دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 1-243 (پاییز1398، صفحۀ 243-1. ) 
4. انعطاف پذیری استبداد و اقتدارگرایی پس از انقلابهای عربی

صفحه 62-79

حسن کامران دستجردی؛ رضا التیامی نیا


6. تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی

صفحه 91-103

کیومرث یزدان پناه درو؛ عتیق الله قمری؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین حاتمی نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحۀ 245-1.
پاییز1398، صفحۀ 243-1.
تابستان 1398، صفحۀ 200-1.
بهار1398، صفحۀ 214-1.