دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، خرداد 1385 (دوره4، شماره 8 و 9، 1385. صص.165-1. ) 
جهانی شدن و دولت های محلی

صفحه 1-20

حسن کامران؛ مرتضی قورچی؛ منا زهتابی