دوره و شماره: دوره 17، شماره 60، بهار 1398 
1. بهینه سازی جهت سازه های ساختمانی بر اساس تابش انرژی خورشید در همدان

صفحه 5-20

سیدمحمد حسینی؛ زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی؛ عبدالرضا کاشکی