اخبار نشریه

تبريک روز معلم

همکار ارجمند

انديشمند فرهيخته گرامي

هفته معلم بر جنابعالي و خانواده معززتان مبارک باد.

جغرافيدان هميشه در جهت اهداف ملي نقش آفرين بوده​ اند و اميدوارم اين جامعه در سال جديد به گونه اي اقدام نمايد که در حمايت از توليد کالاي داخلي پيش قدم شود. قطعاً راه شهيد مطهري هميشه بار علمي و اخلاقي برجسته داشته و پيوند حوزه و دانشگاه را منطقي کرد.

انجمن جغرافيايي ايران