بر مدیریت روستایی در چکیده کامل
    مساله مدیریت در واقع یکی از گفتمان¬های مهم در حیطه سیاستگزاری و برون¬رفت از مشکلات وضع موجود روستاها است. از این حیث، نگاهی تاریخی به ریشه¬ها و بنیان¬های عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بسیار حائز اهمیت است. این مقاله نیز، درپی واکاوی عوامل تاریخی است که بر مدیریت روستایی در ایران تاثیرگذار هستند. محدوده مورد مطالعه شهرستان طالقان، واقع در استان البرز است. در این پژوهش، پارادایم شناخت علمی تفسیری، روش تحقیق کیفی (مبتنی بر منطق استفهام) و رویکرد آن تاویل¬گرایی است. در این جهت¬گیری، به نقش پویش¬ها و رویدادهایی پرداخته می¬شود که در فرآیند مساله موردنظر منجر به نمود پدیدارهای عینی می¬شود. همچنین، ایستارها و بایسته¬هایی تحلیل می¬گردند که مکانیسم اصلی و زیربنایی پدیده موردبررسی را متاثر می¬سازند. با توجه به مساله پژوهش و هدف آن (تحلیل تاریخی)، جامعه هدف (ناحیه طالقان) تحلیل متون مورد استفاده قرار گرفت. در بین منابع تاریخی مرتبط با جامعه هدف، 10 منبع مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع¬آوری اطلاعات از روش کتابخانه¬ای و برای تحلیل اطلاعات در چارچوب رویکرد تاویل¬گرایی، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که، نظام مدیریت نوین روستایی، متاثر از دو دسته عوامل شرایطی (توپوگرافی ناهموار و موقعیت کوهستانی، انزوای سیاسی- فضایی و تسلط اقتصاد معیشتی مبتنی بر شبانی) و تعاملی (تسلط انزواگرایی، بنیادگرایی مذهبی، محافظه¬کاری روستاییان، تمسک بر باورهای ماورایی و استقلال¬طلبی و برتری جویی) و پیامد حاصل از آنها در قالب خودمداری و کنش گسسته دچار ضعف شده است. براین اساس، در ایجاد و کارآمدسازی مدیریت نوین روستایی، توجه به خصایص فرهنگی برآمده از محیط جوامع روستایی که در ادارک محیطی روستاییان و کنش آنها تاثیرگذار هستند؛ بایستی مورد توجه و تاکید قرار گیرند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مخاطرات ناشی از عدم تناسب ساختمان¬های عمومی شهرها با نیاز جانبازان مطالعه موردی: شهر زاهدان
    عبدالعزیز  شهرکی حسین ملاشاهی عیسی ابراهیم زاده
    اصولاً در اغلب کشورها، معلولین و جانبازان از حقوق شهروندی خود به¬منظور بهره¬برداری از اغلب امکانات شهری تا حدود زیادی در مضیقه بوده و به¬دلیل نامناسب بودن ساختار کالبد و مدیریت شهر برای این کاربران، آنها از امکان مشارکت در بسیاری از فعالیت¬های¬ اجتماعی نیز محروم هستند. چکیده کامل
    اصولاً در اغلب کشورها، معلولین و جانبازان از حقوق شهروندی خود به¬منظور بهره¬برداری از اغلب امکانات شهری تا حدود زیادی در مضیقه بوده و به¬دلیل نامناسب بودن ساختار کالبد و مدیریت شهر برای این کاربران، آنها از امکان مشارکت در بسیاری از فعالیت¬های¬ اجتماعی نیز محروم هستند. در حالی¬که دسترسی معلولین به بناها، تجهیزات شهری، شبکه حمل و نقل، مراکز تفریحی، گردشگری و سایر ساختارهای فیزیکی متنوع ¬شهری نه¬ تنها موجب می¬شود تا از استعدادها و نیروهای آنان استفاده مفید به¬عمل آید، بلکه، نوعی پیشگیری از وقوع معلولیت¬های جدید نیز به¬شمار می¬آید. هدف پژوهش¬حاضر، سنجش¬چگونگی¬تناسب کالبد شهر زاهدان برای ¬استفاده جانبازان ¬و معلولین و احیاناً مخاطرات و نارسایی¬های ناشی از آن می¬باشد. بنابه فرضیه تحقیق ساختمان¬های-عمومی شهرهای ¬ایران متناسب زندگی، کار و آمد و شد معلولان ¬و جانبازان نیستند. به¬منظور آزمون این فرضیه ضمن بررسی سابقه تلاش برای متناسب¬سازی شهرها برای نیازهای جانبازان¬ و معلولین در جهان و ایران، قواعد و استانداردهای شهری متناسب با معلولین و جانبازان کندوکاو و چارچوب تئوریک به¬عنوان ابزاری برای سنجش و مقایسه فراهم شد. درگام بعدی وضعیت ساختمان-های شهر زاهدان مورد بررسی میدانی قرارگرفت و با شاخص¬های علمی مقایسه و تحلیل گردید. درعین¬حال جهت تحلیل داده¬ها از تکنیک مجموع¬های وزنی برای ساختمان¬ها بهره گرفته¬شد. نتایج تحلیلی حاصل از این پژوهش نشان می¬دهد که شهرزاهدان از حیث فیزیکی و مدیریتی متناسب با نیازهای معلولین نبوده و مخاطراتی را برای آنان درپی دارد. در عین¬حال این پژوهش¬ حاوی رهنمود¬هائی برای برنامه¬ریزان و توسعه¬دهندگان ¬شهر ¬بوده که عملاً دربرگیرنده راهبردهای بهبود معیارها و شاخص¬های¬ فیزیکی، تدقیق قوانین¬ومقررات و تدابیر مدیریتی جهت متناسب¬سازی فضاها برای جانبازان و معلولین ¬می¬باشد. گرچه این تحقیق بر روی شهر زاهدان تمرکز نموده، اما مدل و روند سنجش و مقایسه آن به¬عنوان ابزاری نسبتاً کارآمد برای متناسب¬سازی ساختمانها در هر شهر دیگر ایران یا کشورهای مشابه قابل استفاده خواهد بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - عوامل موثر بر مکانگزینی خدمات ایمنی در بافت روستایی
    وحید ریاحی انور عزیزدوست
    از میان کاربریها و خدمات موجود در روستا، توزیع و مکانیابی بهینه ایستگاههای آتش¬نشانی به¬دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی و ارائه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش¬سوزی و حادثه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به مقرون به¬صرفه¬نبودن استقرار مراکز چکیده کامل
    از میان کاربریها و خدمات موجود در روستا، توزیع و مکانیابی بهینه ایستگاههای آتش¬نشانی به¬دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی و ارائه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش¬سوزی و حادثه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به مقرون به¬صرفه¬نبودن استقرار مراکز آتش¬نشانی و خدمات ایمنی در تمامی روستاها، احداث و مکانیابی صحیح این پایگاهها می¬تواند باعث افزایش کارایی و ضریب ایمنی روستاها شود. در این پژوهش، روستاهای داشبند، ناچیت و رحیم¬خان به¬عنوان روستاهای منتخب از میان روستاهای شهرستان بوکان، باهدف تعیین مکان مناسب برای پایگاه آتش¬نشانی در بافت روستا مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش تلفیقی AHP-Fuzzyبا تکیه بر معیارهای همچون نوع کاربری، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از ساختمان دهیاری، فاصله از معابر اصلی، فاصله از منبع آب روستا و فاصله از مراکز بهداشتی و درمانی برای مکانیابی پایگاه آتش¬نشانی در بافت روستا انتخاب گردید نتایج نشان می دهدکه با توجه به فاکتورهای در نظر گرفته شده و بهره¬گیری از مدل تلفیقی در انتخاب مکان مناسب به¬منظور احداث پایگاه آتش¬نشانی در بافت روستای داشبند کاملاً منطقی بوده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - میزان گرایش شهروندان شهر نی¬ریز به مدیریت مشارکتی محلات با تأکید بر مؤلفه¬های سرمایه اجتماعی
    محمد حسین سرایی محبوبه نوری
    امروزه در مدیریت امور شهری، مشارکت شهروندان به¬عنوان عنصر کلیدی در راستای دستیابی به اهداف پیش¬بینی شده اهمیت به¬سزایی دارد، زیرا دخالت¬دادن مردم می¬تواند در ایجاد تعادل شهری، نقش ارزنده ایفا نماید. در این راستا، هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان گرایش شهروندان شهر نی¬ر چکیده کامل
    امروزه در مدیریت امور شهری، مشارکت شهروندان به¬عنوان عنصر کلیدی در راستای دستیابی به اهداف پیش¬بینی شده اهمیت به¬سزایی دارد، زیرا دخالت¬دادن مردم می¬تواند در ایجاد تعادل شهری، نقش ارزنده ایفا نماید. در این راستا، هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان گرایش شهروندان شهر نی¬ریز به مدیریت مشارکتی و تبیین همبستگی بین میزان برخورداری شهروندان از مؤلفه¬های سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت آن¬ها در مدیریت شهری است. نوع پژوهش کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی ـ تحلیلی می¬باشد و برای گردآوری داده¬ها از روش کتابخانه¬ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری ۵۰۲۹۱ نفر جمعیت ساکن در شهر نی¬ریز است که حجم نمونه طبق فرمول کوکران معادل ۳82 نفر برآورد شده است. روش نمونه¬گیری تصادفی ساده است و نهایتاً پس از گردآوری داده¬ها، با استفاده از آزمون¬های آماری تی تک¬نمونه¬ای، تی مستقل، تحلیل واریانس، توکی، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه به تجزیه و تحلیل داده¬ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش و حاصل از آزمون تی تک¬نمونه¬ای (92/23 = )، بیانگر متوسط بودن میانگین مشارکت شهروندان است که این میزان مشارکت با متغیرهای وضعیت تأهل، نوع شغل با سطح معناداری 031/0 و 000/0 دارای همبستگی معنادار است اما با دو متغیر جنسیت و میزان سواد دارای همبستگی نیست. از سویی بین برخورداری شهروندان از سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت آن¬ها با سطح معناداری 000/0 و مقدار ضریب پیرسون ̽ ̽ 446/0، همبستگی معناداری وجود دارد یعنی هر چه سرمایه اجتماعی بین افراد بیشتر باشد به همان نسبت میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری نیز افزایش می¬یابد، که در همین زمینه نتایج رگرسیون چندگانه نشان می-دهد در بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد انسجام اجتماعی با مقدار بتای (292/0B=)، بیش¬ترین تأثیر را بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری داشته است به¬گونه¬ای که واریانس ترکیبی خطی ابعاد سرمایه اجتماعی می¬تواند 21 درصد از واریانس میزان مشارکت شهروندان را تبیین کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - تحلیل روند روزانه آلاینده¬های هوای کلانشهر تهران
    راحله  صنیعی علی  زنگی آبادی محمد  شریفی کیا
    در این پژوهش، داده¬هاي شش آلاينده اصلي استاندارد قابل اندازه¬گيري هواي تهران، شامل: دی¬اکسید گوگرد (SO2)، مونواکسیدکربن (CO)، ذرات معلق (PM2.5 و PM10 )، گاز دي¬اكسيد نيتروژن (NO2) و گاز اوزن (O3) در يك بازه عمدتاً 11 ساله از 2002 تا 2012 جمعاً به مدت 4018 روز براي تحليل چکیده کامل
    در این پژوهش، داده¬هاي شش آلاينده اصلي استاندارد قابل اندازه¬گيري هواي تهران، شامل: دی¬اکسید گوگرد (SO2)، مونواکسیدکربن (CO)، ذرات معلق (PM2.5 و PM10 )، گاز دي¬اكسيد نيتروژن (NO2) و گاز اوزن (O3) در يك بازه عمدتاً 11 ساله از 2002 تا 2012 جمعاً به مدت 4018 روز براي تحليل آماري و بررسي روند تاريخي توزيع آلاينده¬ها در جو تهران مورد استفاده قرار گرفته¬است. روش¬¬هاي مورد استفاده اين پژوهش عبارتند از: آمار توصيفي، تحليل مؤلفه روند سري¬هاي زماني بويژه روند خطي، پلي¬نوميال و نمايي بوده و از روش ناپارامتري من ـ كندال براي بررسي معني¬داری روند تغييرات استفاده شده است. تحليل روند تاريخي داده¬هاي آلودگي هواي تهران نشان داد كه، روند SO2 با سهمي درجه 3، CO با خطي، NO2 با نمايي و O3 با سهمي درجه 2 داراي برازش بهتري هستند. روند PM10 وPM2.5 روند مشخص و قابل¬توجهي در طول دوره مورد مطالعه از خود نشان ندادند. نتايج حاصل از آزمون من¬كندال نشان داد كه روند تغييرات زماني آلاينده¬هاي CO، NO2، O3 با 95 درصد فاصله اطمينان معني¬دار بوده، ولي روند تغييرپذيري آلاينده¬هاي CO و ذرات معلق PM10 و PM2.5 معني¬دار نيستند. بنابراين با توجه به روند تاريخي داده¬هاي مورداستفاده از سري آلاينده¬هاي هواي تهران و تداوم فعلي آنها انتظار مي¬رود كه در هواي تهران آلاينده NO2 در آينده افزايش قابل¬توجهي پيدا كرده و كماكان آلودگي هواي تهران با درنظرگرفتن آلاينده ياد شده تداوم يابد. اما اگر انتشار آلاينده¬هاي هواي CO و ذرات معلق PM10 و PM2.5 با روال فعلي تداوم يابد، كاهش يا افزايش قابل¬توجهي از آلاينده¬هاي مذكور انتظار نمي¬رود، در عوض انتظار مي¬رود با تداوم روال و روند فعلي انتشار دو آلاينده CO، O3 كاهش قابل¬توجهي در ميزان انتشار گازهاي مذکور بوجود آید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - ارزیابی و سنجش وضعیت افتراق و ناهمگونی فضایی موجود در سطح منطقه شهری تهران با استفاده از مدل TOPSIS
    اسداله  بیات زینب کرکه آبادی saeid kamyabi
    برابر آمار طی چهار دهه اخیر، جمعیت شهر تهران تقریباً دو برابر، اما جمعیت منطقه شهری تهران بیش از نه برابر شده است، روند سریع گسترش منطقه بدون داشتن الگو و برنامه¬ای خاص، موجب تشديد عوارض نامطلوبی منجمله افزایش افتراق و ناهمگونی فضایی درون منطقه¬ای شده است. هدف از این تح چکیده کامل
    برابر آمار طی چهار دهه اخیر، جمعیت شهر تهران تقریباً دو برابر، اما جمعیت منطقه شهری تهران بیش از نه برابر شده است، روند سریع گسترش منطقه بدون داشتن الگو و برنامه¬ای خاص، موجب تشديد عوارض نامطلوبی منجمله افزایش افتراق و ناهمگونی فضایی درون منطقه¬ای شده است. هدف از این تحقیق تلاش در جهت گسترش عدالت فضایی در سطح منطقه شهری تهران با کاهش افتراق و ناهمگونی¬های فضایی درون منطقه¬ای می¬باشد. پژوهش حاضر با بررسی 7 معیار اصلی مشتمل بر31 شاخص به ارزیابی درجه توسعه¬یافتگی سکونتگاه¬های منطقه پرداخته است، در تجزیه و تحلیل داده¬¬ها علاوه بر استفاده از روش¬های آماری و مدلTOPSIS از روش آنتروپی شانون جهت وزن¬دهی به شاخص¬ها و از نرم¬¬افزار Arc.GIS جهت تهیه نقشه¬ها استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد، شهر تهران به تنهایی در خوشه اول قرار داشته و با امتیاز 0.782 در معیار تلفیقی، از درجه توسعه¬یافتگی در حدود سه¬برابر سکونتگاههای خوشه دوم یعنی اسلامشهر، شهرقدس و کرج و 15 برابر سکونتگاههای خوشه چهارم و آخر منطقه یعنی پیشوا، فیروزکوه و بهارستان برخورداربوده است. این موضوع حاکی از تمرکز بسیار شدید معیارهای توسعه¬یافتگی در شهر تهران و مؤید وجود نابرابری و ناهمگونی فضایی بسیار شدید بین شهر تهران و سایر سکونتگاههای واقع در منطقه شهری تهران است. بنظر می¬رسد اتخاذ سیاست¬های برگرفته از الگوی توسعه چند مرکزی و تلاش جهت ارتقاء شاخص¬های درجه توسعه¬یافتگی در سطح سکونتگاه¬های پیرامونی شهر تهران می¬تواند منجر به کاهش افتراق و ناهمگونی فضایی و گسترش عدالت فضایی در منطقه گردد . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - نقش برنامه¬ریزی مشارکتی در شهر سبز با نگاهی بر شهر شمشک دربندسر به عنوان اولین کاندیدای شهر سبز ایران
    محسن تاجیک دکتر علیرضا  استعلاجی رحیم سرور
    امروزه مشکلات زیست¬محیطی یکی از اساسی¬ترین مسائل شهری و حاصل تعارض و تقابل با محیط طبیعی است. چراکه توسعه شهری ناگزیر با تسلط ساختمان¬ها، صنایع و حمل و نقل و فعالیت¬های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است و این تسلط به مرور زبان به¬شکل چیرگی شهر بر طبیعت بروزیافته و زمینه چکیده کامل
    امروزه مشکلات زیست¬محیطی یکی از اساسی¬ترین مسائل شهری و حاصل تعارض و تقابل با محیط طبیعی است. چراکه توسعه شهری ناگزیر با تسلط ساختمان¬ها، صنایع و حمل و نقل و فعالیت¬های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است و این تسلط به مرور زبان به¬شکل چیرگی شهر بر طبیعت بروزیافته و زمینه¬ساز آلودگی گسترده شهری شده است. واقعیت این است که ریشه اصلی بحران¬های زیست¬محیطی زمان معاصر را باید در نگاه و تفسیر بشر از محیط¬زیست طبیعی جستجو کرد. به¬بیان دیگر، مشکل اصلی معرفت¬شناسی و جهان¬بینی آدمی است. شهر سبز به¬عنوان رویکردی نوین به ارائه راه¬حل¬هایی برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مثبت محیطی است. استفاده بی¬رویه از انرژی در منازل، استفاده از انواع تولیدات یکبار مصرف، استفاده از وسایل نقلیه شخصی، استفاده از انواع آفت¬کش¬ها، دفع مواد زاید به روش غیربهداشتی، عدم تفکیک پسماند برای بازیافت و ... همگی رفتارهای مخرب زیست¬محیطی هستند که نیاز به تغییر دارند و این امر جز در سایه برنامه¬ریزی مشارکتی محقق نمی¬گردد. شهر شمشک به-عنوان اولین کاندیدای شهر سبز با توجه به قابلیت¬های محیطی و جاذبه¬های گردشگری به¬دنبال اجرای شاخص¬های سبز و تبدیل¬شدن به نماد یک محیط باکیفیت و قابل سکونت و الگویی برای سایر شهرهای استان تهران و کشور است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک SWOT (تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) به شناسایی عوامل درونی و بیرونی مؤثر در این امر و تبیین راهبرهای لازم جهت تحقق و اجرایی شدن شاخص¬های سبز در این شهر، در سایه برنامه¬ریزی مشارکتی می¬پردازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - ارتباط الگوهای پیوند از دور بر چرخه آب در اتمسفر ایران
    سحر شعبانپور نوذری همت اله  رورده طاهر  صفرراد
    پژوهش کنونی، سعی دارد چرخه هیدرولوژیک در ایران و روند آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین، تلاش میشود تأثیر الگوهای پیوند از دور NAO، AISMR و ONI بر نوسانات مکانی بارش ایران مطالعه گردد. در این راستا، داده¬های بارش و آب قابل بارش طی دوره زمانی 1979 تا 2014 از پایگاه داده¬ چکیده کامل
    پژوهش کنونی، سعی دارد چرخه هیدرولوژیک در ایران و روند آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین، تلاش میشود تأثیر الگوهای پیوند از دور NAO، AISMR و ONI بر نوسانات مکانی بارش ایران مطالعه گردد. در این راستا، داده¬های بارش و آب قابل بارش طی دوره زمانی 1979 تا 2014 از پایگاه داده¬های NCEP/NCAR تهیه و واکاوی شدند. سپس چرخه هیدرولوژیکی نقاط ایران در 36 سال بر اساس فرمول زمان تجدید¬پذیری محاسبه شد و نقشه¬های این چرخه در پهنه ایران ترسیم گردید. جنوب غربی دریای خزر، کرمانشاه، لرستان به¬علت وجود عامل صعود و اثر همسایگان دارای کوتاه¬ترین چرخه¬ بارش با تناوب 5/5 تا 5/11ساله¬اند و طولانی¬ترین چرخه بارش کشور با تناوب 30/98 تا 17/141ساله در شرق و جنوب استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است. AISMR در سطح اطمینان 99 درصد با چرخه هیدرولوژیک جنوب¬شرق ایران همبستگی معکوس دارد. فاز منفی NAO در قسمت میانی کشور، منجر به کوتاه¬ شدن چرخه شده ¬است. ONI فصل بهار ارتباط معکوس معنادار در سطح 95 درصد با چرخه هیدرولوژیک در شمال¬شرق و جنوب¬شرق دارد. چرخه هیدرولوژیک در غرب ارتباط معکوس معنادار در سطح 95 درصد با ONI فصل پاییز و بهار دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تحلیل وضعیت برخورداری مناطق شهری اهواز از امکانات توسعه و ارائه مدلی تلفیقی
    سهراب امیریان
    شناخت تفاوت¬های موجود بين مناطق مختلف شهری از نظر ميزان برخورداری آن‌ها از شاخص¬های گوناگون، به‌منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محروميت، کاهش نابرابری¬های منطقه¬ای و تنظيم برنامه¬های متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رو چکیده کامل
    شناخت تفاوت¬های موجود بين مناطق مختلف شهری از نظر ميزان برخورداری آن‌ها از شاخص¬های گوناگون، به‌منظور آگاهی از سطوح توسعه و یا محروميت، کاهش نابرابری¬های منطقه¬ای و تنظيم برنامه¬های متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی درپی رسیدن به سه هدف: 1. مشخص¬کردن وضعیت برخورداری مناطق شهری اهواز به¬لحاظ امکانات توسعه در شاخص¬های مختلف و به‌صورت تلفیقی با استفاده از مدل¬های Vikor، Topsis و Saw؛ 2. ارائه یک نتیجه مشخص و کلی از وضعیت برخورداری مناطق با توجه به نتایج این سه مدل بر اساس تکنیک کپ¬لند؛ و 3. مقایسه سه مدل پژوهش باهم و مشخص کردن مدل مناسب جهت تعیین وضعیت برخورداری مناطق، است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل هفت منطقه شهری اهواز می¬باشد. داده¬ها و اطلاعات موردنیاز که مشتمل بر 21 متغیر است، از طریق مراجعه به شهرداری و سالنامه آماری (سال 1394) کلان‌شهر اهواز جمع‌آوری‌شده است. همچنین برای تبیین بهتر وضعیت برخورداری مناطق از امکانات توسعه، نقشه¬های موردنیاز از طریق GIS ترسیم‌شده است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که در شهر اهواز هیچ منطقه¬ با وضعیت برخورداری بالا وجود ندارد. در این شهر، 57/25 درصد مناطق یعنی دو منطقه 4 و 1، نسبتاً برخوردارند و بیشترین تعداد مناطق یعنی 5 منطقه 2، 3، 8، 6 و 7 (43/71 درصد مناطق) در وضعیت برخورداری متوسط و درحال‌توسعه هستند، همچنین معادله شدت تغییر نشان داد که بر¬خلاف فرضیه دوم این پژوهش، مدل تاپسیس نسبت به سایر مدل-ها (وایکور و Saw) روش مناسب¬تری جهت سنجش وضعیت برخورداری مناطق شهری است؛ زیرا نتایج حاصل از این مدل دارای درصد و شدت تغییرات کمتری است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - سنجش توان پذیرش فعالیت¬های اقتصادی در پهنه سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نمونه مطالعه : فعالیت¬های بخش کشاورزی شهرستان¬های استان مازندران
    حسین  مجتبی زاده خانقاهی حامد  رئیسی جلودار نسا خزاعی سید حسن  رسولی
    در پژوهش حاضر، هدف اصلی تعیین دارابودن بستر لازم، جهت استقرار فعالیتهای کشاورزی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می¬باشد. با توجه به شرایط خاص اقلیمی، مکانی و پتانسیل¬های منتج از این شرایط در استان مازندران، فعالیت¬های کشاورزی از مهم¬ترین فعالیتهای در حال انجام در ا چکیده کامل
    در پژوهش حاضر، هدف اصلی تعیین دارابودن بستر لازم، جهت استقرار فعالیتهای کشاورزی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی می¬باشد. با توجه به شرایط خاص اقلیمی، مکانی و پتانسیل¬های منتج از این شرایط در استان مازندران، فعالیت¬های کشاورزی از مهم¬ترین فعالیتهای در حال انجام در این استان به¬شمار می¬رود. هرکدام از شهرستانها، شرایط مناسب یا نامناسب را در پذیرش فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی دارا هستند که تعیین سطح و رتبه توان آنها، مرجع مهمی برای توزیع خدمات و فعالیتهای مرتبط با کشاورزی در پهنه سرزمین است. بدین¬منظور، به تعیین شاخص¬های دخیل ودر دسترس در انجام فعالیت¬های کشاورزی پرداخته شده است. سپس توان شهرستان¬های استان در پذیرش فعالیتهای زراعت به¬عنوان یکی از زیر بخش¬های کشاورزی براساس شاخص¬های معین، مشخص شد و تناقضات موجود در بهره¬برداری از زمین و شدت استفاده از آن در بخش کشاورزی تعیین گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - پدافند غیرعامل، رمز ایجاد امنیت در گستره شهرها و روستاهای کشور (با تأکید بر معماری شهری و روستایی)
    نصرالله فلاح تبار حسن  حسینی اميني
    انسان در هر شرایطی باید قادر باشد، نسبت به حفظ جان و مال خود، در برابر تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی اقدام نماید. هدف پژوهش، مطرح می¬سازد که امکان دارد کشور همانند گذشته درگیر جنگ¬های ناخواسته سخت، نیمه¬سخت یا جنگ نرم شود که باید در برابر هریک از آنها آمادگی لازم داشته و از چکیده کامل
    انسان در هر شرایطی باید قادر باشد، نسبت به حفظ جان و مال خود، در برابر تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی اقدام نماید. هدف پژوهش، مطرح می¬سازد که امکان دارد کشور همانند گذشته درگیر جنگ¬های ناخواسته سخت، نیمه¬سخت یا جنگ نرم شود که باید در برابر هریک از آنها آمادگی لازم داشته و از میهن اسلامی دفاع نماییم، زیرا در قرن بيستم بيش از 220 جنگ به وقوع پيوسته و بيش از 200 ميليون نفر تلفات داشته و این هشداری برای آمادگی است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف کاربردی است و چون موضوع ریشه در گذشته دارد، از روش تاریخی نیز بهره گرفته شده است. فرضیه تحقیق مطرح می¬سازد که ميهن اسلامي‌ ما طي ساليان گذشته شاهد چند جنگ مهم بوده و مقابله با انقلاب اسلامي نیز جزء اهداف راهبردي استكبار جهاني مي‌باشد و ایران قادر است، همانند هشت سال دفاع مقدس با آموزش¬های ضروری به آحاد جامعه در زمینه پدافند غیرعامل و ایجاد امنیت مطلوب، از ملت و کشور دفاع نماید. یافته¬های تحقیق، بیانگر این است که پدافند غیرعامل با رعایت اصول و تکنیک¬های مربوطه و ارایه آگاهی¬های لازم به آحاد جامعه، در اصل رمز ایجاد امنیت در میهن اسلامی است. نتیجه این¬که امام خمينى(ره) می¬فرمایند: «در هر شرايطى بايد بنيه دفاعى كشور در بهترين وضعيت باشد...»، لذا با عنایت به این تأکید و ضرورت تأمین امنیت و آمادگی لازم، اصول پدافند غیرعامل باید در معماری شهری و روستایی از نظر استحکام بناها و ایمنی برای آحاد جامعه بازنگری و اصول مهندسی در آنها لحاظ گردد. جزييات مقاله