داوران شماره 70

ردیف

نام و نام خانوادگی داور

مرتبه علمی

1

مجتبی یمانی

استاد

2

محمدحسین رامشت

استاد

3

محمدحسین سرایی

استاد

4

فرزانه ساسانپور

دانشیار

5

اکبر کیانی

دانشیار

6

محمدرضا رضایی

دانشیار

7

غلامرضا ملکشاهی

دانشیار

8

عیسی پیری

استادیار

9

تاج الدین کرمی

استادیار

10

علی صادقی

استادیار

11

علی حسینی

استادیار

12

مهرانگیز رضایی

استادیار