• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی پیامدهاي اثرات خشکسالی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردي؛ کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان
    جواد مکانیکی مرتضی اسمعیل نژاد محمد اکبرپور محمود فال سلیمان
    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی در روستاهای دهستان میغان از توابع شهرستان نهبندان خراسان جنوبی انجام گرفته است. برای نیل به این هدف نخست گروههای هدف(100 خانوار بصورت هدفمند) برای سنجش تاثیر گذاری تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی تعیین شد و برای چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی در روستاهای دهستان میغان از توابع شهرستان نهبندان خراسان جنوبی انجام گرفته است. برای نیل به این هدف نخست گروههای هدف(100 خانوار بصورت هدفمند) برای سنجش تاثیر گذاری تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی تعیین شد و برای شناخت دامنه های مختلف امنیت غذایی شاخص سازی صورت گرفت. این شاخص ها شامل شاخص شرایط دسترسی به ناامنی غذایی خانوار روستایی و دامنه های ناامنی غذایی خانوارهای روستایی می باشد، نهایتا خانوارهای روستایی از نظر امنیت غذایی در چهار گروه امنیت غذایی خفیف، امنیت غذایی متوسط و ناامنی غذایی طبقه بندی گردیدند. تغییر در مختصات اصلی امنیت غذایی و معیشت خانواده ها در اثر تغییرات اقلیمی در این منطقه با توجه به مشاهدات میدانی و مصاحبه با مردم روستایی روشن شده است، یافته اصلی نشان داد که جوامعی که تا کنون هرگز دمای شدید، خشکسالی های مداوم و گردوغبار را را تجربه نکرده اند، در حال حاضر با فراوانی آن روبرو هستند. یافته های تحقیق آشکار کرد که تمامی خانوارهای جامعه آماری ناامنی غذایی دارند اما سطوح امنیت غذایی آنها متفاوت است. خانوارهایی که نسبت به تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند، از درجه بالایی از ناامنی غذایی برخوردارند. خانوارهای روستایی ترجیح می دهند استراتژی های گوناگونی را در واکنش به تغییر شرایط آب و هوایی انتخاب کنند که به بهبود امنیت غذایی خانوار کمک کند. درآمد غیر کشاورزی در ایجاد ثروت و کاهش مشکلات ناامنی غذا در خانواده ها نقش مهمی ایفا کرده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزیابی تغییرات کاربری و گسترش افقی شهری با تاکید بر نقش اقصاد شهری نمونه موردی شهر اردبیل
    احمد  حاج علیزاده
    گسترش افقی شهر یا اسپرال شهری پدیده ای است که در نیم قرن اخیر نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بروز یافته است. این پدیده رشد و گسترش فضایی سریع شهر به سمت نواحی حاشیه ای و بیرونی و به صورت توسعه کم تراکم، منفک و جسته و گریخته است. شهر اردب چکیده کامل
    گسترش افقی شهر یا اسپرال شهری پدیده ای است که در نیم قرن اخیر نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بروز یافته است. این پدیده رشد و گسترش فضایی سریع شهر به سمت نواحی حاشیه ای و بیرونی و به صورت توسعه کم تراکم، منفک و جسته و گریخته است. شهر اردبیل، علیرغم رشد سریع جمعیتی در چند دهه اخیر، رشد و گسترش فضایی سریعی نیز داشته است. مقاله حاضر به ارزیابی تغییرات کاربری حادث شده در محدوده شهری اردبیل پرداخته است. مهمترین علل گسترش افقی شهر اردبیل عبارتند از مهاجرت های روستا-شهری، مهاجرت های مرکز-پیرامون، طرح مسکن مهر و عدم وجود موانع طبیعی بر سر راه رشد و گسترش اشاره کرد. نتایج نشان می دهد که وجود زمین های کشاورزی و باغات داخل شهر، حق انتخاب آزادانه برای انتخاب محل سکونت و تامین مسکن برای همه اقشار شهری از جمله اثرات و پیامدهای مثبت این پدیده به شمار می رود. ولی پیامدهای نامطلوب این پدیده در ابعاد اقتصادی خیلی بیشتر از اثرات مثبت است. به این ترتیب که در بخش اقتصادی، به افزایش هزینه زیرساخت ها وخدمات شهری، تکیه بیشتر بر استفاده از وسایل حمل و نقل خصوصی به جای حمل و نقل عمومی و غیره را می توان نام برد. با توجه به اثرات نامطلوب زیادی که گسترش افقی شهر اردبیل به همراه داشته است، در جستجوی راه حل و راهکار، استفاده از اصول و سیاست هایی پیشنهاد شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تدوین فرآیند طرحهاي توسعه شهري بر مبناي رویکرد آینده نگاري
    شیما دادفر واراز مرادی مسیحی رضا احمدیان علی رضا بندرآباد
    در نظریه های سنتی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بر اساس مدل های خطی صورت می گرفت ولی می توان گفت اکنون فرآیند برنامه ریزی خطی مبتنی بر پیش بینی نمی تواند جوابگوی نیاز های برنامه ریزی در جهان پر از تحول و پیچیده باشد. این مقاله، تلاش دارد ضمن مشخص نمودن اصول رویکرد آینده ن چکیده کامل
    در نظریه های سنتی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بر اساس مدل های خطی صورت می گرفت ولی می توان گفت اکنون فرآیند برنامه ریزی خطی مبتنی بر پیش بینی نمی تواند جوابگوی نیاز های برنامه ریزی در جهان پر از تحول و پیچیده باشد. این مقاله، تلاش دارد ضمن مشخص نمودن اصول رویکرد آینده نگاری به تبیین فرایند تدوین طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری بپردازد. این پژوهش براساس هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. همچنین پارادایم غالب تفسیری و رویکرد تحقیق کیفی می باشد، همچنین فنون گردآوری داده ها از طریق مطالعه، مشاهده و مصاحبه می باشد و شیوه تحلیل داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته و پرسشنامه باز در قالب تکنیک دلفی به منظور اخذ نظرات نخبگان و خبرگان در حوزه برنامه ریزی و آینده پژوهی می باشد. تعداد نمونه هاي انتخاب شده جهت مصاحبه، برابر با 15 نفر بوده است. 5 نفر از کارشناسان تدوین کننده مهندسین مشاور و 8 نفر از کارشناسان مطلع و خبره در زمینه آینده پژوهی2 نفر از مدیران و تصویب کنندگان طرح ها و برنامه های شهری كه توسط روش گلوله برفي انتخاب شده اند. اصول رویکرد آینده نگاری با توجه به بررسی سوابق، مبانی نظری و مصاحبه های انجام شده استخراج گردیدند که شامل: 1- مشارکت پذیری ذی نفعان و ذی نفوذان 2- توجه به نامعلومی¬ها، عدم قطعیت¬ها، شوک¬ها و پیچیدگی¬های سیستم 3- توجه به روند ها و مگاترندها 4- کل نگر بودن 5- توجه به برنامه ها و نتایج اسناد فرودست و فرادست 6- نگاه بلند مدت 7- توجه به ارزش ها و جهان بینی 8- سناریو نویسی و دیدن آینده های ممکن، محتمل و مطلوب 9- شناخت و تحلیل دقیق و سنجیده ای از محیط برنامه¬ریزی می باشد و در نهایت فرآیند کلی تدوین برنامه های شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری نیز با توجه به سوابق و فرآیند های مشابه آینده نگاری در جهان و ایران بیان گردید. فرایند پیشنهادی این پژوهش دارای هفت مرحله اصلی درک کردن، جمع آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، غربال سازی و تفسیر اطلاعات، آینده نگاری، خروجی ها (ارزیابی و تصمیم)، پیاده سازی و اجرا می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تحلیلی بر تحقق پذیري اصول و معیارهاي نوشهرسازي در بافتهاي قدیمی شهري ( مطالعه موردي: منطقه 10 شهر تهران)
    فرخنده رنجبر پروانه زیویار رحيم سرور
    هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی جهت احیای بافت¬های فرسوده شهری منطقه 10 شهر تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از مطالعات میدانی، تکنیک پرسشنامه و همچنین مطالعات اسنادي استفاده شده است و پس از آن به تحلیل یافته های استنباطی حا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی جهت احیای بافت¬های فرسوده شهری منطقه 10 شهر تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از مطالعات میدانی، تکنیک پرسشنامه و همچنین مطالعات اسنادي استفاده شده است و پس از آن به تحلیل یافته های استنباطی حاصل از پرسشنامه پرداخته شده است. یافته های استنباطی پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های مناسب در حوزه تحقیق ، مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته است. در این بخش لازم است تا پس از بررسی مشخص گردد که هر محله از مجموع معیارها در چه رتبه ای قرار داشته و تا چه اندازه قابلیت اجرا و تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی جهت احیای بافت¬های فرسوده شهری را خواهد داشت. به طور کلی می توان ظرفیت های موجود در منطقه 10 را بر اساس ابعاد قابل سنجش در نوشهرگرایی، ارزیابی نمود و با استفاده از هریک از اصول و معیارها ضمن پیشگیری از رشد افقی شهر تهران و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن ، زمینه را برای احیای مجدد شهر در نواحی که در گذار از شهرنشینی آرام به شتابان مورد بی مهری قرار گرفته اند را فراهم نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارزیابی مدیریت پروژه های اجرای طرحهای هادی روستایی با روش PMBOK در برنامه پنجم توسعه استان گیلان
    نصرالله مولائی هشجین مریم علینقی پور
    شناسايي و بهره برداري از ساز وكارهاي مناسب و مؤثر مديريت دانش، يكي از دغدغه هاي جدي سازمانهاي عصر حاضر می باشد و در اين ميان، سازمانهاي پروژه محور مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دليل موقتي بودن پروژه هاي خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بيش از ساير سازمان ها به م چکیده کامل
    شناسايي و بهره برداري از ساز وكارهاي مناسب و مؤثر مديريت دانش، يكي از دغدغه هاي جدي سازمانهاي عصر حاضر می باشد و در اين ميان، سازمانهاي پروژه محور مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دليل موقتي بودن پروژه هاي خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بيش از ساير سازمان ها به مديريت نظام مند دانش نياز دارند. تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی کیفی پروژه های اجرای طرح های هادی استان گیلان در برنامه پنجم توسعه به وسیله استانداردهای مدیریت پروژه است تا دانشی برای تصمیم گیری های بهتر در آینده فراهم آید. در این استاندارد حوزه های دانش مدیریت پروژه در ۹ حوزه و 42 مولفه طبقه بندی شده است که شامل مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد مدیریت یکپارچگی پروژه با بالاترین میانگین با اهمیت ترین و مدیریت ریسک پروژه با کمترین میانگین از کم اهمیت ترین حوزه ها بوده، مدیریت هزینه با کمترین انحراف نسبی در بهترین وضعیت و مدیریت ریسک با بیشترین انحراف نسبی در بدترین وضعیت خود قرار داشته و در اولویت اول برای تغییر می باشد در پایان میزان همبستگی حوزه های مختلف سنجیده شده تا بتوان پیامدهای مثبت یا منفی بهتر یا بدتر شدن هر حوزه را پیش بینی نمود . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شناسایی و تبیین علّی عوامل موثر بر فرصتهاي کارآفرینی در مناطق کویري با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردي: کویر مرنجاب)
    محسن شاطریان صدیقه کیانی سلمی پریناز زورمند
    هدف از پژوهش حاضر تبيين معيارهاي موثر بر کارآفريني اکوتوريستي از ديدگاه اکوتوریست ها در منطقه کویری مرنجاب است. ابراز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي با 6 شاخص، 29معيار و 120 زيرمعيار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر محاسبه و به طور تصادفي در بين اکوتوریست چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر تبيين معيارهاي موثر بر کارآفريني اکوتوريستي از ديدگاه اکوتوریست ها در منطقه کویری مرنجاب است. ابراز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي با 6 شاخص، 29معيار و 120 زيرمعيار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر محاسبه و به طور تصادفي در بين اکوتوریست ها توزيع گرديد. براي انجام تحليل هاي، توصیفی، آماري و پاسخگويي به فرضيات پژوهش از نرم افزار spss و آزمون هاي آماري T-Test و آناليز واريانس ANOVA استفاده شد. نتایج آزمون تی اثر گذاری هر یک از عوامل مورد بررسی را تأیید کرده است و نتایج تکمیلی آزمون آنوا نشان می دهد هر یک از ابعاد از لحاظ میانگین اثرگذاری با یکدیگر تفاوت داشته اند. مدلسازي و تببين عوامل موثر بر کارآفريني اکوتوريستي نيز با استفاده از نرم افزار Amosصورت پذيرفت. يافته هاي بدست آمده از مدل عاملي مرتبه دوم مدلسازي معادلات ساختاري نشان مي دهد، عامل اجتماعی بيشترين بار عاملي اثر-گذاري بر توسعه کارآفرینی اکوتوريستي را با 94/0 به خود اختصاص داده است. پس از آن عوامل زیرساختی بار عاملی 86/0 را دریافت داشته است. عوامل خدماتي و محیطی با بار عاملي 86/0 مشترکاً جايگاه سوم را به خود اختصاص داده اند. عامل هاي نهادي و اقتصادي نيز با بارهاي عاملي 70/0و 69/0 در رتبه هاي بعدي تأثير¬گذاري بر گسترش فرصت هاي کارآفريني تشخيص داده شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - «ارزیابی شاخص های توانمندسازی در سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشهر تهران (نمونه موردی: محله میان آباد اسلام شهر)
    مصطفی  بهزادفر سید کمیل صالحی عبدالحمید  نقره‌کار
    امروز وضعیت شهرنشینی و اسکان غیررسمی در جهان و نظریه¬ها و تجارب آن حاوی نکات روشن و مفیدی است. در حالی که آمارها حاکی از روند رو به رشد جمعیت شهری، به¬ ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه است، فقر به‌ مثابه یکی از جنبه¬های تمرکز جمعیت در شهرهای این کشورها از اهمیت روزافزونی ب چکیده کامل
    امروز وضعیت شهرنشینی و اسکان غیررسمی در جهان و نظریه¬ها و تجارب آن حاوی نکات روشن و مفیدی است. در حالی که آمارها حاکی از روند رو به رشد جمعیت شهری، به¬ ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه است، فقر به‌ مثابه یکی از جنبه¬های تمرکز جمعیت در شهرهای این کشورها از اهمیت روزافزونی برخوردار می¬باشد. هدف اصلي پژوهش حاضر در وهله اول، شناسایی شاخص¬های توانمندسازی سکونتگاه¬های غیررسمی با تأکید بر رویکرد دارایی¬مبنا به عنوان رویکردی نوین در تقابل با رویکرد نیاز مبنا و در وهله دوم، سنجش شاخص¬های استخراجی به منظور درک میزان تأثیرگذاری هر یک در رضایتمندی ساکنان این سکونتگاه¬ها از شرایط زندگی و نقش هر کدام از شاخص¬ها در ارتقای شرایط زندگی این افراد می¬باشد. محدوده مورد مطالع پژوهش محله میان آباد اسلام¬شهر می¬باشد که در سال 1395 نزدیک به 24 هزار نفر جمعیت داشته و در پایان سال 1386 و ابتدای سال 1387، حدود 45 هزار نفر در میان آباد زندگی می¬کردند. روش به کار گرفته شده در پژوهش به صورت تركيبي مبتني بر اسنادي، پيمايشي و تحليلي است، نتايج پژوهش نشان¬دهنده این است که، همبستگی در زیرشاخص ساختمان مسکونی مربوط به شاخص سرمایه کالبدی بالاتر از بقیه موارد بوده و بعد از آن زیرشاخص درآمد ماهیانه مربوط به شاخص نیاز مالی بالاترین میزان همبستگی را به میزان رضایت ساکنان سکونتگاه¬ غیررسمی را به خود اختصاص می¬دهد. بعد از این دو زیرشاخص می¬توان گفت بالاترین امتیازها مربوط به زیرشاخص¬های شاخص سرمایه اجتماعی از قبیل: پاسخگویی، اعتمادنهادی، مشارکت، ظرفیت¬سازی نهادی می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تحلیل پیامدهای منطقه‌ای و جهانی بحران ژئوپلیتک سوریه (با تأکید بر بحران آوارگان)
    سیدهادی زرقانی ابراهیم احمدی
    بحران سوریه، پس از هفت سال (از 2011 تا 2017) در‌حالی به پایان رسید که تبعات انسانی فراوانی را از حیث آوره شدن بیش از نیمی از جمعیت جمعیت 23 میلیونی (‌در حدود 5/13 میلیون)، این کشور برجای گذاشت. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، بحران سوریه، را بدترین بحران جهانی طی ۲۵ سا چکیده کامل
    بحران سوریه، پس از هفت سال (از 2011 تا 2017) در‌حالی به پایان رسید که تبعات انسانی فراوانی را از حیث آوره شدن بیش از نیمی از جمعیت جمعیت 23 میلیونی (‌در حدود 5/13 میلیون)، این کشور برجای گذاشت. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، بحران سوریه، را بدترین بحران جهانی طی ۲۵ سال گذشته عنوان کرد. پژوهش حاضر در پی بررسی و تبین پیامدهای بحران آورگان سوری بر کشورهای میزبان و به تبع مشکلات و چالش¬های این آورگان در کشورهای پذیرنده است. از لحاظ ساختار؛ پژوهش حاضر در ابتدا به صورت اجمالی به تحلیل و بررسی نقش کشورهای میزبان] آورگان[ در منازعه و جنگ سوریه می¬پردازد. این کشورها به ترتیب پنج کشور منطقه¬ای ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر،‌ و در بعد فرا¬منطقه¬ای تا حدودی کشورهای اتحادیه اروپا می¬باشند. سپس در مرحله بعد، به وضعیت آورگان در کشورهای نام برده، و به تناسب اثراتی که این مهاجرت اجباری بر این کشورها خواهد گذاشت، پرداخته می¬شود و در آخر تبعات این مهاجرت اجباری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی مورد مورد واکاوی قرار می¬گیرد. به¬طور کلی بحران ژئوپلیتیک سوریه علاوه بر¬اینکه در بعد داخلی اثرات بلند مدتی را بر دولت- ملت سوریه خواهد گذاشت، در میان مدت و دست¬کم کوتاه مدت نیز کشورهای پذیرنده را متأثر خواهد کرد؛ این وضعیت برای همسایگان سوریه به مراتب حادتر است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحلیلی بر آسیب شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تأکید بر شاخص امنیت
    محمد  حاصل نژاد علی شمس الدینی محمد رضا رضایی
    امروزه بافت¬های فرسوده شهری ناهنجاری¬های بسیاری را پیش¬روی ساکنان این بافت و حتی دیگر بخش¬های شهر قرار داده¬اند؛ از جمله مهم¬ترین مشکلات و ناهنجاری ها، مبحث امنیت اجتماعی حاصل از این بافت می¬باشد. که تبدیل به یکی از مهم¬ترین موضوعات پیش¬روی مدیریت شهری شده است. هدف اصلی چکیده کامل
    امروزه بافت¬های فرسوده شهری ناهنجاری¬های بسیاری را پیش¬روی ساکنان این بافت و حتی دیگر بخش¬های شهر قرار داده¬اند؛ از جمله مهم¬ترین مشکلات و ناهنجاری ها، مبحث امنیت اجتماعی حاصل از این بافت می¬باشد. که تبدیل به یکی از مهم¬ترین موضوعات پیش¬روی مدیریت شهری شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مسائل و آسیب¬های اجتماعی موجود در بافت محلات فرسوده شهر دوگنبدان از منظر امنیت اجتماعی می-باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر، کاربردی و توصیفی– تحلیلی است. شیوه جمع¬آوری اطلاعات نیز اسنادی– پیمایشی و قیاسی– استقرایی است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجشس و مورگان 384 نفر بدست آمده است که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 400 نفر افزایش یافت و با روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شدند. داده¬ها با بهره¬گیری از نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که گویه¬های آسیب¬های امیتی در بافت فرسوده با میانگین 8.47 بالاتر از حد متوسط قرار دارد. آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 95 درصد وضعیت نامناسب آسیب های امنیتی در محلات فرسوده را تأیید می¬کند. همچنین تحلیل-های آماری پیرسون، آزمون تی تک نمونه¬ای و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، نشان از همبستگی بین بافت فرسوده و امنیت اجتماعی، وضعیت نامناسب از بعد امنیت اجتماعی بافت فرسوده از دیدگاه شهروندان و در تحلیل چند متغیره ضریب تبیین بدست آمده برای تمامی عوامل در سطح 99/0 معنی¬دار بوده اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - ریزمقیاس سازی داده رطوبت خاک ESA با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA
    علی اکبر متکان داود عاشورلو حسین عقیقی غلامرضا گل صفتان
    رطوبت خاک پارامتری حیاتی در بسیاری از فرآیندهای سطح زمین است، و سنجش از دور مایکروویو به علت برخی مزیت هایی که نسبت به روش های اپتیک دارد، در برآورد رطوبت سطح زمین موثر واقع می شود. با این وجود رطوبت خاک حاصل از سنجش از دور مایکروویو قدرت تفکیک مکانی در حدود چند ده کیل چکیده کامل
    رطوبت خاک پارامتری حیاتی در بسیاری از فرآیندهای سطح زمین است، و سنجش از دور مایکروویو به علت برخی مزیت هایی که نسبت به روش های اپتیک دارد، در برآورد رطوبت سطح زمین موثر واقع می شود. با این وجود رطوبت خاک حاصل از سنجش از دور مایکروویو قدرت تفکیک مکانی در حدود چند ده کیلومتر دارد، که این ابعاد برای بسیاری از کاربردهای هیدرولوژیکی مانند پایش کشاورزی و پیش بینی خشکسالی و تغییر اقلیم، مناسب نیست. در پژوهش حاضر، هدف، ارائه روشی بر اساس تلفیق داده ها، به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی داده های رطوبت خاک تولید شده توسط بخش تغییر اقلیم سازمان فضایی اروپا، ESA، می باشد. ابتدا داده ها با قدرت تفکیک بالاتر با استفاده از تصاویر NOAA و سه شاخص NDVI، LST و آلبدو در رابطه ی رگرسیون خطی با داده های زمینی رطوبت خاک ISMN قرار می گیرند. سپس با نسبت گیری میان خروجی این داده و داده ی ESA، به افزایش قدرت تفکیک مکانی اقدام می‌گردد. به علت برخی محدودیت ها، مدل مورد نظر در سه منطقه مطالعاتی اجرا شد. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که اجرای این روش می تواند بهبود معنی داری بر روی داده ESA اعمال کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی اثرات گردشگری درتوسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی : روستاهای شهرستان تالش)
    سمیرا اصغری
    از دهه 1950 توجه به گردشگري روستايي آغاز شد ودردهه 1960 جنبه اقتصادی آن بر جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت و از دهه 1990افق‌هاي جديدي در توسعه گردشگري ایجاد وبه عنوان ابزاری برای توسعه جوامع روستایی استفاده گردید. به نحوي كه امروزه مهمترين ابزار براي توسعه پايد چکیده کامل
    از دهه 1950 توجه به گردشگري روستايي آغاز شد ودردهه 1960 جنبه اقتصادی آن بر جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت و از دهه 1990افق‌هاي جديدي در توسعه گردشگري ایجاد وبه عنوان ابزاری برای توسعه جوامع روستایی استفاده گردید. به نحوي كه امروزه مهمترين ابزار براي توسعه پايدار روستایی، استفاده از ظرفیتهای گردشگری بویژه طبيعي وفرهنگی محسوب مي‌شود.توسعه گردشگری در روستاها ، افزایش فرصتهای شغلی،ایجاد درآمد اضافی وفقرزدایی را درمناطق روستایی به ارمغان می آورد ومزایای زیست محیطی وفرهنگی زیادی را به دنبال دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی توسعه گردشگری درروستاهای شهرستان تالش می باشد که دراین تحقیق روستاهای بالای 200خانوار وروستاهای نمونه گردشگری بررسی شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد.داده های تحقیق از طریق اسناد کتابخانه ای ومیدانی وازطریق پرسشنامه ومستندات آماری وبرداشتهای میدانی بدست آمده است.با توجه به عدم وجود آمار متقن از تعداد گردشگران ورودی به منطقه، تعداد 383 عدد پرسشنامه که با ستفاده از فرمول کوکران بدست آمد، دربازه های زمانی فصول پرگردشگر از جمله فصل بهار وتابستان ارائه وتکمیل گردید.نتیجه پژوهش نشان می دهد که درفصول فوق الذکر رابطه معنا داری بین ورود گردشگران وایجاد اشتغال ودر آمد جوامع روستایی وجود دارد..با توجه به وجود جاذبه های منحصر به فرد طبیعی از جمله سواحل گیسوم، خلیف آباد، تکی تازه آباد، قروق، حویق و چوبر وجاده زیبای اسالم به خلخال، تالش به مریان، لیسار به سوباتان وتالش به شارسول، سرمایه گذاری وایجاد زیر ساختهای گردشگری درتوسعه هرچه بیشتر منطقه و ایجاد اشتغال پایدار تاثیر بسزایی خواهد داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ارزیابی تطبیقی تجربه بزرگراه های تخریب شده در کشورهای مختلف جهان
    سمانه جليلي صدرآباد
    با توجه به اینکه ایجاد و گسترش بزرگراه¬ها اثرات مثبتی در شهر مانند کاهش زمان سفر، افزایش دسترسی و غیره دارد، اما مشکلات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بسیاری را برای شهروندان و خصوصاً ساکنان محله های اطراف آن به وجود آورده است. با گذشت زمان نظریه های مختلفی به من چکیده کامل
    با توجه به اینکه ایجاد و گسترش بزرگراه¬ها اثرات مثبتی در شهر مانند کاهش زمان سفر، افزایش دسترسی و غیره دارد، اما مشکلات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بسیاری را برای شهروندان و خصوصاً ساکنان محله های اطراف آن به وجود آورده است. با گذشت زمان نظریه های مختلفی به منظور نقد بزرگراه ها به وجود آمدند که نهایتاً منجر به ایجاد نهضت ضد بزرگراهی و تخریب بزرگراه ها در شهرهای مختلف جهان شد. در این مقاله سعی شده است که علت تخریب بزرگراه ها و اثرات ایجاد و تخریب آنها مورد بررسی قرار گیرد. هدف این پژوهش سنجش میزان بهبود ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قبل و بعد از تخریب پروژه های بزرگراهی است. لذا در این مقاله برای بررسی تجارب از روش مطالعات اسنادی و جهت سنجش میزان اهمیت هر یک از معیارها از آزمون توزیع t استفاده شده است. مطالعات انجام شده نشان می¬دهد که تخریب بزرگراه ها و جایگزینی آنها با بلوارها و فضاهای شهری همگانی سبب تجدید حیات محله های اطراف بزرگراه شده و از نظر اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حتی ترافیکی اثرات مثبتی بر محله های اطراف آنها و حتی شهر داشته است. جزييات مقاله