آخرین شماره


شماره 59 سال 16
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی ( DOI : 0)
( حسن کامران دستجردی - مرجان بدیعی ازنداهی - نرجس سادات حسینی نصرابادی )
2 - نقش احداث و بهره‌برداری از سد علويان در تحول نظام فضايی سکونتگاههای روستايی نواحی مراغه و بناب(1374-1396) ( DOI : 0)
( رسول غفاري راد - عباس سعیدی )
3 - جنسیت و تفاوت در ادراک محیط شهری ؛ انگاره ها و معیارها ( DOI : 0)
( علی رضا بندرآباد )
4 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک Meta swot ( DOI : 0)
( لطفعلی کوزگر کالجی - سجاد دارابی )
5 - نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی) ( DOI : 0)
( صابر شفائی گیگلو - بهلول علیجانی - محمد سلیقه )
6 - تأثیر مهاجرت روستایی در امنیت غذایی با تأکید بر منابع آب (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خوانسار استان اصفهان ) ( DOI : 0)
( حمیده سادات آقامیری - بیژن رحمانی )
7 - مدل¬یابی موانع تحقق¬پذیری طرح¬های آمایش سرزمین استان تهران با رویکرد آینده¬پژوهی ( DOI : 0)
( بابک جعفریان - رحیم سرور - رضا برنا )
8 - بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری(نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان ( DOI : 0)
( وحید یاری قلی - محسن احدنژاد روشتی - ژیلا سجادی )