داوران شماره71

ردیف

                مرتبه علمی         

نام و نام خانوادگی

1

دانشیار

مجید گودرزی

2

دانشیار

عباس رجایی

3

دانشیار

حسن کامران

4

دانشیار

ابوالقاسم گورابی

5

دانشیار

محمود احمدی

6

دانشیار

بختیار فیضی زاد

7

دانشیار

حمیدرضا محمدی

8

دانشیار

حسین منصوریان

9

استادیار

احسان لشگری

10

استادیار

مهرنوش قدیمی

11

استادیار

سید اسعد حسینی

12

استادیار

محمدرضا یوسفی روشن

13

استادیار

حسین کریم زاده

14

استادیار

مهدی چراغی