نویسنده = کرامت اله زیاری
ارزیابی و تحلیل میزان تاب آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل FANP و ویکور

دوره 15، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 81-102

سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت اله زیاری؛ محمد پوراکرمی


قابلیت اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در راستای فعالیت های گردشگری

دوره 14، شماره 50، آذر 1395، صفحه 111-129

کرامت اله زیاری؛ احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمدرضا عبدلی


بررسی الگوی توسعه متعادل منطقه ای، با تاکید بر روابط شهر و روستا مورد: منطقه قزوین

دوره 11، شماره 39، اسفند 1392، صفحه 53-77

احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ کرامت اله زیاری؛ محمد سلیمانی؛ امین فرجی