دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، زمستان 1398 
8. تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عدم همگرایی شیعیان در جنوب غرب آسیا

صفحه 130-142

هادی علی پور؛ سید عباس احمدی؛ ریباز قربانی نژاد


10. بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه کارواندر

صفحه 161-178

الناز خزاعی فیض آباد؛ محمدرضا پودینه؛ محسن حمیدیان پور


14. ارزیابی تاب آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران

صفحه 231-245

فراز استعلاجی؛ علیرضا عباسی سمنانی؛ احسان علیپوری