راهنمای نویسندگان

 

 فرم تعارض منافع را دانلود نموده و تصویر را به همراه مقاله ارسال نمایید.

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و تصویر را به همراه مقاله ارسال نمایید.

راهنمای تدوین مقالات

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله، حتماً به نکات زیر توجه فرمایید.

 

 • مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه‎ دیگری ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
 •  آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه‎ آنها چاپ شده باشد(مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.
 • مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه‎ موردنظر، به ‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.
 •  زبان رسمی نشریه فارسی است اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.
 • مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
 • حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها (17صفحه) است چنانچه از این مقدار بیشتر گردید دفتر نشریه هیچ مسئولیتی در قبال چاپ نشدن نخواهد داشت.

مقاله باید دارای ساختار زیر باشد 

 •       صفحة اول : عنوان کامل مقاله به فارسی؛  چکیده فارسی (300 کلمه)؛ کلید‌ واژگان فارسی (5 واژه).
 •       صفحات بعدی : 1. مقدمه باید بصورت یکپارچه و شامل: (طرح مسأله؛ اهمیت و ضرورت؛ اهداف؛ سوالات پژوهش؛ پیشینه  باشد)، 2. مبانی نظری، 3. روش پژوهش، 4.محدودۀ مورد مطالعه(در صورت وجود)، 5. بحث و یافته‌ها، 6. نتیجه‌گیری، 7. تقدیر و تشکر، منابع، . ( تیترها و عناوین اصلی  پررنگ  و با شماره گذاری از مقدمه به بعد).

 

       فایل های مورد نیاز هنگام ارسال مقاله    

 

فایل اصل مقاله: (فایل متن کامل بدون نام نویسندگان)؛ عنوان مقاله قلم B تیتر12 (B Titr)، متن چکیده قلم Bلوتوس 12 (LotusB ) باشد. عناوین اصلی مقاله شماره گذاری شده، با قلم Bلوتوس بولد 13 باشد. لازم است در متن فارسی از قلم B لوتوس نازک 13 (BLotus) و در متن لاتین از قلم تایمز(Times New Roman 11 ) استفاده شود. فونت منابع پایانی بی لوتوس 12 نازک باشند.

 • مشخصات نویسنده / نویسندگان، نباید در هیچ قسمت از مقاله ذکر شود.
 •  اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به کار رفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.
 •  نقشه‌ها و نمودارها با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود (نقشه باید دارای مختصات جغرافیایی، مقیاس خطی و جهت نما باشد).
 •  متن بدون غلط های املایی و با رعایت کامل علائم نگارشی و تنظیم فواصل بین کلمات و علائم نوشته شود. 
 •  حروفچینی مقاله باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی‌متر در هر طرف و فاصله یک سانتی‌متر میان سطرها صورت گیرد.

 

 • هرجدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط‌چین در بالای جدول با قلم  BLotus 11 پررنگ و تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌ گذاری می‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست‌چین BLotus 10 و اگر لاتین باشند به صورت چپ‌چین(Times New Roman 10pt) باید تایپ شوند. همه اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند( بجای نقطه از ممیز بین اعداد استفاده شود). ذکر واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. و نیز اگر جدول‌ها دارای مرجع می‌باشند بایستی شماره مرجع در داخل پرانتز در انتهای عنوان جدول ذکر شود. جدول1. عنوان 
 •   -هر نقشه و نمودار(هر دو با عنوان شکل) باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط‌چین در زیر شکل با قلم BLotus 11 پررنگ و به ترتیب از 1. شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها و شکل‌ها می‌توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ولی به گونه‌ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ‌ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد. شکل‌ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. ذکر واحد کمیت‌ها در شکل‌ها الزامی است. در متن مقاله باید به همه شکل‌ها ارجاع شود. در تهیه شکل‌ها توجه کنید که اندازه اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. قبل و بعد از هر شکل،یک سطر فاصله ایجاد کنید.شکل1. عنوان

 

 

 • فایل مشخصات: (فایل  بدون متن اصلی)؛ شامل نام و نام خانوادگی، درجۀ علمی، گروه علمی، رشته تخصصی، دانشگاه، شهر، کشور. (هم به فارسی و هم به انگلیسی)  ایمیل و کد orcid نویسنده مسئول الزامی است. روش دریافت کد ارکید روی صفحه اصلی سایت فصلنامه قرار گرفته است.  

 

 • فایل چکیده مبسوط لاتین: ( Extended Abstract عنوان مقاله و مشخصات کامل نویسندگان و پنج عنوان اصلی. 

  چکیده مبسوط  باید (بین 800 تا 1000 کلمه) به صورت فایل جدا با ساختار زیر تهیه شود. 

 Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords                                                                                                                         (مقدمه، روش پژوهش، بحث و یافته ها، نتیجه )

 •   فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. 
 1.     برای یک نفر  (کامران، 1399: 14) -  (46 :Ruuskanen, 2009)
 2.     برای دو نفر (سعیدی و فتحی،  1399: 30) -(64: 2010 ,Narayan & Cassidy)
 3.     برای سه نفر و بیشتر از (مشکینی و همکاران، 1392: 200) -  (109 :2013 ,Sheehan et al)
 •   شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا و شماره گذاری شده بایستی به ‌صورت نمونه‌های زیر باشد:( منابع در فایل اصل مقاله و هم در فایل چکیده مبسوط باید شماره گذاری شود). 
 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)یا مترجم (سال انتشار). عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر مربوطه.
 1. مشکینی، ابوالفضل و حبیبی، کیومرث (1394). اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، چاپ دوم. 
 2.  حبیبی، کیومرث؛ پور احمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل (1394). بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان، چاپ چهارم. 
 3.  بیکر، ترزال (1392). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.

1. Jenks, M., & Jones, C. (2010). Dimensions of the Sustainable City, Publisher Springer Netherlands, edition1. 

 

 •   مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)  (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مجله: سال(دوره)، شماره مجله، صفحات مقاله.
 1. حسن، کامران (1399). طراحی الگوی انتخاباتی برای بهبود دولت محلی، فصلنامه جغرافیا: دورۀ 18 ، شمارۀ 67، صص. 24-5
 2. سعیدی، عباس و فتحی، بهرام (1399). اثربخشی کارآفرینی روستایی در گسترش پیوندهای روستایی–شهری مطالعه موردی: روستاهای ناحیة دالاهو استان کرمانشاه، فصلنامه جغرافیا: دورۀ 18، شمارۀ 66، صص34-19.
 3.  مشکینی، ابوالفضل؛ مؤذن، سهراب؛ مشکینی، سعید؛ برهانی، کاظم و شعبان زاده، رضا (1392). تحلیل فضایی سنجش پایداری اجتماعی شهری(مورد مطالعه : مناطق22 گانه شهر تهران)، فصلنامه جغرافیا: دورۀ 11، شمارۀ 39، صص. 211-186.

1. Safari, A. (2013). Relationship between Security and Development of Rural Tourism (Case Study: Kermanshah Province Border Area Avramanat), Journal of Basic and Applied Scientific Research: Vol.3, No.1, pp.865-871.

 2. Ahmad Shah, S., &  AhmadWani, M. (2014 ).  Impact of Conflict on Tourist Flow and Spatial Distribution of Tourists in Kashmir Valley, World Applied Sciences Journal: Vol.31, No. 6, pp. 1160-1167.

3. Benfield, F. K., Terris, J., Vorsanger, N., & Glendening, P. N. (2003). Solving Sprawl: Models of SmartGrowth in Communities across America, Island Press: Washington, DC, USA, 1–5. 

 •  پایان نامه : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار). عنوان اثر، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه. 

        1. مولودی، جمشید (1388). سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه              تربیت مدرس تهران.

 • همایش و سمینارها: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار ). عنوان اثر دوره و عنوان همایش، محل همایش، صفحات مقاله.
 1. سلیقه، محمد؛ اصغری، آزاد  و ویسیان، محمد (1389). بررسی چالش های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر دهگلان، اولین همایش توسعه شهری پایدار،  2 آذر ماه 1389، دانشگاه تهران،  صص. 14-1.
 •  در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما و مشاور، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.
 •  مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله­ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
 • مسئولیت صحت و سقم مقاله به ‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهدة نویسنده یا نویسندگان است.
 • مجله «جغرافیا» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
 • با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده / نویسندگان محترم در آماده‌ سازی، چاپ و انتشار نشریه، هزینه ‎های هر مقاله تأیید ‌شده برای چاپ، دریافت خواهد شد. تعداد صفحات هر مقاله نباید از سقف مجاز 17 صفحه بیشتر شود.
 • مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 • ارسال مقالات صرفاً از طریق سایت انجام می‌پذیرد.