دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 1-1 

علمی - پژوهشی

1. جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی

صفحه 5-23

حسن کامران دستجردی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی