دوره و شماره: دوره 18، شماره 67، زمستان 1399 
2. اندیشه کارل اشمیت و مسئله هویت های واکنشی در جغرافیای سیاسی معاصر

صفحه 22-39

مرتضی قورچی؛ محمد تقی قزلسفلی؛ سپیده السادات موسویان


3. تحلیلی بر ظرفیت‌های گردشگری پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر یزد

صفحه 40-56

علی موحد؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ منصور ارجمندی


9. رابطۀ جرم و جغرافیا

صفحه 117-130

نعمت اله ناروقه؛ فرهاد اله وردی؛ مهدی کاظمی