دوره و شماره: دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 1-147 (تابستان 1399، صفحۀ 147-1.) 

علمی - پژوهشی

1. تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) مطالعه موردی دزفول

صفحه 6-18

فاطمه امیری؛ حسن لشگری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحۀ 165- 1.
پاییز 1399، صفحۀ 185-1.
تابستان 1399، صفحۀ 147-1.
بهار 1399، صفحۀ 132-1.