دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، پاییز 1398 
3. انعطاف پذیری استبداد و اقتدارگرایی پس از انقلابهای عربی

صفحه 62-79

حسن کامران دستجردی؛ رضا التیامی نیا