داوران

  

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
قادر احمدی جغرافیای انسانی استادیار شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
روح الله اسدی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی امیر فخریان دانشگاه فردوسی
عیسی پیری جغرافیای انسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
محسن جان پرور دانشگاه مشهد
سید اسعد حسینی دکتری اقلیم شناسی/دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا رخشانی نسب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران
محمدرضا رضایی جغرافیای انسانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران
مهرانگیز رضایی جغرافیای انسانی دانشگاه یزد آمایش سرزمین
علی زینالی عظیم جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد تبریز- گروه شهرسازی
محمدحسین سرایی دانشگاه یزد
علی صادقی Gis، جغرافیای انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
علی صادقی جغرافیای سیاسی استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران
اصغر عابدینی جغرافیای انسانی گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مهرنوش قدیمی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
ریباز قربانی نژاد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد جغرافیای سیاسی
مصیب قره بیگی دانشگاه تهران
تاج الدین کرمی جغرافیای انسانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
بهنام مغانی رحیمی جغرافیای انسانی گروه جغرافیای انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
غلام رضا ملکشاهی جغرافیای انسانی دانشگاه مازندران، برنامه ریزی شهری