• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر وجود مناطق نظامی بر احساس امنیّت شهروندان اصفهان (مطالعه موردی: پادگان 44 و 55)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970503122311153477 بازدید : 397 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی