اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن کامران

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

hkamranut.ac.ir
0000-0002-3068-2511

سردبیر

دکتر عباس سعیدی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

abbsaidigmail.com
0000-0001-8340-7567

مدیر داخلی

دکتر نرجس سادات حسینی

جغرافیای سیاسی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

hossainy_65ut.ac.ir
0000-0001-7427-5400

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده

اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

hejazizadehkhu.ac.ir
0000-0003-3677-8044

دکتر محمد حسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان، ایران

m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir
0000-0003-3387-6159

دکتر رحیم سرور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیای انسانی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

sarvarh83gmail.com
0000-0001-9160

دکتر شهریار خالدی

اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

s_khaledisbu.ac.ir
0000-0002-8036-3906

دکتر سید حسن صدوق

ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sadoughhassanyahoo.com

دکتر عباس بخشنده نصرت

آمایش سرزمین استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

abakhshandehnyahoo.com

دکتر محمود احمدی

اقلیم شناسی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ma_ahmadisbu.ac.ir
0000-0001-8546-0361

دکتر محمد تقی رهنمایی

مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، ایران

mtrahnama1944yahoo.com