نویسنده = احمد پوراحمد
تاثیر فضاهای بی دفاع بر احساس امنیت شهروندان مورد مطالعه: محله بازار تهران

دوره 15، شماره 54، آذر 1396، صفحه 147-158

حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ محمود ارین؛ خلیل علی پور


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی مطالعه موردی: شهر ورامین

دوره 14، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 31-50

عباس رجایی؛ احمد پوراحمد؛ وحید عباسی فلاح


بررسی آسیب ‌شناسانه ایرادات حاکم بر مطالعات شهر اسلامی

دوره 12، شماره 42، آذر 1393، صفحه 1-24

کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ بهزاد عمران زاده