دکتر عباس بخشنده نصرت دانش آموخته
bakhshandehnosrat@edalat.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمي