داوران

  

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید عباس احمدی دانشگاه تهران
قادر احمدی جغرافیای انسانی استادیار شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محمود احمدی دانشگاه شهید بهشتی، اقلیم
اکبر اصغری زمانی دانشیار جغرافیای شهری، دانشگاه تبریز
مصطفی امیر فخریان دانشگاه فردوسی
عیسی پیری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان
عیسی پیری جغرافیای انسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
محسن جان پرور دانشگاه مشهد
مهدی چراغی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
سید اسعد حسینی دکتری اقلیم شناسی/دانشگاه محقق اردبیلی
علی حسینی دانشگاه تهران
نرجس سادات حسینی جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
شهریار خالدی جغرافیای طبیعی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد حسین رامشت جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان، ژئومورفولوژی
سیدعباس رجایی دانشگاه تهران، مدیریت و برنامه ریزی شهری
محمدرضا رضایی جغرافیای انسانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران
مهرانگیز رضایی جغرافیای انسانی دانشگاه یزد آمایش سرزمین
بهادر زارعی استادیار، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
نادر زالی جغرافیای انسانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان، گیلان
سید هادی زرقانی جغرافیای سیاسی دانشیار جغرافیای سیاسی.دانشگاه فردوسی مشهد
کرامت اله زیاری دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری
علی زینالی عظیم جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد تبریز- گروه شهرسازی
فرزانه ساسانپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
محمدحسین سرایی دانشگاه یزد
رحیم سرور گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
علی صادقی جغرافیای سیاسی استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران
علی صادقی Gis، جغرافیای انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
اصغر عابدینی جغرافیای انسانی گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
بهلول علیجانی جغرافیای طبیعی اقلیم دانشگاه خوارزمی
حسنعلی فرجی سبکبار جغرافیای انسانی دانشیار جغرافیای روستایی دانشگاه تهران
حبیب اله فصیحی دانشیار برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
بختیار فیضی زاده دانشیار gis دانشگاه تبریز. ایران.
مهرنوش قدیمی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
ریباز قربانی نژاد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی
مصیب قره بیگی دانشگاه تهران
ابوالفضل قنبری دانشگاه تبریز، برنامه رییزی شهری
حسن کامران دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا
تاج الدین کرمی جغرافیای انسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسین کریم زاده عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
اکبر کیانی دانشگاه زابل، برنامه ریزی شهری
ابوالقاسم گورابی دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران
احسان لشگری جغرافیای سیاسی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه یزد
افشین متقی دانشگاه خوارزمی
جمال محمدی گروه برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران
ابوالفضل مشکینی دانشگاه تربیت مدرس
بهنام مغانی رحیمی جغرافیای انسانی گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
غلام رضا ملکشاهی جغرافیای انسانی دانشگاه مازندران، برنامه ریزی شهری
سعید ملکی جغرافیای انسانی استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
حافظ مهدنژاد استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران
علی موحد گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسین نظم فر دانشگاه محقق اردبیلی، برنامه ریزی شهری
سعید نگهبان دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه شیراز. ایران.
عامر نیک پور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمود واثق جغرافیای سیاسی استادیار، جغرافیای سیاسی، جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
حمید رضا وارثی جغرافیای انسانی دانشگاه اصفهان، برنامه ریزی شهری
علی ولیقلی زاده دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه مراغه. ایران.
محمد حسن یزدانی جغرافیای انسانی دانشگاه محقق ادبیلی، برنامه ریزی شهری
مجتبی یمانی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران