آخرین شماره


شماره 59 سال 16
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی ( DOI : 0)
( حسن کامران دستجردی - مرجان بدیعی ازنداهی - نرجس سادات حسینی نصرابادی )
2 - نقش احداث و بهره‌برداری از سد علويان در تحول نظام فضايی سکونتگاههای روستايی نواحی مراغه و بناب(1374-1396) ( DOI : 0)
( رسول غفاري راد - عباس سعیدی )
3 - جنسیت و تفاوت در ادراک محیط شهری ؛ انگاره ها و معیارها ( DOI : 0)
( علی رضا بندرآباد )
4 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک Meta swot ( DOI : 0)
( لطفعلی کوزگر کالجی - سجاد دارابی )
5 - ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده¬های سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نوک‌آباد، شهرستان خاش) ( DOI : 0)
( حسین پیری صحراگرد - محمدرضا دهمرده قلعه نو - منصور ریگی )
6 - ارزیابی میزان رضایتمندی و سنجش کیفیت محیط مساکن سازمانی کیفیت (مطالعه موردی: مساکن سازمانی شهر اصفهان) ( DOI : 0)
( مسعود تقوایی - عطیه علی اکبری )
7 - ارزیابی محله گرایی درطرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 10تهران) ( DOI : 0)
( علی موحد - علی شماعی - نبی اوهانی زنوز )
8 - بررسی تغییرات تاب‌آوری معیشتی خانوارهای روستایی در دو دوره سکونت در شهر و مهاجرت به روستاها (مطالعه موردی دهستان دزلی شهرستان سروآباد) ( DOI : 0)
( دکتر سعدی محمدی - سیدبختیار راستگونژاد )
9 - نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی) ( DOI : 0)
( صابر شفائی گیگلو - بهلول علیجانی - محمد سلیقه )
10 - تأثیر مهاجرت روستایی در امنیت غذایی با تأکید بر منابع آب (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خوانسار استان اصفهان ) ( DOI : 0)
( حمیده سادات آقامیری - بیژن رحمانی )
11 - مدل¬یابی موانع تحقق¬پذیری طرح¬های آمایش سرزمین استان تهران با رویکرد آینده¬پژوهی ( DOI : 0)
( بابک جعفریان - رحیم سرور - رضا برنا )
12 - بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری(نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان ( DOI : 0)
( وحید یاری قلی - محسن احدنژاد روشتی - ژیلا سجادی )