• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش کارگاههای شیرپزی در شکل‌گیری جریان های فضایی مورد مطالعه: سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق (آذربایجان شرقی)
    عباس سعیدی مصطفي طالشی امید رفعت خواه امین ترکمان
    جریان¬های فضایی مبتنی بر تعامل و روابط روستایی- شهری هستند که به انواع جریان¬های مختلف افراد، كالا، پول و سرمایه، اطلاعات و نوآوری بین کانون¬های روستایی و مراکز شهری قابل تفکیک هستند. شکل‌گیری این جریانها مستلزم فراهم‌آمدن بسترهای لازم ساختاری- کارکردی است. آنچه در این چکیده کامل
    جریان¬های فضایی مبتنی بر تعامل و روابط روستایی- شهری هستند که به انواع جریان¬های مختلف افراد، كالا، پول و سرمایه، اطلاعات و نوآوری بین کانون¬های روستایی و مراکز شهری قابل تفکیک هستند. شکل‌گیری این جریانها مستلزم فراهم‌آمدن بسترهای لازم ساختاری- کارکردی است. آنچه در این بین از اهمیت ویژه برخوردار است، پرهیز از رویکردهای مبتنی بر جدایی سکونتگاههای روستایی و شهری و در مقابل تکیه بر پیوستگی اجتماعی- اقتصادی روستایی- شهری است. در کشورهای درحال توسعه آنچه در عمل مانع از شکل‌گیری این¬گونه شبکه‌های منطقه‌ای است، به عوامل و نیروهای متنوعی بازمی‌گردد که شناسایی آنها در راستای توسعة روستایی- شهری اهمیتی ویژه دارد. البته در این میان، تسهیل¬گری نهادها و دستگاههای عمرانی و توسعه‌ای، در کنار مشارکت جدی روستاییان می‌تواند نقشی موثر ایفا نماید. این مقاله کوشش دارد با بررسی نحوة عمل کارگاههای شیرپزی در محدودة شهرستان¬های هشترود و چاراویماق به شناسایی چگونگی ایفای نقش این¬گونه کارگاهها در شکل‌پذیری روابط و پیوندهای روستایی ـ شهری و تشکیل جریان¬های محلی و ناحیه‌ای بپردازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مکان یابی سطوح موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامه ریزی و مهار سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان)
    زهرا حجازي زاده علی پورنگ سیده محیا سیدان
    مطالعه حاضر در حوضه آبخیز طالقان در استان البرز به منظور اولویت بندی مناطق موثر بر دبی اوج سیلاب صورت گرفته است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) نقشه های مشخصات فیزیکی حوضه آبخیز طالقان تهیه گردید؛ همچنین دادهای باران سنج ثبات چکیده کامل
    مطالعه حاضر در حوضه آبخیز طالقان در استان البرز به منظور اولویت بندی مناطق موثر بر دبی اوج سیلاب صورت گرفته است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) نقشه های مشخصات فیزیکی حوضه آبخیز طالقان تهیه گردید؛ همچنین دادهای باران سنج ثبات و رواناب ثبت شده معادل آن برای 20 سال دوره آماری (1372-1392) از آب منطقه ای تهران اخذ شد در نتیجه چهار واقعه سیل از آمار موجود استخراج و مورد واسنجی در مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS قرار گرفت به منظور واسنجی و شبیه سازی هیدروگراف از روش SCS و برای روندیابی در آبراهه ها از روش Lag time استفاده شد و در نهایت، با استفاده از دوره بازگشت 50 ساله و استفاده از روش تکرار حذف انفرادی زیرحوضه ها در محیط HEC-HMS هریک از زیرحوضه ها از نظر سیل خیزی اولویت بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت زیرحوضه ها در دبی خروجی کل حوضه تنها تحت تاثیر مساحت و دبی اوج زیرحوضه ها نمی باشد و عواملی مانند شماره منحنی و گروه هیدرولوژیک خاک نقش قابل توجهی را در سیل خیری دارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - اثرات زیست محیطی سیاست گزاری های امنیتی و نظامی اسرائیل
    رضا التیامی زاده حسن  کامران دستجردی
    هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی جنبه¬های مختلف اقدامات نظامی و امنیتی رژیم اقتدارگرای اسرائیل و پرداختن به پیامدهای زیست¬محیطی اقدامات این رژیم است. زیرا به¬رغم پژوهش¬های متعددی که در زمینه اقدامات و سیاستهای رژیم اسرائیل انجام شده است به لحاظ زیست¬محیطی اقدامات مخرب و تاثیر چکیده کامل
    هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی جنبه¬های مختلف اقدامات نظامی و امنیتی رژیم اقتدارگرای اسرائیل و پرداختن به پیامدهای زیست¬محیطی اقدامات این رژیم است. زیرا به¬رغم پژوهش¬های متعددی که در زمینه اقدامات و سیاستهای رژیم اسرائیل انجام شده است به لحاظ زیست¬محیطی اقدامات مخرب و تاثیرات امروزین اقدامات نظامی و امنیتی این رژیم بر محیط زیست سرزمین¬های اشغالی فلسطین و همسایگان اسرائیل و خاورمیانه به¬طور دقیق و گسترده بررسی نشده است. مقاله حاضر تلاش می¬کند تا با وسعت نظر به تحلیل این موضوع از جنبه¬های مختلف بپردازد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد شهرک¬سازی و اقدامات نظامی اسرائیل بر روی محیط¬زیست سرزمین¬های فلسطین با پیامدهای مخربی همچون آلودگی منابع آب فلسطین، نابودی حیات گیاهی و جانوری فلسطین، آلودگی هوا و تغییر محیط زیست¬طبیعی فلسطین توسط شهرک¬نشینان، و در نتیجه ایجاد ناامنی اقتصادی و مشکلات بهداشتی برای فلسطینی¬ها و مردم منطقه شده است و همچنین تخریب میراث فرهنگی فلسطینیان با جاده¬سازی و ساخت¬وسازهای اسرائیل، آلودگی زباله¬های جامد خطرناک، آلودگی و تهدید محیط¬زیست منطقه خاورمیانه همراه بوده است. اقدامات نظامی، ساخت کانال¬ها، خشکاندن باتلاقها، تردد وسایل نظامی سنگین، استفاده از سلاح¬های شیمیایی و بیولوژیکی و متعارف برعلیه همسایگان خود (فلسطین، لبنان، اردن، سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه) منجر به زوال خاک، حذف پوشش گیاهی، آلودگی جوی و تخریب اکوسیستم آبی و خشکی و تغییرات آب و هوایی منطقه شده است. مقادیر عظیمی از رسوبات آلی به سطح خاک آمده و تورم و التهاب این رسوبات منجر به توسعه پهنه¬های جدید ماسه¬ای و به¬تبع آن گسترش ذرات خاک و ماسه در جو و گسترش ریزگردها به کشورهای منطقه شده است. همچنین جنگ¬طلبی¬های صدام و امریکایی¬ها و خشکاندن باتلاق¬ها توسط صدام و تغییر و دستکاری سطح زمین و سلطه نظامی غرب بر منطقه عامل مهم دیگر تهدیدات و ناامنی¬های زیست¬محیطی،سیاسی و اقتصادی منطقه است. روش این پژوهش تبیینی ـ علی می¬باشد و شیوه جمع-آوری اطلاعات با بهره¬گیری از منابع کتابخانه¬ای ـ اسنادی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - آسیب شناسی احداث پیاده راه ها در شهر تهران (مطالعه موردی: میدان 15 خرداد – میدان امام حسین(ع))
    پروانه  شاه حسینی مهناز  اسماعیلیان طارمی
    حضور عابران در معابر اثر زندگی بخشی بر کالبد شهر دارد، به¬طوری که پیاده¬راهها به¬عنوان یکی از راههای تجدید حیات مدنی مراکز شهری مطرحند. از این رو، پیاده¬راه¬سازی یکی از سیاست¬های محدودیت ترافیک و برای بهبود محیط شهری به¬عنوان مکانی برای زندگی انجام می¬شود. هدف از انجام چکیده کامل
    حضور عابران در معابر اثر زندگی بخشی بر کالبد شهر دارد، به¬طوری که پیاده¬راهها به¬عنوان یکی از راههای تجدید حیات مدنی مراکز شهری مطرحند. از این رو، پیاده¬راه¬سازی یکی از سیاست¬های محدودیت ترافیک و برای بهبود محیط شهری به¬عنوان مکانی برای زندگی انجام می¬شود. هدف از انجام این تحقیق آسیب¬شناسی احداث پیاده¬ر¬اه¬های میدان 15 خرداد و میدان امام¬¬حسین از نظر مؤلفه¬های کالبدی، اقتصادی (فعالیت) است و از روش کتابخانه¬ای و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری دو نوع است. یکی تمام کاربری¬های واقع در بدنه میدان 15 خرداد و بدنه میدان امام حسین، دیگری کسبه دو محدوده مورد بررسی که حجم آن براساس فرمول کوکران به¬ترتیب 82 نفر و 140نفر تعیین شده است. داده¬ها در دو کروکی و براساس شاخص¬های توصیفی با استفاده از نرم-افزار Exel تحلیل شده¬اند. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که نمی¬توان در هر خیابانی برای تعاملات بهتر شهروندان اقدام به احداث پیاده¬راه کرد و باید به شرایط محیطی توجه بیشتری شود جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - معدن کاری فیروزه نیشابور در ایران باستان
    بهاره اصانلو زهرا هاشمی دهقی سیده محیا سیدان
    فیروزه، یکی از کانی¬های باستانی شناخته شده به¬نام ایران است. معروف¬ترین و قدیمی¬ترین معدن فیروزه ایران معدن فیروزه نیشابوراست. استخراج فیروزه از هفت هزار سال پیش رواج داشته است. استخراج فیروزه در نیشابور اگرچه ابتدا در بخش¬های سطحی و با کمک ابزارهای دستی صورت می¬گرفته، چکیده کامل
    فیروزه، یکی از کانی¬های باستانی شناخته شده به¬نام ایران است. معروف¬ترین و قدیمی¬ترین معدن فیروزه ایران معدن فیروزه نیشابوراست. استخراج فیروزه از هفت هزار سال پیش رواج داشته است. استخراج فیروزه در نیشابور اگرچه ابتدا در بخش¬های سطحی و با کمک ابزارهای دستی صورت می¬گرفته، اما به تدریج گسترش یافته و با احداث تونل‌هایی به¬دنبال رگه¬های معدنی به¬صورت زیرزمینی هم استخراج صورت می‌گرفته است. در بسیاری از منابع از چکش و قلم به¬عنوان ابزار استخراج ذکر شده است. در دهه 1100 هجری شمسی برای اولین‌بار در این معادن از باروت استفاده شده است که علی‌رغم افزایش سرعت معدنکاری، با کاهش اندازه فیروزه‌های استخراجی از قیمت آن کاسته است. فیروزه نیشابور تا پایان دوره صفویه توسط حکومت و براساس قواعد منظم و علمی استخراج می‌شده است. اما با شروع دوره قاجاریه و استخراج معادن توسط حکومت‌های محلی و اشخاص حقیقی به¬صورت کاملاً غیرعلمی، این معادن رو به ویرانی گذاشتند. نتیجه آن که در پایان دوره قاجاریه تقریباً تمامی معادن با آب و سنگ پر شدند و فیروزه ایران به تدریج جایگاه خود در بازارهای جهانی را از دست ‌داد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - شهر خلاق و شاخص‌های شهر خلاق ایرانی
      زهرا هاشمی دهقی بهاره اصانلو
    مفهوم شهر خلاق از توجه نظریه‌پردازان و محققان این حوزه به بُعد محیطی و مکانی خلاقیت ناشی شده است، برای سنجش میران خلاقیت شهرها، شاخص‌های مختلفی ارائه شده است که در تمامی آن‌ها به ویژگی‌ها و شرایط جامعه توجه می‌شود، بر این اساس هدف پژوهش ساخت شاخص‌های شهر خلاق متناسب با چکیده کامل
    مفهوم شهر خلاق از توجه نظریه‌پردازان و محققان این حوزه به بُعد محیطی و مکانی خلاقیت ناشی شده است، برای سنجش میران خلاقیت شهرها، شاخص‌های مختلفی ارائه شده است که در تمامی آن‌ها به ویژگی‌ها و شرایط جامعه توجه می‌شود، بر این اساس هدف پژوهش ساخت شاخص‌های شهر خلاق متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی است. این پژوهش بنا به ماهیت و روش پاسخ به مسئله توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوایی است و از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، اسنادی و روش پیمایشی در قالب روش دلفی استفاده شده است. در همین راستا با نقد و بررسی 15 شاخص بین‌المللی شهر خلاق، فهرستی از شاخص‌ها استخراج، سپس با روش دلفی و ایجاد پانل دلفی، اقدام به غربال‌گری شاخص‌ها و ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی شده است. حاصل نتایج دلفی در سه دور، تولید 49 شاخص برای شاخص شهر خلاق ایرانی توسط اعضای پانل بوده است که از این 49 شاخص، 32 شاخص برگرفته از پژوهش‌های پیشین و 17 شاخص به‌وسیله‌ی اعضای پانل ارائه شده بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مدل سازی دیرینه محیطی با استفاده از ایزوتوپهای پایدار اکسیژن و کربن در کربنات های پدوژنیک و سیمانی حوضه آبخیز رودخانه سقز
    زهرا هاشمی دهقی بهاره اصانلو خه بات درفشی
    ترکیب ایزوتوپی کربن و اکسیژن در کربنات¬های پدوژنیک به¬عنوان ابزار مهمی جهت بازسازی شاخص¬های محیطی گذشته مانند دما، بارندگی مؤثر و غلظت گاز کربنیک اتمسفری در زمان تشکیل کربنات¬ها و شناسایی تاریخچه پوشش گیاهی و فهم فرآیندهای ژئومورفیک به¬کار گرفته شده¬اند. در این مطالعه 1 چکیده کامل
    ترکیب ایزوتوپی کربن و اکسیژن در کربنات¬های پدوژنیک به¬عنوان ابزار مهمی جهت بازسازی شاخص¬های محیطی گذشته مانند دما، بارندگی مؤثر و غلظت گاز کربنیک اتمسفری در زمان تشکیل کربنات¬ها و شناسایی تاریخچه پوشش گیاهی و فهم فرآیندهای ژئومورفیک به¬کار گرفته شده¬اند. در این مطالعه 16 نمونه، شامل 8 نمونه از کربنات¬های پدوژنیک افق خاک قدیمی و 8 نمونه ازسیمان¬های کربناتی کنگلومراهای رودخانه¬ای برای آنالیز ترکیبات ایزوتوپی اکسیژن و کربن در حوضه آبخیز رودخانه مورد استفاده قرار گرفتند. مقادیر پایین δ18O نشان داد که دمای هوا در زمان تشکیل کربنات¬ها 9/7 درجه سانتی¬گراد بوده که حدود 5/5 درجه سانتی¬گراد نسبت به زمان حاضر سردتر است. مقادیر δ13C در زمان تشکیل کربنات¬های پدوژنیکی و تکامل پروفیل خاک، ترکیب غالب از پوشش گیاهی C4 را نشان می¬دهد؛ اکوسیستم¬های با غالبیت گیاهان C4 دارای فصل رشد در دوره گرم سال با تنش رطوبتی قابل ملاحظه هستند. بررسی همبستگی میان مقادیر δ18O و δ13C در دو نوع کربنات پدوژنیک و سیمانی بیانگر آن است که مقدار این همبستگی در کربنات¬های پدوژنیک بیش¬تر بوده و احتمالاً نشان از آن دارد که آب بارش و CO2 موجود در خاک (نرخ تنفس گیاهان) عوامل اصلی کنترل¬کننده این مقادیر هستند؛ اما در مورد کربنات¬های سیمانی باید گفت که فعالیت آب¬های زیرزمینی، ارگانیسم¬ها و منابع کربنات اولیه هم می¬توانند بر مقادیر ایزوتوپی کربن نمونه¬های سیمانی کنگلومرا تأثیرگذار باشند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مکانیابی سوله های مدیریت بحران در سطح منطقه یک شهر تهران
    آزیتا رجبی محمد مهدی گندمی
    در سالیان اخیر احداث پایگاه¬های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته است. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاهها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن ب چکیده کامل
    در سالیان اخیر احداث پایگاه¬های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران قرار گرفته است. یکی از موارد مهم قبل از ایجاد این پایگاهها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و در شرایط عادی نیز کارایی¬های مختلف داشته باشد. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. این پژوهش به¬دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه یک تهران است. بدین منظور ابتدا عوامل و معیارهای موثر در مکان¬یابی مراکز امدادرسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی شد. سپس برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم از مدل AHP استفاده شد. سپس پرسشنامه¬ای طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم¬افزار Expert Choice وزن هر یک از معیار‌ها و عناصر تصمیم، تعیین گردید. در مرحله بعد کلیه لایه¬های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل شده و با استفاده از روش Index overlay لایه¬ها با یکدیگر ترکیب شدند و 10 موقعیت به¬عنوان بهترین مکان پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه یک تهران پیشنهاد شد. همچنین نتایج نشان داد که سوله¬های مدیریت بحران در سطح منطقه به¬صورت مناسب و اصولی مکان¬یابی نشده و از آن مهم¬تر این که تعداد این مراکز بسیار کم می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - جایگاه اعتماد عمومی‌شده در تابع تولید در بخش های اقتصادی ایران(مطالعه موردی:هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران)
    عباس شاکری فرشاد مومنی تیمور محمودی سعیده علیزاده
    هدف از این پژوهش این است که با استفاده از مباني اقتصاد خرد و مفهوم هزينه مبادله، مبادرت به تبيين چارچوب نظري جديدي براي ورود سرمایه اجتماعي به درون تابع توليد اقتصاد كرده و قصد داریم بیان کنیم که سرمایه اجتماعی یا متغیر اعتماد عمومی¬شده جز جدانشدنی تابع تولید اقتصاد است چکیده کامل
    هدف از این پژوهش این است که با استفاده از مباني اقتصاد خرد و مفهوم هزينه مبادله، مبادرت به تبيين چارچوب نظري جديدي براي ورود سرمایه اجتماعي به درون تابع توليد اقتصاد كرده و قصد داریم بیان کنیم که سرمایه اجتماعی یا متغیر اعتماد عمومی¬شده جز جدانشدنی تابع تولید اقتصاد است. در واقع هدف اصلی تحقیق حاضر، استفاده از تئوری حاکمیت خانوار و داده¬های پانل به منظور بررسی اثر سرمایه¬اجتماعی با محور اعتماد عمومی¬شده بر سطح تولید در هشت بخش اقتصادی، اقتصاد ایران طی سال¬های 1375-1386است. در این پژوهش، این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا اعتماد به¬عنوان جز معنوی تابع تولید می‌تواند وارد تابع تولید کل اقتصاد شود یا خیر؟ در این پژوهش ابتدا سعی نمودیم اعتماد عمومی¬شده را معرفی و یافته¬های علمی دیگران را مرور نماییم. همچنین سعی کردیم با بررسی نظریه حاکمیت خانوار شاخصی به¬عنوان نماینده کلیدی¬ترین متغیر سرمایه¬اجتماعی (اعتماد عمومی¬شده) معرفی نماییم. نتایج حاصل از تکنیک¬های اقتصادسنجی در این پژوهش حاکی از تایید فرضیه تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت و معنی¬دار بین متغیر اعتماد و تولید است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تحلیل همدید بارش های حدی و فراگیر در کرانه های غربی خزر با تأکید بر الگوهای فشار تراز دریا
    امیرحسین حلبیان
    در این پژوهش به منظور تحلیل همدید بارش¬های حدی و فراگیر کرانه¬های غربی خزر، با بهره¬گیری از پایگاه داده¬ی بارش روزانه¬ی این پهنه، نقشه¬های هم بارش روزانه از تاریخ 1/1/1340 تا 10/11/1383 (15992 روز) بر روی یاخته¬هایی به ابعاد 14×14 کیلومتر، به روش کریجینگ میانیابی و تر چکیده کامل
    در این پژوهش به منظور تحلیل همدید بارش¬های حدی و فراگیر کرانه¬های غربی خزر، با بهره¬گیری از پایگاه داده¬ی بارش روزانه¬ی این پهنه، نقشه¬های هم بارش روزانه از تاریخ 1/1/1340 تا 10/11/1383 (15992 روز) بر روی یاخته¬هایی به ابعاد 14×14 کیلومتر، به روش کریجینگ میانیابی و ترسیم شد. این داده¬ها اطلاعات 48 نقطه مکانی پهنه مطالعاتی را برای 15992 روز فراهم نمود و این امکان را مهیا ساخت تا برای هر روز بارش، بیشینه بارش و درصد مساحت زیر بارش محاسبه شود. بر این اساس، حدی¬ترین و فراگیرترین بارش¬ها شناسایی گردید و 109 روز از شدیدترین و فراگیرترین بارش¬های منطقه بر اساس شاخص پایه¬ی صدک 99ام، برای بررسی و تحلیل انتخاب شد. با بهره¬گیری از رویکرد محیطی به گردشی و تحلیل خوشه¬ای پایگانی انباشتی به روش ادغام”وارد“ بر روی نقشه¬های فشار تراز دریا، سه الگویی که در بوجود آمدن بارش¬های حدی و فراگیر کرانه¬های غربی خزر مؤثر و نقش آفرین بودند، شناسایی گردید. در ادامه، به¬منظور تحلیل بارش¬ها در هر الگو، یک روز به¬عنوان نماینده بر اساس ضریب همبستگی با آستانه¬ی 95 درصد تعیین و در این روزها نقشه¬های فشار تراز دریا، ضخامت جو در ترازهای 500-1000 هکتوپاسکال، توابع جبهه¬زایی و شار همگرایی رطوبت برای ترازهای 500، 600، 700، 850، 925 و 1000 هکتوپاسکال ترسیم و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان از استقرار سامانه¬ی پرفشاری در زمان رخداد الگوهای سه¬گانه فشار تراز دریا بر روی دریای سیاه دارد. میانگین حجم آب دریافتی منطقه در هر سه الگو 9/906 میلیون مترمکعب است. بررسی الگوهای ضخامت جو نیز استقرار فرودی نسبتاً عمیق را بر روی دریای خزر نشان می¬دهد. تحلیل نقشه¬های تابع جبهه¬زایی در کرانه¬های غربی خزر نیز وجود جبهه را بر روی دریای خزر و اطراف آن تأیید می¬کند. تحلیل تابع شار همگرایی رطوبت نیز نشان¬دهنده این است که توده¬ی آبی خزر اصلی¬ترین منبع تأمین رطوبت برای بارش¬های کرانه¬های غربی این دریا محسوب می¬شود و دریای سیاه در درجه¬ی بعدی اهمیت قرار دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی آسيب پذيري بافتهای شهری در مقابل خطر زمین لرزه (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)
    علی پناهی صابر عبدالله زادگان
    يکي از موضوعاتي که بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به¬گريبانند، سوانح طبيعي است. ضرورت کاهش آسيب¬پذيري شهرها در برابر سوانح طبيعي از جمله زلزله، به¬عنوان يکي از اهداف اصلي برنامه¬ريزي کالبدي، شهري و طراحي شهري محسوب مي¬گردد.لذا، اولين گام، شناسايي ميزان آسيب¬پذيري مناطق ش چکیده کامل
    يکي از موضوعاتي که بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به¬گريبانند، سوانح طبيعي است. ضرورت کاهش آسيب¬پذيري شهرها در برابر سوانح طبيعي از جمله زلزله، به¬عنوان يکي از اهداف اصلي برنامه¬ريزي کالبدي، شهري و طراحي شهري محسوب مي¬گردد.لذا، اولين گام، شناسايي ميزان آسيب¬پذيري مناطق شهري در برابر زلزله مي¬باشد.از اين رو، اين پژوهش با هدف شناسايي قطعات آسيب¬پذير منطقه 8 شهر تبریز در برابر زلزله انجام گردیده است.در اين تحقیق 9 شاخص تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، كاربري، ريزدانگي، دسترسی به مراكز امدادي، فضاي باز، کیفیت مصالح، كيفيت ابنيه و فاصله از مراكز خطرزا انتخاب شده و با استفاده از روش ANP و ترکیب مربوط به معیارهای ذکر شده در محیط GIS، آسیب¬پذیری منطقه 8 تبریز مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج اين پژوهش نشان مي¬دهد که بيش از 43 درصد قطعات منطقه 8 شهر تبریز در برابر زلزله از وضعيت آسيب¬پذيري زياد و خيلي زياد برخوردارند که محدوده¬های آسیب¬پذیر بیشتر در محلات مسکونی قدیمی تبریز به دلیل رعایت نشدن حریم¬ها، وجود قطعات در اندازه¬های کوچک و خردشدن قطعات، وجود معابر بسیار کم¬عرض و بن¬بست¬های زیاد، وجود ساختمان¬های بسیار قدیمی و با مصالح کم دوام شرایط نسبتاً نامناسبی را برای محدوده موردنظر به¬وجود آورده و همچنین با توجه نقشه پهنه¬بندی¬ شده حدود 15.84درصد دارای آسیب¬پذیری متوسط، 29.94 درصد آسیب¬پذیری كم مواجه است.لذا، با توجه به آسیب¬پذیر بودن منطقه لزوم برنامه¬ریزی صحیح جهت ساماندهی بافتهای مذکور را نمایان می¬سازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری کلانشهر تهران
    حمیدرضا وارثی جمال محمدی سید علی موسوی نور
    زیست¬پذیری شهری یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار شهری و همچون سکه دارای دو رو می¬باشد که یک روی آن معیشت است و روی دومش پایداری بوم¬شناختی است. رویکرد زیست¬پذیری را می¬توان برآمده از افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی شهری دانست که در درازمدت موجب کاهش توان مناب چکیده کامل
    زیست¬پذیری شهری یکی از مبانی اساسی توسعه پایدار شهری و همچون سکه دارای دو رو می¬باشد که یک روی آن معیشت است و روی دومش پایداری بوم¬شناختی است. رویکرد زیست¬پذیری را می¬توان برآمده از افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی شهری دانست که در درازمدت موجب کاهش توان منابع محیطی می¬شود. نوشتار حاضر درپی آن است که با هدف شناخت پایه¬ای از وضعیت حاکم بر زیست¬پذیری کلان شهر تهران بپردازد. برای دستیابی به این هدف، با بهره¬گیری از روش کتابخانه¬ای ـ پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته؛ 485 نفر ازشهروندان ساکن کلان شهر تهران به روش نمونه¬گیری احتمالی (به روش تصادفی ساده) مورد ارزیابی قرارگرفته و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تحلیل¬های آزمونT تک نمونه¬ای؛ آزمون تحلیل واریانس و تحلیل مسیر در نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج به¬دست آمده نشان داد در بین مولفه¬های زیست¬پذیری در کلانشهر تهران، شاخص کالبدی با مقدار آماره t، 378/0 ضعیف¬تر از سایر شاخص¬ها قرار دارد. شاخص اقتصادی نیز با آماره 775/1 در وضعیت بهتری از شاخص¬های دیگر است. بعد از آن شاخص¬های اجتماعی با آماره 440/0 و زیست¬محیطی با آماره 481/0 در رتبه¬های بعدی قرار دارند همچنین نتایج نشان داد شرایط زیست¬پذیری یکسان نیست و بین مناطق شهر تهران مورد مطالعه از نظر تفاوت شاخص زیست¬پذیری تفاوت معناداری دیده می¬شود. در این میان، شاخص اقتصادی با مقدار F 215/47 بیشترین مقدار اختلاف و تفاوت را دارد و می¬توان گفت که در شاخص اقتصادی، اختلاف زیست¬پذیری در شهر تهران بیشتر از سایر شاخصه¬ها است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - ارزیابی اثرات واگذاری مدیریت فضاهای اجتماعی محلات شهر تهران به مدیریت محله (مطالعه موردی: محلات تجریش و نعمت آباد تهران)
    لطفعلی  کوزه گر کالجی سید محمد  رضازاده احمد  عالی محمدی
    پس از طرح برخی انتقادها در مورد ناکارآمدی و نبود تخصص در انجمن¬های شورایاری، مدیریت شهر تهران بر آن شد تا الگوی جدیدی برای مدیریت در سطح محلات طراحی کند. بدین ترتیب، طرح مدیریت محله پیشنهاد شد. برای تحقق این هدف، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مشارکت مردم چکیده کامل
    پس از طرح برخی انتقادها در مورد ناکارآمدی و نبود تخصص در انجمن¬های شورایاری، مدیریت شهر تهران بر آن شد تا الگوی جدیدی برای مدیریت در سطح محلات طراحی کند. بدین ترتیب، طرح مدیریت محله پیشنهاد شد. برای تحقق این هدف، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مشارکت مردم در فعالیت¬های اجتماعی و واگذاری اماکن فرهنگی، ورزشی و هنری از طرف شهرداری تهران بر اساس قراردادهای منعقده به مدیریت محله واگذار خواهد شد. محله¬های تجریش در منطقه یک شهرداری تهران و نعمت¬آباد در منطقه نوزده تهران نیز از جمله محلاتی هستند که شهرداری تهران نسبت به واگذاری فضاهای اجتماعی و تأسیس سرای محله در آنها اقدام نموده است. هدف این پژوهش بررسی اثرات واگذاری این فضاها به مدیریت محله بر مشارکت، توانمند¬¬¬سازی و کیفیت زندگی ساکنان می¬باشد. روش تحقیق تلفیقی از دو روش توصیفی ـ تحلیلی و روش میدانی است. داده¬های موردنیاز با استفاده از آزمون¬های آماری کولموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون تی تک¬نمونه¬ای در نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. نتایج نشان می¬دهد که میزان مشارکت اجتماعی و توانمندسازی و کیفیت زندگی شهروندان با واگذاری فضاهای اجتماعی به مدیریت محله، در هر دو محله تجریش و نعمت¬آباد افزایش یافته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارزيابي روند گسترش افقی شهر در حريم گسل هاي لرزه اي و مناطق خطرپذیر طبیعی و پیامدهای آن (مطالعه موردي: شهرستان سقز در استان کردستان)
    هیمن  شهابی عبداله طیاری محمود  یزدانی محمد علی سالاری کمانگر
    مروري بر پژوهش¬هاي مختلف در حوزه سکونتگاههاي انساني نشان مي¬دهد که مکان¬گزيني و استقرار آنها همواره متاثر از ويژگي¬هاي محيط¬طبيعي و ساختار زمين¬شناسي بوده است، بر اين اساس مکان استقرار (دشت¬ها، دامنه و غيره) بخش اعظم سکونتگاههاي انساني به¬طور اعم و سکونتگاههاي شهري به¬ط چکیده کامل
    مروري بر پژوهش¬هاي مختلف در حوزه سکونتگاههاي انساني نشان مي¬دهد که مکان¬گزيني و استقرار آنها همواره متاثر از ويژگي¬هاي محيط¬طبيعي و ساختار زمين¬شناسي بوده است، بر اين اساس مکان استقرار (دشت¬ها، دامنه و غيره) بخش اعظم سکونتگاههاي انساني به¬طور اعم و سکونتگاههاي شهري به¬طور اخص همواره به¬دليل مجاورت نسبي با گسل¬ها در معرض تاثيرپذيري از وقوع پديده¬هايي چون زلزله، روراندگي، زمين لغزش و غيره بوده است. وقوع زلزله¬هاي متعدد در طي دهه¬هاي اخير در نقاط مختلف کشور و پيامدهاي منفي گسترده آن بويژه بر روي کانونهاي شهري دليلي بر اثبات اين مدعاست، شهر سقز واقع در استان کردستان بواسطه اسقرار در مجاورت گسل¬هاي متعدد (گسل¬هاي رودخانه سقز، رودخانه وليخان، سنته و غيره) از جمله سکونتگاههايي است که از يک سو، ويژگي¬هاي بستر طبيعي استقرار آن امکان تاثيرپذيري از اين ويژگي را فراهم ساخته¬اند و از سوي ديگر، توسعه افقي شهر در طي دهه¬هاي اخير در جهت گسل¬هاي فوق زمينه¬هاي تاثيرپذيري را به¬شدت افزايش داده است. بر اين اساس، اين نوشتار در پي آنست که ضمن بررسي امکان خطرپذيري وقوع زلزله به واکاوي نقش توسعه فيزيکي و افقي شهر در افزايش خطرپذيري زلزله بپردازد. براي اين منظور، با استفاده از نقشه¬هاي رقومي توپوگرافي و زمين¬شناسي به مقياس 250000: 1و با بهره¬گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي و داده¬هاي لرزه¬نگاري دستگاهي و تاريخي، نقشه منحني¬هاي هملرز و پهنه¬بندي خطر زمين¬لرزه ترسيم شدند. نتايج پژوهش نشان مي¬دهند که بر اساس نقشه سايز موتكتونيك و بررسي تاريخ وقوع زمين لرزه در منطقه امكان وقوع زلزله¬هاي با شدت بالا در منطقه سقز وجود دارد و همچنين شهر، شتابزده به سمت ارتفاعات ناپايدار و در بخش¬هاي شمالي و غربي شهر در حريم گسل‌هاي فرعي درجه دو توسعه پيدا كرده است. بر اين اساس تدوين تدابير و برنامه¬هاي استراتژيک در راستاي کاهش خطرپذيري از وقوع زلزله از طريق کنترل و سمت و سودهي بهينه به توسعه افقي شهر لازم و ضروري است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز
    هوشنگ  سرور منیژه لاله پور سولماز  سربازگلی
    امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه¬ریزی شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداری مناسب ساکنان شهرها از خدمات شهری می‌باشد. در این میان برنامه¬ریزان شهری با جمع¬آوری و تحلیل داده¬های مکانی و فضایی و انعکاس نتایج به مدیران شهری تلاش می¬کنند که توزیع خدمات و چکیده کامل
    امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه¬ریزی شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداری مناسب ساکنان شهرها از خدمات شهری می‌باشد. در این میان برنامه¬ریزان شهری با جمع¬آوری و تحلیل داده¬های مکانی و فضایی و انعکاس نتایج به مدیران شهری تلاش می¬کنند که توزیع خدمات و امکانات شهری به¬نحوی هدایت شود که به¬نفع همه اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه باشد و به¬گونه¬ای برنامه¬ها و طرح¬های توسعه زمینه¬ساز تحقق عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها واقع شوند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری در 37 ناحیه شهری تبریز و ارزیابی برخورداری نواحی شهری و جمعیت آن، از خدمات شهری صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می¬باشد بدین صورت که برای ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و ضریب جینی، و برای ارزیابی توزیع خدمات از مدل‌ تاپسیس استفاده شده است. همچنین از آزمون همبستگی برای تبیین رابطه بین جمعیت و توزیع فضایی خدمات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل آنتروپی نشان¬دهنده توزیع و پراکنش موزون جمعیت در نواحی شهری تبریز می¬باشد. اما نتایج ارزیابی توزیع خدمات شهری در مناطق شهری نشانگر آن است که نواحی مناطق 9و10 تبریز دارای کم‌ترین برخورداری و ناحیه یک منطقه2و3 دارای بیشترین برخورداری از خدمات شهری هستند. همچنین نتیجه ارزیابی همبستگی بین رتبه جمعیت و تأثیر آن در برخورداری از خدمات شهری با استفاده از مدل اسپیرمن در حدود (0.4991) بوده که نشان از وجود همبستگی بین رتبه جمعیت و دسترسی به خدمات شهری دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان
    سعید احمدیان بهنام ولی زاده رشید  بوکانی
    هدف کلی این پژوهش نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان می¬باشد. به¬منظور رسیدن به این اهدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. پژوهش حاضر با رويكرد و روش اكتشافي- تحليلي در پی این موضوع بوده است که گردشگری، چه نقشی در توسعه روستایی شهرستان مریوان، ایفا می¬ چکیده کامل
    هدف کلی این پژوهش نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان می¬باشد. به¬منظور رسیدن به این اهدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. پژوهش حاضر با رويكرد و روش اكتشافي- تحليلي در پی این موضوع بوده است که گردشگری، چه نقشی در توسعه روستایی شهرستان مریوان، ایفا می¬نماید. جامعه آماري پژوهش حاضر (15 روستای مورد مطالعه)، شامل 3 گروه کارشناسان و کارکنان (236 نفر)، روستاییان(8570 نفر) و گردشگران (1200 نفر) بوده¬اند كه با استفاده از فرمول كوكران و جدول مورگان، به¬ترتیب تعداد 146 نفر کارشناس و 368 نفر روستاییان و291 نفر از گردشگران به¬عنوان حجم نمونه تعيين شده است. نحوه انتخاب افراد نيز به روش نمونه¬گيري سيستماتيك و نهايتاٌ تصادفي ساده مي¬باشد. به¬منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل عاملي اكتشافي و آزمون ناپارامتريك فريدمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده در مورد نقش گردشگری در توسعه روستایی نشان می¬دهد که بیشترین تاثیر گردشگری در بُعد اجتماعی مربوط به کاهش مهاجرت¬های روستایی و احیاء آداب و سنن محلی و در بُعد اقتصادی بیشترین تاثیر در افزایش قیمت زمین و مسکن بوده است. و در نهایت، با توجه به نتايج و يافته¬هاي به¬دست آمده از پژوهش، راهکارهایی در جهت توسعه فعالیت¬های گردشگری روستایی در شهرستان مریوان ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - اثرات گرمایش جهانی بر دمای کمینه ایران
    محمد محمدی فیروز رنجبر معصومه مقبل
    مسئله تغییر اقلیم، یکی از موضوعات داغ می¬باشد که در دهه¬های اخیر مورد توجه رسانه¬ها و محققان بوده است. تغییر اقلیم به آهستگی در همه جهان در حال گسترش و بر پارامترهای مرتبط اثرگذار می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات گرمایش جهانی بر حداقل دمای ایران انجام شده است. داد چکیده کامل
    مسئله تغییر اقلیم، یکی از موضوعات داغ می¬باشد که در دهه¬های اخیر مورد توجه رسانه¬ها و محققان بوده است. تغییر اقلیم به آهستگی در همه جهان در حال گسترش و بر پارامترهای مرتبط اثرگذار می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات گرمایش جهانی بر حداقل دمای ایران انجام شده است. داده¬های مورد استفاده در این تحقیق، حداقل دمای روزانه مربوط به 47 ایستگاه سینوپتیک در دوره 1961-1990 می¬باشد. جهت بررسی اثر گرمایش جهانی، با استفاده از مدل SDSM خروجی مدل HADCM3 برای دوره 2015-2045 تحت دو سناریوی A2 و B2 ریزمقیاس نمایی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد، با توجه به ارتباط بین متغیرهای پیش¬بینی¬شونده و پیش¬بینی¬کننده، مدل ایجاد شده بین ابن متغبرها به¬طور نسبی قادر به تولید داده¬های اقلیمی برای دوره آینده می¬باشد. مقدار همبستگی(r) بین داده¬های مشاهداتی و داده-های تولید شده در دوره 1976-1990 در حدود 95/ می¬باشد. همچنین نتایح آزمون واریانس و میانگین نشانگر تشابه نسبی داده¬های تولید شده و مشاهداتی است. در نهایت خروجی مدل بیانگر افزایش حداقل دمای ایران طی دوره 2015-2045 در ایران است که میزان افزایش دما نسبت به دوره مشاهداتی طبق سناریوی A2 و B2 به ترتیب حدود 8/ و 5/ می¬باشد. از نظر ایستگاهی نیز تغییرات دما دارای تفاوت می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - بررسی توزیع جغرافیایی قومیت های ایران و نقش آن بر تحولات آینده
    حیدر  لطفی
    کمال مطلوب هر حکومت ملی، برخورداری از یک ملت یکپارچه است که در میان اعضای آن، تفاوت چشمگیر زبانی، مذهبی، قومی و نژادی وجود نداشته باشد و همگان به یک هویت فراگیر ملی تعلق خاطر داشته باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی توزیع جغرافیایی قومیت¬های ایران و نقش آن بر تحول چکیده کامل
    کمال مطلوب هر حکومت ملی، برخورداری از یک ملت یکپارچه است که در میان اعضای آن، تفاوت چشمگیر زبانی، مذهبی، قومی و نژادی وجود نداشته باشد و همگان به یک هویت فراگیر ملی تعلق خاطر داشته باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی توزیع جغرافیایی قومیت¬های ایران و نقش آن بر تحولات آینده کشور است که از روش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایش میدانی در این زمینه استفاده شده است. در ابتدا شاخص¬های مربوط به اتحاد و انسجام ملی استخراج و میزان پایبندی به آنها در بین اقوام مرزی ایران بررسی شده که در این زمینه از هفت شاخص استفاده شده است. یافته¬های به¬دست آمده از روش¬های تصمیم¬گیری چند شاخصه MADM و مدل تحلیلی SAR نشان می¬دهد که در بین قوم¬های ساکن در مرزهای کشور قوم لر با ضریب 0.67Vat = ارای بیشترین سطح از پایبندی و قوم کرد و بلوچ به ترتیب با ضریب 1.240.6 Vat= و 1.25 Vat=دارای کمترین سطح پایبندی در بین اقوام مرزی به شاخص¬های اتحاد و انسجام هستند. برخی از نیروهای گریز از مرکز در مرز بلوچستان و کردستان وجود دارند که تا حدودی و در برخی از مواقع به¬عنوان کانون¬های بحران¬زا مطرح شده¬اند. کردها در عراق و بلوچ-های پاکستان می¬توانند به¬عنوان کانون¬های ایجاد تنش و بحران مطرح باشند که همین امر باعث شکل¬گیری تحولاتی در آبنده و در مرزهای مذکور شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - تلفیق داده اقلیمی و سنجش از دوری به منظور پایش وضعیت خشکیدگی بلوط (مطالعه موردی منطقه ایلام)
    مجتبی  نساجی زواره رسول  خانجانزاده کاکرود زهره شاه قاسمی
    جنگل یکی از بااهمیت¬ترین منابع از لحاظ تولید اکسیژن، کاهش آلودگی و تنوع بخشیدن به محیط زیست، به¬عنوان منبعی مهم برای بقای نوع بشر و در کل محیطی امن برای حیات وحش به¬شمار می¬آید. اقلیم و پارامترهای آن نقش اساسی در شکل¬گیری و حیات آنها دارند. در ایران جنگل¬های رویشی گوناگ چکیده کامل
    جنگل یکی از بااهمیت¬ترین منابع از لحاظ تولید اکسیژن، کاهش آلودگی و تنوع بخشیدن به محیط زیست، به¬عنوان منبعی مهم برای بقای نوع بشر و در کل محیطی امن برای حیات وحش به¬شمار می¬آید. اقلیم و پارامترهای آن نقش اساسی در شکل¬گیری و حیات آنها دارند. در ایران جنگل¬های رویشی گوناگونی وجود دارد. جنگل¬های بلوط غرب کشور دومین عرصه عظیم جنگلی ایران به-شمار می¬روند. در سال¬های اخیر این پهنه جنگلی دچار خشکیدگی شده است. هدف اصلی در این تحقیق پایش خشکیدگی جنگل¬ها در استان ایلام می¬باشد. بدین منظور از داده¬های ایستگاه¬های همدیدی برای بررسی شرایط اقلیمی و داده¬های سنجش از دوری برای بررسی روند خشکیدگی در منطقه استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح استان ایلام و به¬ویژه جنگل¬های استان رخداد پدیده خشکسالی در اثر کاهش بارندگی از فراوانی قابل توجهی برخوردار است. شدیدترین خشکسالی¬ها طی سال¬های 2008 و 2005 اتفاق افتاده است. در نتیجه این تغییرات رویش درختان منطقه نیز طی همین دوره دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ چرا که بررسی روند زمانی سبزینگی درختان منطقه نشان داد که طی سال¬های 2008 و 2005 از مقدار سبزینگی درختان به¬طور قابل توجهی کاسته شده است. این شرایط نشان¬دهنده ارتباط مستقیم بین پارامتر اقلیمی بارش با سبزینگی درختان منطقه است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - ژئوگفتمان جریان تکفیری IS و بازنمایی رسانه ای آن با تمرکز بر رسانه¬های دیجیتال
    امیر محسن زادگان حسین  مسعودنیا امیرمسعود  شهرام نیا سیدجواد  امام جمعه زاده
    این نوشتار در صدد واکاوی عملکرد رسانه¬ای جریان تکفیری- تروریستی IS می¬باشد. بر این اساس فرایند گفتمان¬سازی این جریان در فضای مجازی و شبکه¬های مجازی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. در واقع روند پی¬ریزی منظومه گفتمانی و صورت¬بندی گره¬های معنایی که موقعیت خودی و دگر را برمی¬سا چکیده کامل
    این نوشتار در صدد واکاوی عملکرد رسانه¬ای جریان تکفیری- تروریستی IS می¬باشد. بر این اساس فرایند گفتمان¬سازی این جریان در فضای مجازی و شبکه¬های مجازی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. در واقع روند پی¬ریزی منظومه گفتمانی و صورت¬بندی گره¬های معنایی که موقعیت خودی و دگر را برمی¬سازد و آن را در موقعیت هژمونیک و برتر می¬نشاند از مجرا و کانال شبکه¬های مجازی با بهره-گیری از تکنیک¬های رسانه¬ای مدنظر این پژوهش است. بر این مبنا پرسش اصلی نوشتار معطوف بر سنجش میزان سودمندی و فرصت¬زایی این عرصه¬های رسانه¬ای برای اقدامات این جریان و یا در مقابل تهدیدزا بودن این فضاها برای موقعیت این جریان و در کل جریان های تکفیری می باشد. فرضیه این نوشتار نیز دلالت بر مفید بودن این فضا برای این جریان¬ها به دلیل رویکرد حرفه¬ای ایشان به شبکه¬های اجتماعی و اشراف و شناخت بر کارکرد رسانه¬ها در راستای تکوین روند تروریسم رسانه¬ای در چارچوب عملیات روانی در تکمیل اقدامات ژئوپلیتیکی می¬باشد. جزييات مقاله