نویسنده = اسماعیل علی اکبری
پیامدهای امنیت اجتماعی توزیع جغرافیایی اقلیت های دینی در تهران

دوره 13، شماره 45، شهریور 1394، صفحه 53-77

تقی کاظمی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری


تغییرات نظام سلسله مراتب شهری در استان اردبیل در دوره زمانی 85 - 1365

دوره 10، شماره 32، خرداد 1391، صفحه 75-100

مصطفی تالشی؛ اسماعیل علی اکبری؛ قربان پناهی جلودارلو