نویسنده = یاشار ذکی
عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیّتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان

دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 41-61

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ اسکندر مرادی؛ کمال رنجبر


مطالعه شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تاکید بر نظریه گاتمن و کاکس

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 192-207

حسن کامران؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


عملکرد میانجی گری جمهوری اسلامی ایران در بحران ژئوپلیتیک قره باغ

دوره 15، شماره 53، شهریور 1396، صفحه 133-150

یاشار ذکی؛ احمد پاشالو


معمای بنیان گذاری جغرافیای سیاسی: راتزل یا تورگو؟

دوره 12، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 47-72

دره میرحیدر؛ مرجان بدیعی؛ یاشار ذکی؛ فاطمه سادات میراحمدی


انسان، محیط و روابط دیالکتیکی آن دو از منظر جغرافیای دینی

دوره 5، شماره 15، اسفند 1386، صفحه 1-22

حسن کامران دستجردی؛ یاشار ذکی؛ فرهاد جعفری