راهنمای تدوین مقاله


شرايط پذيرش مقاله

 1. مقاله‌هاي قابل چاپ در مجله "جغرافيا"، مقالات اصيلي هستند كه حاوي ايده‌ها، روشها و رويكردهاي نوين و حاصل يافته‌هاي تحقيقات علمي باشند، به نحوي كه به پيشبرد علوم جغرافيايي از لحاظ نظري و يا كاربردي ياري رسانند؛ مقاله‌های با عنوان و محتوای تکراری طبعا پذیرش نخواهند شد.
 2. مقاله‌ها بايد جديد و پيشتر در جايي به شكل و عنوان فعلي و يا شكل و عنوان ديگري به چاپ نرسيده باشند؛
 3. متن مقاله‌ بايد حاوي مقدمه[1] بحث اصلي، نتيجه‌گيري و منابع و مآخذ باشد؛ چكيده مقاله به زبان فارسي و انگليسي به همراه معرفي كليد واژه‌ها و مفاهيم مورد بحث در متن الزامي است؛
 4. حجم مقالات حدود 15 صفحه (حدود 4000 كلمه) و چكيده‌هاي فارسي و انگليسي، هريك حداكثر در 250 كلمه تنظيم گردد؛
 5. تصاوير، نمودارها و نقشه‌هاي مرتبط با مقاله بايد در سطح استاندارد متعارف، غیر رنگی و از نظر فني قابل چاپ باشند؛
 6.  مقاله‌ها بايد مستند و منابع آن اصيل (دست اول) و علمي و ارجاعات آن مستقيم باشند؛
 7. مشخصات منابع در متن به صورت مختصر (نام نويسنده، تاريخ نشر، صفحه مورد نظر) و در پايان مقاله به طور كامل، براساس الفبا و به شيوة زير معرفي شوند: الف) كتابها: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (تاريخ نشر)، عنوان كتاب، نام و نام خانوادگي مترجم، نوبت چاپ، محل نشر.  ب) مقاله ها: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (تاريخ نشر)، "عنوان مقاله" (در داخل گیومه)، نام مجله (به صورت ایتالیک)،  دوره يا جلد، سال و شماره، صفحه‌های متن مقاله.
 8. مقاله‌هاي ترجمه شده در صورتي كه از نويسنده‌اي صائب نظر و حاوي نظريه، مدل و يا روش نويني باشد، پس از ارزيابي به چاپ خواهد رسيد؛ البته متن اصلي بايد همراه متن ترجمه ارسال شود؛
 9. مقاله هاي مستخرج از پايان‌نامه‌هاي تحصيلي و يا طرحهاي پژوهشي، همراه با معرفي اصل اثر، با مسئولیت مستقیم استاد راهنما، همراه با نام یک دانشجو و عنوان پایان‌نامه/ رساله  و به ‌شرط محتوای علمی منطبق بر اصول مندرج در این متن، در صورت تایید داوران، می‌تواند به چاپ برسد؛
 10. تمام مقالات توسط هيات تحريريه و يا استادان متخصص داوري خواهند شد و تنها پس از تاييد، قابل چاپ خواهند بود؛
 11. عنوان، مرتبة علمي، آدرس پستي و الكترونيك، تلفن تماس و موسسه محل خدمت نويسندگان همراه مقاله ارسال شود؛
 12. نویسندة مسئول هر مقاله باید در سایت  معرفی گردد. ضمنا علاوه بر ثبت اسامی نویسندگان در سایت نشریه، می بایستی در صفحة جداگانه با ذکر عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی، همراه با ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده و دیگر نویسندگان، مورد امضای همة نویسندگان مقاله قرار گرفته و جداگانه به ایمیل نشریه ارسال گردد. ضمناً مقالاتی مورد پذیرش قرار می گیرند که تنها توسط یک دانشجو (یا دانش آموخته) و اساتید مرتبط با آنها تهیه شده باشد.
 13. متن مقاله در قالب word و با فونت B Lotus تايپ شود.
 14. مجله در حذف برخی مطالب و ويرايش مقالات آزاد است.
 15.  هزينه چاپ مقالات از نويسندگان دريافت مي‌شود.
 16. مسئولیت صحت مطالب و اعتبار علمی مقاله‌ها بر عهدة نویسنده یا نویسندگان آن است.
 17. مقالات پس از تنطیم بایستی در سایت مجله به آدرس: www.mag.iga.ir  بارگذاری گردد.


[1] - مقدمه بایستی شامل بیان مساله، پرسشها و فرضیه، هدف، مبانی نظری مرتبط با مساله و فرضیة تحقیق و روش پژوهش در حجم مناسب (حداکثر در 500 کلمه) باشد.