دوره و شماره: دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 1-150 (تابستان 1400، صفحۀ 150-1.) 
1. تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


3. تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


علمی - پژوهشی

5. تحول کاربری اراضی در نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان

صفحه 71-82

محمدعلی صادقی؛ فرهاد عزیزپور


6. تنگناها و چالش‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی

صفحه 83-98

علی صادقی؛ سید عباس احمدی؛ روح اله حسین‌خانی


مقاله مستخرج از پایان نامه

9. اثرات گسترش فیزیکی بر تاب‌آوری زیست‌محیطی شهر بابل

صفحه 131-150

هاجر یدالله نیا،؛ سید عباس رجایی؛ احمد پور احمد؛ محمد امین خراسانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان1400صفحۀ 190-1.
پاییز1400، صفحۀ 173-1.
تابستان 1400، صفحۀ 150-1.
بهار1400، صفحۀ 263-1.