اصول اخلاقی


به نام خدا

سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که  این نشریه به آنها متعهد هست.

لذا انتظار می رود کلیه محققان عزیز نتایج پژوهش های شخصی و حاصل تلاش و زحمت خود را مطابق به این اصول جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند. جهت مشاهده این اصول به لینک های مورد نظر مراجعه فرمایید.

منشور و موازین اخلاق پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope)

 اصول کمیتۀ اخلاق انتشار (COPE) به زبان فارسی