داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان publons
مهدی ابراهیمی بوزانی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، ایران، تهران  
سید عباس احمدی دانشگاه تهران  
محمود احمدی دانشگاه شهید بهشتی، اقلیم  
عبدالمجید احمدی عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهرقاین  
       
عباس ارغان دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.  
مرتضی اسماعیل نژاد دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه بیرجند.  
اکبر اصغری زمانی دانشیار جغرافیای شهری، دانشگاه تبریز  
حسن افراخته استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی. تهران.  
محمود اکبری یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری  
مصطفی امیر فخریان دانشگاه فردوسی  
خدیجه بوزرجمهری دانشیار جغرافیای روستایی دانشگاه فردوسی مشهد.  
عیسی پیری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان  
زهرا ترکاشوند استادیار جغرافیای روستایی، دانشگاه تهران.  
علی توکلان استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ازاد اسلامی.  
محسن جان پرور جغرافیای سیاسی دانشگاه مشهد  
مهدی چراغی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران  
نرجس سادات حسینی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران  
علی حسینی دانشگاه تهران  
سید اسعد حسینی دکتری اقلیم شناسی/دانشگاه محقق اردبیلی  
محمد رئوف حیدری فر پیام نور  
شهریار خالدی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  
محمدامین خراسانی استادیار جغرافیای روستایی، دانشگاه تهران.ایران.  
محمد حسین رامشت دانشگاه اصفهان،  ژئومورفولوژی  
سیدعباس رجایی دانشگاه تهران، مدیریت و برنامه ریزی شهری  
آزیتا رجبی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)  
محسن رضائی عارفی گروه جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.  
مهرانگیز رضایی دانشگاه یزد آمایش سرزمین  
محمدرضا رضایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران  
محمدرضا رضایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران  
بهادر زارعی استادیار، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
نادر زالی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان  
سید هادی زرقانی دانشیار جغرافیای سیاسی.دانشگاه فردوسی مشهد  
کرامت اله زیاری دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری  
       
فرزانه ساسانپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی  شهری، دانشگاه خوارزمی  
حمدالله سجاسی قیداری دانشیار جغرافیای روستای دانشگاه فردوسی مشهد.  
محمدحسین سرایی دانشگاه یزد  
رحیم سرور گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران  
هادی سطانی فرد دانشگاه حکیم سبزواری  
مجید شمس استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران  
علی شمس الدینی گروه جغرافیای انسانی،  جغرفیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران.  
علی صادقی استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران  
علی صادقی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.  
بهمن صحنه گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران  
مسعود صفایی پور استاد جغرافیای و برنامه ریزی شهری  دانشگاه شهید چمران اهواز  
رسول صمدزاده گروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران  
       
بختیار عزت پناه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران  
قاسم عزیزی اقلیم دانشگاه تهران  
بهلول علیجانی اقلیم دانشگاه خوارزمی  
حسنعلی فرجی سبکبار دانشیار جغرافیای روستایی دانشگاه تهران  
حبیب اله فصیحی دانشیار برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
بختیار فیضی زاده دانشیار gis دانشگاه تبریز. ایران.  
مهرنوش قدیمی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران  
ریباز قربانی نژاد دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی  
مصیب قره بیگی دانشگاه تهران  
ابوالفضل قنبری دانشگاه تبریز، برنامه ریزی شهری  
یوسف قویدل رحیمی دانشیار اقلیم ، دانشگاه تربیت مدرس. تهران.  
حسن کامران دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا  
سعید کامیابی دانشیار جغرافیای شهری، دانشگاه آزاد سمنان، ایران.  
زینب کرکه ابادی دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.  
تاج الدین کرمی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
حسین کریم زاده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز  
وحید کیانی استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه بیرجند.  
اکبر کیانی دانشگاه زابل، برنامه ریزی شهری  
مجید گودرزی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  
ابوالقاسم گورابی دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران  
احسان لشگری استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد  
امید مبارکی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه  
افشین متقی دانشگاه خوارزمی  
حمیدرضا محمدی دانشیار جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.  
جمال محمدی گروه برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران  
ابوالفضل مشکینی دانشگاه تربیت مدرس  
سید حسن مطیعی لنگرودی گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران  
بهنام مغانی رحیمی گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.  
غلام رضا ملکشاهی دانشگاه مازندران، برنامه ریزی شهری  
سعید ملکی استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز  
حسین منصوریان دانشیار جغرافیای شهری. دانشگاه تهران  
حافظ مهدنژاد استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران  
علی موحد گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
ولی اله نظری گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان  
حسین نظم فر استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.  
سعید نگهبان دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه شیراز. ایران.  
عامر نیک پور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  
محمود واثق استادیار، جغرافیای سیاسی، جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
حمید رضا وارثی دانشگاه اصفهان، برنامه ریزی شهری  
علی ولیقلی زاده دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه مراغه. ایران.  
هادی ویسی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  
کیومرث یزدان پناه درو دانشگاه تهران  
محمد حسن یزدانی دانشگاه محقق ادبیلی، برنامه ریزی شهری  
مجتبی یمانی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران  
محمدرضا یوسفی روشن استادیار جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، ایران.