دوره و شماره: دوره 18، شماره 64، خرداد 1399، صفحه 1-132 (بهار 1399، صفحۀ 132-1. ) 
5. اولویت بندی و شناسایی کانون های گرد و غبار در استان فارس

صفحه 64-78

امیررضا امیرعضدی؛ محمد جعفری؛ سلمان زارع؛ حسن خسروی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399، صفحۀ 165- 1.
پاییز 1399، صفحۀ 185-1.
تابستان 1399، صفحۀ 147-1.
بهار 1399، صفحۀ 132-1.